Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 87520-2018

27/02/2018    S40

Polska-Lublin: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2018/S 040-087520

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Adres pocztowy: ul. Ogrodowa 21
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL81 Not specified
Kod pocztowy: 20-075
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Cichecka
E-mail: zam_publ_lublin@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 815349257
Faks: +48 815349239
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gddkia.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gddkia.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Zarządzanie Drogami Krajowymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie DP w stadium Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z Elementami KP oraz Dok Przetarg dla przedsięwzięcia:"Budowa S19 na odc granica woj. podlaskiego-Łosice-gr woj. lubelskiego"

Numer referencyjny: O.LU.D-3.2411.5.2018.mc
II.1.2)Główny kod CPV
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wykonanie Dokumentacji Projektowej w stadium Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z Elementami Koncepcji Programowej oraz Dokumentów Przetargowych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku granica woj. podlaskiego-Łosice-granica woj. lubelskiego”, o długości ok. 32,4 km.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71354000 Usługi sporządzania map
71340000 Zintegrowane usługi inżynieryjne
71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92 Not specified
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Dokumentacji Projektowej w stadium Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego z Elementami Koncepcji Programowej oraz Dokumentów Przetargowych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku granica woj. podlaskiego - Łosice - granica woj. lubelskiego”, o długości ok. 32,4 km. Realizację zamówienia podzielono na trzy Etapy, przy czym:

— Etap I i II zdefiniowano jako „Zamówienie podstawowe” odpowiada pierwszemu Etapowi inwestycji. Na realizację Etapu I i II jest zapewnione finansowanie,

— Etap III zdefiniowany jako „Zamówienie objęte prawem opcji” odpowiada drugiemu Etapowi inwestycji.

Realizacja Etapu III będzie możliwa po zapewnieniu finansowania drugiego Etapu inwestycji (prace przygotowawcze planowane w ramach przyszłej umowy P&B).

Etap I to wykonanie opracowań przedprojektowych, takich jak m.in.: materiały informacyjne na spotkania ze społeczeństwem, analiza i prognoza ruchu, opracowania geologiczno-inżynierskie, materiały do wniosku o decyzje DŚU. Celem Etapu I jest m.in. wykonanie w pierwszej kolejności opracowań projektowych niezbędnych do podjęcia decyzji inwestorskich, przedstawienia wstępnych rozwiązań projektowych, opracowanie Dokumentacji w stadium STEŚ-R na posiedzenie ZOPI i KOPI oraz przygotowanie materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Etap II to uszczegółowienie opracowań wykonanych w Etapie I. Celem Etapu II jest m.in. opracowanie Mapy do celów projektowych oraz Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Etap III to wykonanie Dokumentów Przetargowych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonawstwo robót w systemie „Projektuj i Buduj”. Etap III obejmuje również przygotowanie przez wykonawcę odpowiedzi na pytania Wykonawców robót, rozstrzygnięcia protestów oraz ewentualne modyfikacje opracowanej przez wykonawcę Dokumentacji Projektowej w stadium Studium STEŚ-R. Celem Etapu III jest skuteczne i szybkie przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji w systemie „Projektuj i Buduj”.

W przypadku, gdy zamawiający nie skorzysta z realizacji części przedmiotu Umowy objętej prawem opcji, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 44
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp, przy ustaleniu wartości zamówienia przyjął największy możliwy zakres tego zamówienia uwzględniając prawo opcji. Prawem opcji objęty jest Etap III umowy zdefiniowany w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia jako „Zamówienie objęte prawem opcji”.

Realizację zamówienia podzielono na trzy Etapy, przy czym:

— Etap I i II zdefiniowano jako „Zamówienie podstawowe” odpowiada pierwszemu Etapowi inwestycji (opisany w Sekcji II.2.4) Ogłoszenia),

— Etap III zdefiniowany jako „Zamówienie objęte prawem opcji” odpowiada drugiemu Etapowi inwestycji.

Realizacja Etapu III będzie możliwa po zapewnieniu finansowania drugiego Etapu inwestycji (prace przygotowawcze planowane w ramach przyszłej umowy P&B).

Etap III to wykonanie Dokumentów Przetargowych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonawstwo robót w systemie „Projektuj i Buduj”. Etap III obejmuje również przygotowanie przez wykonawcę odpowiedzi na pytania Wykonawców robót, rozstrzygnięcia protestów oraz ewentualne modyfikacje opracowanej przez wykonawcę Dokumentacji Projektowej w stadium Studium STEŚ-R. Celem Etapu III jest skuteczne i szybkie przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji w systemie „Projektuj i Buduj”.

W przypadku, gdy Zamawiający nie skorzysta z realizacji części przedmiotu Umowy objętej prawem opcji, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 PLN

2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto podanej w ofercie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

1) Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać się określoną poniżej wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadań o niżej określonych parametrach.

2) Osób:

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone.

Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej wykaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające określone poniżej wymagania.

