There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 87420-2022

18/02/2022    S35

Poland-Wołomin: Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

2022/S 035-087420

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Powiat Wołomiński
Postal address: ul. Pradzyńskiego 3
Town: Wołomin
NUTS code: PL Polska
Postal code: 05-200
Country: Poland
E-mail: bzp@powiat-wolominski.pl
Telephone: +48 227874303
Fax: +48 227765093
Internet address(es):
Main address: www.powiat-wolominski.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie
Postal address: ul.Miła 22
Town: Wołomin
NUTS code: PL Polska
Postal code: 05-200
Country: Poland
E-mail: bzp@powiat-wolominski.pl
Telephone: +48 227874303
Fax: +48 227765093
Internet address(es):
Main address: www.powiat-wolominski.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku
Postal address: ul. Abpa. Z. Felińskiego 1
Town: Ostrówek
NUTS code: PL Polska
Postal code: 05-205
Country: Poland
E-mail: bzp@powiat-wolominski.pl
Telephone: +48 227874303
Fax: +48 227765093
Internet address(es):
Main address: www.powiat-wolominski.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Zespół Szkół w Wołominie
Postal address: ul. Legionów 85
Town: Wołomin
NUTS code: PL Polska
Postal code: 05-200
Country: Poland
E-mail: bzp@powiat-wolominski.pl
Telephone: +48 227874303
Fax: +48 227765093
Internet address(es):
Main address: www.powiat-wolominski.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Zespół Szkół w Tłuszczu
Postal address: ul. Radzymińska 2
Town: Tłuszcz
NUTS code: PL Polska
Postal code: 05-240
Country: Poland
E-mail: bzp@powiat-wolominski.pl
Telephone: +48 227874303
Fax: +48 227765093
Internet address(es):
Main address: www.powiat-wolominski.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Zespół Szkół w Zielonce
Postal address: ul. Inżynierska 1
Town: Zielonka
NUTS code: PL Polska
Postal code: 05-220
Country: Poland
E-mail: bzp@powiat-wolominski.pl
Telephone: +48 227874303
Fax: +48 227765093
Internet address(es):
Main address: www.powiat-wolominski.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie
Postal address: Al. Armii Krajowej 38
Town: Wołomin
NUTS code: PL Polska
Postal code: 05-200
Country: Poland
E-mail: bzp@powiat-wolominski.pl
Telephone: +48 227874303
Fax: +48 227765093
Internet address(es):
Main address: www.powiat-wolominski.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie
Postal address: Al. Jana Pawła II 18
Town: Radzymin
NUTS code: PL Polska
Postal code: 05-250
Country: Poland
E-mail: bzp@powiat-wolominski.pl
Telephone: +48 227874303
Fax: +48 227765093
Internet address(es):
Main address: www.powiat-wolominski.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Dom Pomocy Społecznej w Zielonce
Postal address: ul.Poniatowskiego 29
Town: Zielonka
NUTS code: PL Polska
Postal code: 05-220
Country: Poland
E-mail: bzp@powiat-wolominski.pl
Telephone: +48 227874303
Fax: +48 227765093
Internet address(es):
Main address: www.powiat-wolominski.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie
Postal address: ul. Konstytucji 3 Maja 7
Town: Radzymin
NUTS code: PL Polska
Postal code: 05-250
Country: Poland
E-mail: bzp@powiat-wolominski.pl
Telephone: +48 227874303
Fax: +48 227765093
Internet address(es):
Main address: www.powiat-wolominski.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Dom Dziecka w Równem
Postal address: Równe 78
Town: Strachówka
NUTS code: PL Polska
Postal code: 05-282
Country: Poland
E-mail: bzp@powiat-wolominski.pl
Telephone: +48 227874303
Fax: +48 227765093
Internet address(es):
Main address: www.powiat-wolominski.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie
Postal address: ul. Warszawska 5a
Town: Wołomin
NUTS code: PL Polska
Postal code: 05-200
Country: Poland
E-mail: bzp@powiat-wolominski.pl
Telephone: +48 227874303
Fax: +48 227765093
Internet address(es):
Main address: www.powiat-wolominski.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka w Wołominie
Postal address: ul. Orwida 20
Town: Wołomin
NUTS code: PL Polska
Postal code: 05-200
Country: Poland
E-mail: bzp@powiat-wolominski.pl
Telephone: +48 227874303
Fax: +48 227765093
Internet address(es):
Main address: www.powiat-wolominski.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Tłuszczu
Postal address: ul. Szkolna 4
Town: Tłuszcz
NUTS code: PL Polska
Postal code: 05-240
Country: Poland
E-mail: bzp@powiat-wolominski.pl
Telephone: +48 227874303
Fax: +48 227765093
Internet address(es):
Main address: www.powiat-wolominski.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Powiat Wołomiński
Postal address: ul. Pradzyńskiego 3
Town: Wołomin
NUTS code: PL Polska
Postal code: 05-200
Country: Poland
E-mail: bzp@powiat-wolominski.pl
Telephone: +48 227874303
Fax: +48 227765093
Internet address(es):
Main address: www.powiat-wolominski.pl
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_wolominski
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz jednostek organizacyjnych

