Works - 8739-2021

11/01/2021    S6

Hungary-Fehérgyarmat: Construction work

2021/S 006-008739

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Fehérgyarmat Város Önkormányzata
National registration number: EKRSZ_75019763
Postal address: Kiss Ernő utca 2.
Town: Fehérgyarmat
NUTS code: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postal code: 4900
Country: Hungary
Contact person: Péter Csaba
E-mail: dr.kadar.attila@gmail.com
Telephone: +36 304547354
Fax: +36 44510232
Internet address(es):
Main address: http://fehergyarmat.hu/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001365982020/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001365982020/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Termálfürdő és Szálloda tervezés-kivitelezés

Reference number: EKR001365982020
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Termálfürdő és szálloda kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, valamint kivitelezési feladatainak ellátása Fehérgyarmaton.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000 Construction work
45212411 Hotel construction work
45215110 Spa construction work
71220000 Architectural design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Main site or place of performance:

4900 Fehérgyarmat hrsz.: 1006/1.

II.2.4)Description of the procurement:

Termálfürdő és szálloda kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, valamint kivitelezési feladatainak ellátása Fehérgyarmaton.

Építési hely: 4900 Fehérgyarmat hrsz.: 1006/1.

A kiviteli tervdokumentáció elkészítését a közbeszerzési eljárásban ajánlattevők rendelkezésére bocsátott tervdokumentáció és építési engedély alapján kell elvégezni, mely tervek többek között, de nem kizárólag tartalmazzák az építészeti, tartószerkezeti munkarészeken felül, a közmű, elektromos erős- és gyengeáram, az épületgépészet, a vízgépészet, a konyhatechnológia, a belső szakipari és bútorozási terveket és ezek összehangolását is.

Az elkészítendő kiviteli tervek alapján a szálloda és fürdő kivitelezése, mely vonatkozásában a főbb adatok:

— összes bruttó szintterület: 9517,77 m2

— összes hasznos alapterület: 8515,66 m2

— fürdőszobás szállodai szobák száma: 72 db

— termálfürdő beltéri és kültéri medencékkel, balneológiai és wellnessrészleggel, kezelőszobákkal, öltözőkkel

A kivitelezési feladatok tekintetében:

6029 m2 vasbeton építése;

1310 m2 kerti tó készítése;

7100 m2 falazat készítése;

32 t acélszerkezet készítése;

370 m3 ács/faszerkezet beépítése;

2200 m2 homlokzati nyílászár beépítése;

5900 m2 acélvázra szerelt, kiselemes, maximum 1 m2-es táblaméretű heraklith fagyapot táblás homlokzati falburkolat készítése fedőréteg felhordásával;

2 db étellift és 2 db személylift készítése;

Termálvízre telepített hőszivattyús hűtés-fűtési rendszer beépítése, bútorok készítése.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata. Az egyenértékű megoldás megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció, nyilatkozat, igazolás vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció, nyilatkozat. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja. Ajánlatkérő az egyenértékűséget valamennyi, a műszaki leírásban foglalt paraméter alapján vizsgálni fogja.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Az M.2.1. követelményre bemutatott szakember felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) / Weighting: 6
Quality criterion - Name: Az M.2.3. követelményre bemutatott szakember a szakterületén és jogosultságának megfelelően szerzett szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) / Weighting: 6
Quality criterion - Name: Építésszervezési terv Építéstechnológiai terv alszempontja / Weighting: 7
Quality criterion - Name: Építésszervezési terv Munkaerőterv alszempontja / Weighting: 7
Quality criterion - Name: Helyi hátrányos helyzetű munkavállalók teljesítésbe való bevonása (minimum 0 maximum 20 fő) / Weighting: 4
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

A VI.3. pont folytatása:

Az ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét, mivel az gazdasági, műszaki és minőségi szempontból észszerűtlen lenne, tekintettel arra, hogy a megrendelni kívánt építési-kivitelezési munka egy létesítményre vonatkozik, a kivitelezési munkák részekre bontását sem műszaki, sem pedig pénzügyi szempontok nem indokolják. Ajánlatkérő a beruházást egy egyetlen közreműködő szereplős, ún. fővállalkozási konstrukcióban kívánja megvalósíttatni, ahol a projektmenedzsment, azaz az egyes szakági vállalkozók közötti integráció mind pénzügyi, mind műszaki tekintetben egyetlen félnél koncentrálódik, akinek feladata és felelőssége a tényleges megvalósítást végző vállalkozók térbeli, időbeli, pénzügyi és műszaki koordinációja.