2. Na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany będzie do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,

Na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w Sekcji III.1.3) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów pkt a) i b) Wykonawcy muszą spełniać łącznie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

a) Wykonawcy:

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania się doświadczeniem w opracowaniu, w ciągu ostatnich 10 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

— jednej lub dwóch dokumentacji projektowych: STEŚ (Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe) lub STEŚ-R (Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej) lub PB (Projekt Budowlany) dla budowy lub rozbudowy odcinka/odcinków dróg lub ulic klasy min. S o łącznej długości co najmniej 16 km, dla których uzyskano odebranie ww. dokumentacji protokołem odbioru lub dokumentem równoważnym.

b) Osób:

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone spełniające następujące wymagania:

A) Osoba proponowana do pełnienia funkcji Projektanta Drogowego:

Wymagana liczba osób: 1 osoba z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej.

Doświadczenie zawodowe: wymóg doświadczenia przy opracowaniu jednej lub dwóch dokumentacji projektowych: STEŚ (Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe), STEŚ-R (Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej) lub KP (Koncepcja Programowa) lub PB (Projekt Budowlany) dla budowy lub rozbudowy dróg lub ulic klasy min. S o łącznej długości min. 16 km na stanowisku określonym w SIWZ.

B) Osoba proponowana do pełnienia funkcji Projektanta Mostowego:

Wymagana liczba osób: 1 osoba z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej.

Doświadczenie zawodowe: wymóg doświadczenia przy opracowaniu dokumentacji projektowych: STEŚ, STEŚ-R lub KP lub PB budowy co najmniej 4 obiektów mostowych o obciążeniu dla klasy A w tym 1 o rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej: 50 m, na stanowisku/ określonym w SIWZ.

C) Osoba proponowana do pełnienia funkcji Sprawdzającego dokumentacji branży drogowej:

Wymagana liczba osób: 1 osoba z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej.

Doświadczenie zawodowe:wymóg doświadczenia przy opracowaniu lub sprawdzaniu jednej lub dwóch dokumentacji projektowych: STEŚ, STEŚ-R lub KP lub PB dla budowy lub rozbudowy dróg lub ulic klasy min. S o łącznej długości min. 16 km, na stanowisku określonym w SIWZ.

D) Osoba proponowana do pełnienia funkcji Sprawdzającego dokumentacji branży mostowej:

Wymagana liczba osób: 1 osoba z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej.

Doświadczenie zawodowe:wymóg doświadczenia przy opracowaniu lub sprawdzaniu dokumentacji projektowych: STEŚ, STEŚ-R lub KP lub PB budowy co najmniej 4 obiektów mostowych o obciążeniu dla klasy A w tym 1 o rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 50 m, na stanowisku określonym w SIWZ.

E) Soba proponowana do pełnienia funkcji Eksperta ds. analiz ekonomicznych:

Wymagana liczba osób: 1 osoba.

Doświadczenie zawodowe:

Wykonanie min 2 opracowań w zakresie techniczno-ekonomicznym dla budowy lub rozbudowy dróg lub ulic klasy min. GP (np. analizę ekonomiczną, analizę efektywności ekonomicznej, studium wykonalności, rezultaty studium wykonalności), w tym co najmniej jedno w oparciu o wytyczne określone w SIWZ.

Przez opracowanie dokumentacji projektowej należy rozumieć odebranie jej protokołem odbioru dokumentacji projektowej lub dokumentem równoważnym (dot. funkcji określonych w pkt A, B, C, D).

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane, ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny i ustawie

Z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostały zawarte w SIWZ.

3. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Tomie II i Tomie III SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/04/2018
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/04/2018
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

GDDKiA Oddział w Lublinie ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin,

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiącewstępne potwierdzenie, że wykonawca:

a) Nie podlega wykluczeniu;

b) Spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 powyżej, wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniuWykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanegodalej „jednolitym dokumentem”. Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dlaprzedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczeniaSIWZ oraz niniejszego ogłoszenia.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału wpostępowaniu, wraz z ofertą, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

4. Na wezwanie zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń, o których mowa w § 5 pkt od 1 do 6 oraz 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 ww. Rozporządzenia.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 u Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2,4 i 8 ustawy Pzp.

8. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości max. 2.123.500,00 PLN (netto), którą to wartość uwzględniono w wyliczeniu łącznej szacunkowej wartości niniejszego zamówienia.

11.Termin realizacji Umowy wyniesie 44 miesięcy od dnia zawarcia umowy, na który składa się: 32 miesiące dla realizacji obowiązków określonych w § 1 ust. 1a IPU (realizacja Etapów I÷II Umowy),12 miesięcy dla realizacji obowiązków określonych w § 1 ust. 1b IPU (realizacja Etapu III Umowy), w tym: 2 miesiące na opracowanie Dokumentów Przetargowych, 10 miesięcy na przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy P&B, w tym 2 miesiące rezerwy czasowej na ewentualne odwołania, jakie Wykonawcy mogą wnosić do KIO

12. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia w sekcji II.2.5), i III.1.3), pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia.

O zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

Terminy wniesienia odwołania:

— Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

— Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej,

— Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.5.1. i 22.5.2. IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

— Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/02/2018