Reference number: SPW.272.18.2022
II.1.2)Main CPV code
09000000 Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zakup energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Wołominie

oraz jednostek organizacyjnych

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09300000 Electricity, heating, solar and nuclear energy
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

powiat wołomiński

II.2.4)Description of the procurement:

Zakup energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Wołominie

oraz jednostek organizacyjnych

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: termin płatności faktury / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykaz i krótki opis warunków:

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 u.p.z.p, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

- aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania umowy;

- oświadczenie potwierdzające posiadanie obowiązującej umowy z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A., na podstawie której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

- posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

wykaz dostaw o takim samym lub zbliżonym charakterze do opisanego w SWZ przedmiotu zamówienia w ilości co najmniej 3 dostaw o wartości nie mniejszej niż 350 000 zł brutto każda, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu poświadczającego, że dostawy zostały wykonane prawidłowo,

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

wykaz dostaw o takim samym lub zbliżonym charakterze do opisanego w SWZ przedmiotu zamówienia w ilości co najmniej 3 dostaw o wartości nie mniejszej niż 350 000 zł brutto każda, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu poświadczającego, że dostawy zostały wykonane prawidłowo,

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Ewentualne zmiany umowy:

• wyłącznie w formie pisemnej w przypadku zmiany ceny jednostkowej za 1 kWh brutto podanej w formularzu cenowym wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

• W przypadku zwiększenie lub zmniejszenia ilości punktów poboru energii

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/03/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/06/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/03/2022
Local time: 09:10
Place:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Dopuszczalna jest zmiana Umowy, polegająca na:

Ceny brutto za 1 MWh ulegną zmianie w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

5. zmianie wynagrodzenia za przedmiot zamówienia w przypadku zmiany grupy taryfowej, o ile taka jest możliwa wg taryfy właściwego OSD oraz gdy dana grupa taryfowa została wyceniona przez Wykonawcę. W przypadku takiej zmiany zastosowanie będą miały odpowiednie stawki za energię elektryczną w ramach wybranej przez Zamawiającego grupy taryfowej określonej w Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy.

6. zmianie wynagrodzenia za przedmiot zamówienia w przypadku wyłączenia z umowy punktu poboru energii elektrycznej przez Zamawiającego.

7. zmianie wynagrodzenia za przedmiot zamówienia lub sposobu realizacji Umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożliwość zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom, na które Strona nie ma wpływu i której nie można przypisać drugiej Stronie), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie, ustanowienie stanu klęski żywiołowej, epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny, strajk, zamieszki uliczne, pożar, eksplozja, wojna lub rewolucja, atak terrorystyczny. Jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub przewiduje się, że uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie dostawy bądź pozostałych zobowiązań wynikających z Umowy, to Strona ta powiadomi drugą Stronę o zaistniałym wydarzeniu lub okolicznościach i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie będzie uniemożliwione na warunkach umownych w ich wyniku.

8. zmianie sposobu realizacji Umowy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:

1) zmiany organizacyjne, wewnętrzne Zamawiającego (w poszczególnych obiektach/punktach poboru energii elektrycznej) lub Wykonawcy; w przypadku zmian organizacyjnych, w tym również związanych z następstwem prawnym podmiotów, dopuszcza się zmianę treści Umowy w tym przedmiocie, zmierzającą do uzyskania zgodności zapisów ze stanem faktycznym;

2) zmiany warunków technicznych/technologicznych, rozwiązań projektowych budynku, instalacji, urządzeń w poszczególnych obiektach/punktach poboru energii elektrycznej;

3) zmiany obowiązujących przepisów mających wpływ na świadczone dostawy i skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu zamówienia na dotychczasowych warunkach;

w zakresie mającym wpływ na realizację obowiązków umownych dopuszcza się obustronnie uzgodnioną zmianę treści Umowy, wynikającą z nowelizacji przepisów, zmierzającą do uzyskania zgodności zapisów Umowy z obowiązującym prawem;

4) zmiany terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do PPE, jeśli zmiana wynika

z okoliczności niezależnych od Stron, w szczególności z przedłużającej się procedury zmiany sprzedawcy, dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA

lub podpisania umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych przez Zamawiającego z OSD;

5) zmiany podwykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego oraz pod warunkiem zgodności z postanowieniami SIWZ;

6) zmian w stanie prawnym któregokolwiek z obiektów objętych zamówieniem, tj. utratę tytułu prawnego do zajmowania nieruchomości.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. 8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 9. W sprawach nieuregulowanych w ustawie Pzp zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/02/2022