Ajánlatkérő a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tervezés és kivitelezés jellegű szerződést az indokolja, hogy csak a kivitelezési tervdokumentáció alapján lehet meghatározni egyértelműen az ellátandó feladatokat és az építés különleges, részletes feltételeit, továbbá a komplexebb feladatok kidolgozása ekként lehetséges.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek-ben foglalt kizáró okok fennállnak; aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

Igazolási mód:

Ajánlattevő(k), az alk. ig. részt vevő gazd. szereplő a 321/2015.(X.30.) Korm. r. (továbbiakban „Kr.”) 4.§ (1) bek szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban „EEKD”) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62.§-ban említett kizáró okok hiányát.

Az EEKD-ban a gazdasági szereplő(k) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a Kr. 6. § szerinti adatokat és-szükség esetén-hozzájáruló nyilatkozatot.

Az ajánlatban a Kbt. 67.§ (4) bek. alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.

A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek a Kr. 8. §; 10. §, 12 - 14. § és 16. § szerint kell igazolnia.

Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (mellékleteivel együtt) és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, valamint egy ajánlattevői nyilatkozatot arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, 69. § (11a) bek-re, a 74. § (1) bek.-re,

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész alfa pont kitöltése.

SZT1)

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a Kr 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.

SZT2)

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ (1) bek. és a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pont alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást; illetve ajánlatkérő ellenőrzi, hogy szerepel-e az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

Továbbá felhívjuk a figyelmet a Kr. 24. § (2) és (5) bekezdésére, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére is.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZT1)

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében; nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén, ha nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

SZT2)

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11) bek., a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. is irányadók.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)–(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész (alfa) pont kitöltése.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

P1) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell – a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján – cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazandó a Kr. 19. § (3); (6)–(7) és (10) bekezdése, a Kbt. 65.§ (6)–(8) és (11)–(12) bekezdései, valamint a 69. § (11a) bek is irányadó.

Minimum level(s) of standards possibly required:

P1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a nettó 8 500 000 000 forintot, és a nettó teljes árbevétele tekintetében az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év időszakán belül évenként nem éri el a nettó 1 000 000 000 HUF-ot.

A nem magyar forintban (HUF) keletkezett árbevétel esetén az átváltást a mérleg fordulónapján érvényes MNB devizaárfolyamon kell megtenni.

A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész (alfa) pont kitöltése.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

M.1. A Kr. 21. § (2) bek a) pontja alapján az ajánlati felhívás (továbbiakban „AF”) feladásától visszafelé számított 5 évben végzett közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkák ismertetése, amelyet a Kr. 22. § (3) bek alapján kell igazolni, legalább az alábbi tartalommal:

— építési beruházás tárgya,

— építési beruházás mennyisége,

— ellenszolgáltatásból részesülés aránya,

— teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év/hónap/nap részletezettséggel),

— teljesítés helye,

— sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja,

— szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben a referenciaigazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

A referenciamunka akkor tekinthető az AF feladásától visszafelé számított 5 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés (sikeres műszaki átadás-átvétel) időpontja erre az időszakra esik, de legfeljebb 8 éven belül megkezdődött (Kr. 21. § (2a) bek a)).

M.2. A Kr. 21. § (2) bek b) pontja szerint, azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok becsatolása:

— saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat,

— a végzettségek, képzettségek igazolása.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell a tapasztalat megítélése szempontjából lényeges adatokat (beruházás, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, kezdő és befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban).

Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi; az időben párhuzamos gyakorlati időket csak egyszer veszi figyelembe.

Amennyiben a megajánlott szakember a releváns jogosultsággal szerepel a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban és feltünteti a szakember az önéletrajzában a kamarai névjegyzéki számát és a jogosultság megszerzésének pontos dátumát, az alkalmassági feltétel vonatkozó részét, valamint a szerződéskötési feltétel meglétét az érvényes jogosultság igazolja; ebben az esetben végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum csatolása nem szükséges (szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz benyújtása ebben az esetben is szükséges).

Az előírt végzettségikövetelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9) és (11) bekezdései, a 69. § (11a) bekezdése és a Kr. 21. § (2a) bek a) pontja, 22. § (5) bek. és 24. § (1)-(2) és (5) bek.is irányadóak.

A párhuzamos szakmai tapasztalatok (azonos időszakban végzett munka) csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre), a szakemberek közötti átfedés lehetősége nem megengedett.

M.3. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. h) pont alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírása, csatolva a teljesítéshez igénybe venni kívánt eszközök fényképét is, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapíthat, valamint a rendelkezésre állás jogcímét igazoló bizonyítékokat.

