There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 87529-2022

18/02/2022    S35

Poland-Warsaw: Fuels

2022/S 035-087529

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala
National registration number: 107-00-01-057
Postal address: ul. Rakowiecka 26/30
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-528
Country: Poland
E-mail: zamowienia@nfz.gov.pl
Telephone: +48 225726251
Fax: +48 225726305
Internet address(es):
Main address: https://nfz.ezamawiajacy.pl
Address of the buyer profile: https://nfz.ezamawiajacy.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://nfz.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup paliw, materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych w Narodowym Funduszu Zdrowia na okres 24 miesięcy

Reference number: BAG-SZP.261.1.63.2021
II.1.2)Main CPV code
09100000 Fuels
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zakup paliw, materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych w Narodowym Funduszu Zdrowia na okres 24 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 062 633.27 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09132100 Unleaded petrol
09134100 Diesel oil
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Miejsce realizacji zamówienia: teren RP

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup paliw, materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych w Narodowym Funduszu Zdrowia na okres 24 miesięcy”.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Rabat na paliwo („RABAT”) / Weighting: 50
Cost criterion - Name: Dostępność stacji tj. Posiadanie minimum czterech stacji w każdym mieście wojewódzkim na terenie Polski („Cztery stacje”) / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 30
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 062 633.27 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania

warunków udziału w postępowaniu.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

W zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.).

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/03/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/03/2022
Local time: 10:30
Place:

Platforma Zakupowa Zamawiającego

Information about authorised persons and opening procedure:

Komisja Przetargowa

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy zł 00/100).

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

2) oświadczenia Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi, określonej w

ustawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2021r., poz. 716 ze zm.) lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy

Pzp oraz wart. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b i c, pkt 3, pkt 6, pkt 8, pkt 9, pkt 10 ustawy Pzp;

4) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, pkt 3 ustawy Pzp sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zasady związane ze składaniem odwołań określa Dział IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/02/2022