Lieferungen - 87525-2022

Submission deadline has been amended by:  335318-2022
18/02/2022    S35

Ungarn-Budapest: Unbemannte Luftfahrzeuge

2022/S 035-087525

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nationale Identifikationsnummer: 15722720251
Postanschrift: Mogyoródi Út 43
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1149
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Bancsi Tibor tű. alezredes
E-Mail: Bancsi.Tibor@katved.gov.hu
Telefon: +36 14694408
Fax: +36 14521297
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.katasztrofavedelem.hu
Adresse des Beschafferprofils: http://www.katasztrofavedelem.hu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001550692021/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001550692021/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pilóta nélküli légijárművek

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001550692021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34711200 Unbemannte Luftfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Pilóta nélküli légijárművek

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34711200 Unbemannte Luftfahrzeuge
35613000 Unbemannte Flugkörper
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

1149 Budapest, Mogyoródi út 43.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A közbeszerzés tárgya: a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére 25 db elektromos működésű, helyből történő fel-, illetve leszállás képességével rendelkező, kültéri, terepi viszonyok között alkalmazható pilóta nélküli légijármű (a továbbiakban: drón) készlet szállítása.

1 drón készlet 1 db cserélhető és 1 db nem cserélhető, nappali továbbá hőkép alkotó kamerával rendelkező drónból, továbbá a működéshez szükséges szoftver termék(ek)ből, a tartozék, illetve kellékanyagokból és tartalék elemekből, valamint a biztonságos üzemeltetéshez szükséges egyéb kiegészítő és tároló egységből áll a műszaki leírás szerint.

Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő számára új, rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket megajánlani.

Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget használt termékek, illetve demó-, vagy bemutató darabok megajánlására.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű szolgáltatás megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

A további részletes műszaki információkat a Közbeszerzési Dokumentumok és a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. NEM CSERÉLHETŐ, NAPPALI ÉS HŐKÉP ALKOTÓ KAMERÁVAL RENDELKEZŐ DRÓN 1 DB/KÉSZLET TELJESEN FELÖLTÖTT AKKUMULÁTORRAL SZÉLCSENDBEN, ÁLLANDÓ SEBESSÉGGEL TÖRTÉNŐ (AKKUMULÁTOR CSERE ÉS REPÜLÉS KÖZBENI TÖLTÉS NÉLKÜLI) REPÜLÉSI IDEJE (PERC, MIN 30 P, MAX 40 P) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 3. KAMERÁK CSERÉLÉSÉT LEHETŐVÉ TÉVŐ FELFOGATÓ RENDSZ.-REL ÉS IP VÉDETTSÉGGEL RENDELKEZŐ DRÓN 1 DB/KÉSZLET TELJ. FELÖLTÖTT AKKUVAL SZÉLCSENDBEN, ÁLLANDÓ SEBESSÉGGEL TÖRTÉNŐ (AKKU. CSERE ÉS REP. KÖZBENI TÖLTÉS NÉLKÜLI) REPÜL. IDEJE (PERC MIN30-MAX50) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

KEHOP-1.1.0-15-2016-00003 azonosító számú, Katasztrófa-kockázatértékelési rendszer c. projekt

II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.2.5) ponthoz kiegészítés: Az értékelés módszertana az 1. értékelési részszempont (mindösszesen nettó ajánlati ár) esetében fordított arányosítás. A 2. és 3. minőségi értékelési részszempont esetében egyenes arányosítás. Az értékelés során valamennyi részszempont és alszempont esetében adható pontszám alsó határa: 0 pont; felső határa: 10 pont, ahol az 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték

II.2.7) ponthoz kiegészítés: Teljesítési határidő: a szerződés hatályba lépését követő 180 nap. Ajánlatkérő a teljesítési határidőt naptári napban adja meg, a hónapban való megjelölés a hirdetmény technikai sajátossága. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad oly módon, hogy Nyertes Ajánlattevő a szállítás tekintetében az időpontról előzetesen - legalább öt munkanappal a teljesítés tervezett időpontját megelőzően - egyeztetni köteles Ajánlatkérő közbeszerzési szerződés 14. pontjában meghatározott kapcsolattartójával

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében, meghatározott kizáró okok valamelyikének a hatálya alatt áll.

