Prekės - 87499-2019

25/02/2019    S39

Lenkija-Lublin: Elektra

2019/S 039-087499

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adresas: ul. Akademicka 13, pok. 55
Miestas: Lublin
NUTS kodas: PL814 Lubelski
Pašto kodas: 20-950
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Sekcja ds Zamówień Publicznych
El. paštas: zamowienia@up.lublin.pl
Telefonas: +48 814456603
Faksas: +48 814456730
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.up.lublin.pl
Pirkėjo profilio adresas: https://uplublin.eb2b.com.pl/
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://uplublin.eb2b.com.pl/
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://uplublin.eb2b.com.pl/open-auctions.html
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: Uczelnia publiczna
I.5)Pagrindinė veikla
Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Nuorodos numeris: AZP/PNO/p-221/1/2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
09310000 Elektra
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ.

2. Szczegółowy opis parametrów technicznych oraz wymagań Zamawiającego dotyczących urządzeń składających się na przedmiot zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ.

3. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do sprzedaży (dostawy) energii elektrycznej do punktów poboru wymienionych w tabeli załącznika nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. 2018 r. poz. 755 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz instrukcjami operatorów systemu elektroenergetycznego (OSP i OSD).

4. Zamawiający dla tych punktów posiada umowy o świadczenie usług dystrybucji z okresem obowiązywania na czas nieokreślony.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
09310000 Elektra
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL814 Lubelski
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Lublin

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ.

2. Szczegółowy opis parametrów technicznych oraz wymagań Zamawiającego dotyczących urządzeń składających się na przedmiot zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ.

3. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1/ formularz Ofertowy - sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. (Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie pliku doc, docx, pdf, xls, xlsx lub innej wynikającej z przepisów prawa i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty).

2/ dokument JEDZ,

3/ oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 180 000,00 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy zł 00/100). Wadium ustanawia przynajmniej jeden Wykonawca, lub Wykonawcy wspólnie,

4/ pełnomocnictwo lub inne dokumenty, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352,

5/ pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp,

6/ zobowiązanie innego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w Rozdziale IV podrozdział I ust. 4 SIWZ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 6 137 956.00 PLN
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje tzw. Procedurę odwróconą, tj. procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, składa wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej Jednolitym dokumentem wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz jednolitego dokumentu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

W odniesieniu do Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczenia (JEDZ), dotyczącego podwykonawców.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z uwagi na okoliczności wskazane przepisem art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp; oraz

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych) - tj. przedłoży dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zmawiającego w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych).

1. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1/ informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

2/ oświadczenie wykonawcy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, w następującym zakresie:

A/ oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności w formie oryginału,

B/ oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne w formie oryginału,

C/ oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) w formie oryginału.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3/ aktualna koncesja na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

4/ wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,

5/ dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zmawiającego w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, z zastrzeżeniem art. 22a ust. 4 ustawy Pzp.

3. Wykonawca polegający na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

— zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

1. Warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego określone zostały w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może dotyczyć:

1) zaistnienia konieczności uruchomienia dodatkowych punktów poboru mocy,

2) zaistnienia konieczności zmniejszenia liczby punktów poboru mocy,

3) zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

4) wysokości ceny, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, podatku akcyzowego w odniesieniu do tej części ceny, której zmiana dotyczy,

5) zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

6) wystąpienia zdarzeń siły wyższej rozumianej jako zewnętrzne, nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza kontrolą Stron

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 29/03/2019
Vietos laikas: 11:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 29/03/2019
Vietos laikas: 12:00
Vieta:

1. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zamawiającego https://uplublin.eb2b.com.pl/.

2. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na Platformie Zamawiającego.

3. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie w zakładce „Załączniki”.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

1/ Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. V.7 ppkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,

2/ Dokumenty, o których mowa w ust. V.8 ppkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

3/ Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. V.8 ppkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. V.8 ppkt 2 stosuje się.

4/ Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. V.7 ppkt 1, składa dokument, o którym mowa w pkt V.8 ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. V.8 ppkt 2 zdanie pierwsze stosuje się.

5/ W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Interneto adresas: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: UZP, KIO
Miestas: Warszawa
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Interneto adresas: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

2. Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę.

3. Zgodnie z art. 179 ust. 2 ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5”.

4. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art.182 ustawy Pzp. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
20/02/2019