M.4. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. g) pont alapján csatolni kell az előző három évre vonatkozó, az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatást.

Minimum level(s) of standards possibly required:

M.1. Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem mutat be az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített szerződéseire vonatkozó, az alábbiak szerinti referenciákat, amelyek esetében a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen felhívás feladását megelőző 96 hónapra és a műszaki átadás-átvétel időpontja a jelen felhívás feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik:

M1.1. egy szerződés keretében, legalább 5000 m2 bruttó szintterületű épület építésére, és legalább 1 db vasbeton szerkezetű medence és/vagy vasbeton szerkezetű kerti tó kialakítására vonatkozik.

M1.2. amely egy szerződés keretében, legalább 3700 m3 vasbeton szerkezet építését; valamint legalább 2800m2 acélvázra szerelt, kiselemes (maximum 1m2-es táblaméretű) homlokzati falburkolat készítését, továbbá tartalmazta hőszivattyús hűtés-fűtési rendszer kiépítését is.

M1.3. amely tartalmazott egy legalább 25 szobás szálláshely és/vagy vendégház (építész, épületgépész, statika és épületvillamosság szakágakra kiterjedő) kiviteli tervezést, amely projekt keretében legalább 1db úszómedence és wellness részleg is tervezésre került.

Az M.1. pontban felsorolt (M1.1-M1.3) alpontok követelményeinek való megfelelés több – de legfeljebb 3 – szerződésből is teljesíthető. A referenciák között az átfedés megengedett, azaz egy referenciát az M1.1-M1.3. pontok közül több pont vonatkozásában is be lehet mutatni.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberekkel:

M.2.1. Min.1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.

M.2.2. Min.1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-M kategóriájú felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.

M.2.3. min. 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet szerinti É kategóriájú tervezői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.

Egy szakember több alkalmassági követelmény esetében is bemutatható.

A szakember párhuzamosan szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben max. 12 hónap vehető figyelembe.

M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik 2 db, legalább 40m gémkinyúlású toronydaruval vagy 2db, az épület melletti talpalási ponttól legalább 40m vízszintes távolságra munkavégzésre képes autódaruval.

M.4. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 év mindegyikében legalább 15 fő éves átlagos statisztikai létszámmal, melyből legalább 1 fő vezető tisztségviselő.

Az ajánlatkérő előírja, hogy az M.2.1.-3 pontok szerinti szakembereknek legkésőbb a szerződés hatályba lépésekor rendelkezniük kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm.rendelet szerinti – a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerinti – jogosultsággal. Ennek elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépését jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köthet szerződést.

Valamennyi előírt szakember tekintetében az ajánlatkérő mind a jogosultság, mind a végzettség tekintetében elfogadja az egyenértékű végzetséggel és jogosultsággal rendelkező szakember bemutatását is, figyelemmel a korábban hatályos és az előírt jogosultságokra vonatkozó jogszabályok, valamint a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában. Az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek – figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra – közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Ajánlattétel, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF. AK a vállalkozói díjat a 322/2015. (X.30.) Korm.rend 19. címe szerint egyenlíti ki. Részszámlázásra van lehetőség. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (1)-(3) és (6) bek-ben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek-ben, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm.rend 32/B. §-ában foglaltakra. AK a Kbt. 135. §-ának (8) bek alapján legfeljebb - a tartalékkeret és áfa nélküli - vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő mértékű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja. Az igénybe vett előleg elszámolása a részteljesítések ellenértékeiből kerül levonásra.

Megerősítő rendelkezések: hibás, késedelmi és meghiúsulási kötbér.

Jótállási Biztosíték: tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díj 3 %-a.

Jótállás: 24 hónap

Tervezői felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen szakmai tervezői felelősségbiztosítással, amelynek mértéke legalább 10 000 000,-Ft/év és minimum 5 000 000,-Ft/káresemény.

Építés-szerelési felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen legalább 50 000 000 HUF/káresemény és legalább 250 000 000 HUF/év mértékéig terjedő építőipari, szerelési, vagyoni kárértékre vonatkozó C.A.R. rendszerű, összkockázatú (dologi és felelősségi) építés-szerelési biztosítással.

Tartalékkeret: a kivitelezési díjrész 3 %.

A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/02/2021
Local time: 14:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/02/2021
Local time: 16:00
Place:

Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Information about authorised persons and opening procedure:

Az ajánlatok bontására a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdéseiben és a 424/2017. Korm r. 15. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Az ajánlatkérő az eljárást Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 40.§ (1) bekezdés második mondatában foglaltakra. Az ajánlatkérő az alábbiakban megadja azt a fájlformátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum (Kbt. 41/B. § (2) bekezdés).

2. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [424/2017 (XII.19. Korm. rendelet (továbbiakban: EKRr.) 6. §-ának (1) bek].

3. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41/A. §-ában foglaltakra.

4. Az ajánlattevő alkalmassági követelményeknek való megfelelése és a kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. §-ának (11a) bek. alapján is történhet.

5. Az ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35, § (2a) bekezdésében, a Kbt. 41/A. § (4-5) bekezdéseiben, illetve a Kbt. 65. § (12) bekezdésében foglaltak alapján vizsgálja.

6. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.

7. Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb: SZT1-2), P1), M.1-M.4).

8. Az ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek mértéke 20 000 000,- HUF.

Az at-k az ajánlati biztosítékot az ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg nyújtani kötelesek, a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglalt feltételek biztosítására. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlati biztosíték érvényességi idejének az ajánlati kötöttség beálltától az ajánlati kötöttség lejártának napján 24:00 óráig kell fennállnia. Nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötéséig kell fenntartania a biztosítékot. A Kbt. 54. § (2) bekezdésében előírtakra tekintettel az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ak fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ak bankszámlája és számlavezető intézet megnevezése, melyre az ajánlati biztosíték utalás esetén teljesíthető: a Magyar Államkincstár által kezelt 11744027-15403485-00000000. A befizetés igazolásának módja bankszámlára történő befizetés (átutalás) esetén a banki készpénz befizetési bizonylat, banki átutalás esetén a terhelési igazolás ajánlatba csatolása. Az ajánlati biztosíték bankgarancia vagy biztosítói garancia formájában vagy biztosítási szerződés alapján történő nyújtása esetén ak előírja, hogy a bankgarancia/biztosítói garancia-okirat, ill. a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a biztosíték az ak-t illeti meg. (Kbt. 35. § (5) bekezdés) Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ak által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre, az ajánlattevő ajánlata érvénytelen.

9. Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bek-t alkalmazza.

10. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdések szerinti nyilatkozatait.

11. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat tartalmazó - az EKR rendszerben megfelelően kitöltött - felolvasólapot.

12. Az ajánlatban csatolni kell az árazott költségvetést.

13. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 134. §-ának (5) bek. szerinti nyilatkozatot.

14. Ha bármely, csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az ajánlattevő általi magyar nyelvű fordítását is csatolni kell (Kbt. 47. § (2) bekezdés).

15. Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

16. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.

17. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám minden részszempont tekintetében: 0-100 pont.

Az értékelés módszere az árra vonatkozó értékelési szempont tekintetében a fordított arányosítás. A szakemberek többlettapasztalatára és a hátrányos h. munkavállalókra vonatkozó értékelési szempontok tekintetében az értékelési módszer az egyenes arányosítás. Az Építésszervezési terv részszempont esetében pontozás (pontkiosztás) módszerével történik az értékelés.

Az értékelési módszerre vonatkozó részletes rendelkezéseket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

18. Az ajánlatkérő előírja, hogy a szakemberekre vonatkozó értékelési szempontok tekintetében a teljesítésbe bevonni kívánt szakembert az ajánlatban meg kell nevezni és az adott alkalmassági követelményben előírt szakmai tapasztalaton felüli többlettapasztalatot az ajánlatban részletesen be kell mutatni úgy, hogy az összhangban legyen a felolvasólapon tett vállalással.

19. FAKSZ: dr. Kádár Attila (00611)

20. A többváltozatú ajánlattétel lehetősége nem biztosított

21. A II.2.7) pontban megjelölt határidőt napokban kell érteni.

23. AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy jelen közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzésként indítja az alábbiakra figyelemmel:

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szerződés hatálybalépésének feltétele (i) a jogerős építési engedély rendelkezésre állása, és (ii) a megkötendő szerződés finanszírozását biztosító pénzügyi forrás rendelkezésre állása. Amennyiben Ajánlatkérő a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról a szerződéskötést követő legkésőbb 6 hónapon belül nem tájékoztatja a nyertes ajánlattevőt, akkor a szerződés minden további jognyilatkozat nélkül megszűnik és nyertes ajánlattevő tudomásul veszi, hogy ebben az esetben semmilyen igénnyel nem élhet Ajánlatkérővel szemben.

24. Ajánlatkérő a hátrányos helyzetű munkavállalók esetében helyinek tekinti jelen eljárásban a Fehérgyarmati járásban állandó lakóhellyel rendelkező személyt.

Folytatás a II.2.14) pontban

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. 148. § alapján.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/01/2021