Az igazolás módja:

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattevők esetén az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ha az AT az előírt alkalmassági követelményeknek szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell csatolnia a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevéről és lakóhelyéről. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.

Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlattevő a Kbt. 69. § (11a) bekezdésének foglaltaknak megfelelően ugyanazon ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására Ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7.§-ában és 16. §-ában foglaltakra is.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdései szerinti öntisztázás lehetőségére.

A nyilatkozatok keltezése kapcsán Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1)bek. és 2.§(5)bek. megfelelően - Ajánlatkérő (AK) elfogadja az AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4) bek. alapján. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (3) és (5), 65. § (12) és 69. § (11a) bek.re.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alkalmassági követelményeknek való megfelelést az alábbi dokumentumok benyújtásával igazolja:

M1.)

M1.) A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 22. § (1) bekezdés a) pont szerinti esetben a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. A referencianyilatkozatnak/ igazolásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: - a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap megadásával), - a szerződést kötő másik fél adatait (név, cím) - a szállítás tárgyát (megnevezését), leírását, (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen), - az elvégzett feladat mennyiségét, - nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése alapján a három éven belül befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (1) bek. alapján: a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bek. a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással; b) ha a szerződést kötő másik fél a fenti a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával. Amennyiben a referenciát az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, a Kr. 22. § (5) bekezdése szerint fogadható el a referencia. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) rendelet 21/A. §-ban foglaltakra.

Az ajánlattevő(k) a fenti alkalmassági feltételeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bek.-ei és a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben teljesített olyan, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával, amely tartalmazott összesen legalább 5 db drón eszközt.

Ajánlatkérő drón eszköz alatt a következőket érti: nappali képalkotási képességgel és/vagy hőkép alkotási képességgel rendelkező, kamerával felszerelt pilóta nélküli légi jármű.

Az M1.) alkalmassági követelmény több szerződéssel teljesíthető.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján a három éven belül befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.

Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. Az előírt alkalmassági követelménynek a közös AT-k a Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint együttesen is megfelelhetnek. AT alkalmasságát a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdései szerint is igazolhatja.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Ajánlatkérő előleget nem fizet, nyertes ajánlattevő az igazolt teljesítést követően egy számla -végszámla- benyújtására jogosult.

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseit és a Ptk.6:130. § (1)-(2) bekezdéseit a teljesítés során megfelelően alkalmazza.

A kifizetés pénzneme: HUF

A szerződés finanszírozása KEHOP-1.1.0-15-2016-00003 azonosítószámú, „Katasztrófa-kockázatértékelési rendszer” elnevezésű projekt keretében történik. A támogatás az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásából (85-15%) származik, módja: utófinanszírozás.

A fizetési feltételeket, a számlázás feltételeit, valamint a szerződést megerősítő kötelmeket a Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/04/2022
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/04/2022
Ortszeit: 13:00
Ort:

EKR

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet 15. §-t alkalmazza.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Részajánlat kizárásának indoka: Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja sem gazdaságilag, sem szakmailag észszerűnek, mivel az a közpénzek hatékony felhasználásával, valamint a gazdasági észszerűséggel ellentétes Az adott drón eszközöknek teljes mértékben kompatibilisnek kell lennie a műszaki leírásban felsorolt tartozékokkal, kellékekkel, térképező szoftverrel. A teljes mértékű kompatibilitás és hiba esetén az egyértelmű felelősség megállapítása csak úgy érhető el, ha egy Ajánlattevő szállítja le az összes eszközt.

