TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 87919-2022

18/02/2022    S35

Poland-Sosnowiec: Steriliser

2022/S 035-087919

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.
National registration number: 6443508924
Postal address: ul. Zapolskiej 3
Town: Sosnowiec
NUTS code: PL Polska
Postal code: 41-218
Country: Poland
Contact person: Monika Osińska-Bieczek
E-mail: dag@centrum-pediatrii.com.pl
Telephone: +48 327207766
Fax: +48 327207740
Internet address(es):
Main address: www.centrum-pediatrii.com.pl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa urządzeń dla Centralnej Sterylizatorni wraz z modernizacją i dostosowaniem pomieszczeń Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu

Reference number: PZ/33/2021
II.1.2)Main CPV code
33191100 Steriliser
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, rozładunek, montaż i uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego niżej wymienionych urządzeń dla Centralnej Sterylizatorni. Szczegółowy opis urządzeń został zawarty w Załącznikach 2a-2j do SWZ; demontaż i utylizacja istniejących urządzeń myjni i sterylizatora; dostarczenie zastępczego sterylizatora na okres przejściowy do czasu uruchomienia nowych urządzeń, sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego na podstawie Projektu Funkcjonalno-Użytkowego oraz uzyskanie wszelkich decyzji, pozwoleń, opinii, ekspertyz, itp. niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia a także wymaganych przepisami prawa; pełnienie nadzoru autorskiego nad pracami na każdym etapie realizacji inwestycji; wykonanie robót budowalnych instalacyjnych na podstawie sporządzonych projektów, dostawę i montaż wyposażenia, uzyskanie odbiorów w całym procesie inwestycyjnym itp.;i instruktaż pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
33191110 Autoclaves
39330000 Disinfection equipment
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
71200000 Architectural and related services
45000000 Construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.

ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, rozładunek, montaż i uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego niżej wymienionych urządzeń dla Centralnej Sterylizatorni.

Szczegółowy opis urządzeń został zawarty w Załącznikach 2a-2j do SWZ;

Demontaż i utylizacja istniejących urządzeń myjni i sterylizatora;

Dostarczenie zastępczego sterylizatora na okres przejściowy do czasu uruchomienia nowych urządzeń;

Sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego na podstawie Projektu Funkcjonalno-Użytkowego, załącznika nr 9 do SWZ oraz uzyskanie wszelkich decyzji, pozwoleń, opinii, ekspertyz, itp. niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia a także wymaganych przepisami prawa;

Pełnienie nadzoru autorskiego nad pracami na każdym etapie realizacji inwestycji;

Uzyskanie akceptacji Zamawiającego w zakresie projektu architektoniczno-budowlanego oraz innej niezbędnej dokumentacji projektowej oraz przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji w wersji papierowej oraz na nośniku pamięci, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym

Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych na podstawie sporządzonych projektów,

Dostawa i montaż wyposażenia, uzyskanie odbiorów w całym procesie inwestycyjnym;

Instruktaż pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń.

Udzielenie gwarancji na całość przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SWZ oraz Załącznikach do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 002-002418
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Dostawa urządzeń dla Centralnej Sterylizatorni wraz z modernizacją i dostosowaniem pomieszczeń Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej opisane w art. 505 i nast. ustawy PZP.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/02/2022