1. A Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban „KD”) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek az EKR rendszerben.

2. Jelen eljárásban a Digitális Kormányzati Ügynökség a Kbt. 3. § 26. és a 3. § 14 pontjai alapján, központi beszerző szervként, járulékos közbeszerzési szolgáltatást nyújtóként jár el.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot/igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. - 41/B. § rendelkezéseire.

4. AK kizárja a Kbt. 35. § (8) szerinti projekttársaság létrehozását.

5. Hiánypótlás a Kbt. 71.§ szerint biztosított azzal, hogy AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza.

6. AK az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

7. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját.

8. A IV.2.6) pontban feltüntetett 1 hónap ajánlati kötöttség alatt AK 30 napot ért.

9. Üzleti titok: Kbt. 44. § (1)-(4) bek; az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.rend. 11. § (4).

10. Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat az ajánlattevő nevében aláíró személy (továbbiakban: aláíró személy) vonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz: (i) olyan okiratot (pld. alapító okirat, alapszabály), amelyből megállapítható az aláíró személy képviseletre való jogosultsága; valamint (ii) olyan közjegyző által készített aláírási címpéldányt vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot, melyből egyértelműen megállapítható az aláíró személy aláírásának mintája („az aláírás külalakjának igazolására csatolt dokumentum”). Részletes előírások a KD-ben.

11. Valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. AK AT általi fordítást fogad el; tartalmának helyességéért AT felel. AK kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja.

12. FAKSZ: dr. Katula Bence Ádám 01155. helyettes FAKSZ: dr. Hegedűs Fanni 01314

13. AT-nek, közös AT-nek az ajánlatában nyilatkozni szükséges a Kbt.66.§ (2) és (6) a) és b) szerint (nemleges nyilatkozat is csatolandó)

14. AK a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték értékelési szempontot alkalmazza.

15. AK fenntartja a jogot, hogy a nyertes AT visszalépése esetén a 2. legkedvezőbb AT-vel köthessen szerződést, ha azt az eljárást lezáró összegzésben megjelöli.

16. AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek-ben foglaltakat.

17. Irányadó Jog: AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és a végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.

18. Részajánlat kizárásának indoka: Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja sem gazdaságilag, sem szakmailag észszerűnek, mivel az a közpénzek hatékony felhasználásával, valamint a gazdasági észszerűséggel ellentétes Az adott drón eszközöknek teljes mértékben kompatibilisnek kell lennie a műszaki leírásban felsorolt tartozékokkal, kellékekkel, térképező szoftverrel. A teljes mértékű kompatibilitás és hiba esetén az egyértelmű felelősség megállapítása csak úgy érhető el, ha egy Ajánlattevő szállítja le az összes eszközt.

19. Tájékoztatjuk a tisztelt gazdasági szereplőket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. adatkezelési tájékoztatója a https://dkuzrt.hu/wp-content/uploads/2020/11/DKU_adatkezelesi_tajekoztato.pdf oldalon érhető el.

20. Szakmai ajánlat:

Sz.1.1 Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell az általa megajánlott termék(ek) műszaki paramétereit tartalmazó műszaki leírást (termékleírást), valamint a gyártmány, a típus és a származási hely megnevezését.

Sz.1.2 Ajánlattevőnek továbbá szükséges nyilatkoznia arról, hogy a megajánlott termékek mindenben megfelelnek a műszaki leírásban foglaltaknak.

Sz.1.3 Ajánlattevő továbbá köteles csatolni az ártáblázatot cégszerűen aláírt pdf., illetve excel szerkeszthető formátumban.

21. Ajánlatkérő fokozottan felhívja T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a szakmai ajánlat teljes hiánya az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után tekintettel a Kbt. 71. § (8) bekezdés a) pontja szerinti alapelvi rendelkezésekre (Kbt. 2. § (1)-(2) bekezdései) valamint a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pont szerinti korlátokra.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/02/2022