29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Usługi - 87920-2021

19/02/2021    S35

Polska-Wrocław: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2021/S 035-087920

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 250-625333)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu
Adres pocztowy: ul. Powstańców Śląskich 186
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 53-139
Państwo: Polska
E-mail: apelc@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 713347343
Faks: +48 713347363
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gddkia.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://gddkia.eb2b.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie STEŚ z elementami KP i PFU wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: Budowa/rozbudowa autostrady A4 Krzyżowa (bez węzła) – Legnica Południe (bez węzła)

Numer referencyjny: O.WR.D-3.2413.253.2020
II.1.2)Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w sek. II.1.1 ogłoszenia, pełna nazwa zamówienia: Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej i programem funkcjonalno-użytkowym wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pod nazwą: „Budowa/rozbudowa autostrady A4 Krzyżowa (bez węzła) – Legnica Południe (bez węzła)”.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

a) STEŚ z elementami KP (STEŚ-R);

b) opracowań środowiskowych wraz z uzyskaniem DŚU;

c) opracowań geologicznych i geotechnicznych;

d) mapy do celów projektowania dróg;

e) opracowań PFU dla zlecania zadań w formule „projektuj & buduj” (PFU) (dostosowanie wzorcowego PFU opracowanego przez GDDKiA, dostępnego na stronie www.gddkia.gov.pl, do wymagań przedmiotowej inwestycji, w celu realizacji zadania w formule „projektuj & buduj”);

f) udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów na etapie procedury przetargowej na realizację inwestycji w formule „projektuj & buduj”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/02/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 250-625333

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 48 miesięcy od daty podpisania umowy * w tym:

— etap I (STEŚ):

• termin I – przedłożenie wariantów trasy do akceptacji przez Zamawiającego w terminie 2 miesiące od daty podpisania umowy,

• termin II – przekazanie STEŚ oraz materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach celem ich weryfikacji na ostatniej Radzie technicznej dla etapu I w terminie 18 miesięcy od daty podpisania umowy,

• termin III – przekazanie opracowania STEŚ po wprowadzeniu uwag z ostatniej Rady technicznej dla Etapu I celem jego oceny na posiedzeniu ZOPI w terminie 19 miesięcy od daty podpisania umowy,

• termin IV – przekazanie opracowania STEŚ po wprowadzeniu uwag ZOPI celem ich oceny na posiedzeniu KOPI w terminie 20 miesięcy i 14 dni od daty podpisania umowy,

• termin V – przekazanie opracowania STEŚ wraz z kompletnymi materiałami do wniosków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po uwzględnieniu uwag z posiedzenia KOPI w terminie 23 miesiące od daty podpisania umowy;

— etap II (Elementy Koncepcji Programowej)

• termin VI – przekazanie kompletnego opracowania Elementy Koncepcji Programowej celem weryfikacji na ostatniej Radzie technicznej dla Etapu II w terminie 7 miesięcy od otrzymania informacji o ostateczności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,*

• termin VII – przekazanie kompletnego opracowania Elementy Koncepcji Programowej po wprowadzeniu uwag z ostatniej Rady technicznej dla etapu II celem oceny na posiedzeniu ZOPI w terminie 8 miesięcy od otrzymania informacji o ostateczności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,*

• termin VIII – przekazanie kompletnego opracowania Elementy Koncepcji Programowej po wprowadzeniu uwag ZOPI celem oceny na posiedzeniu KOPI w terminie 19 miesięcy i 14 dni od otrzymania informacji o ostateczności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,*

• termin IX – przekazanie kompletnego opracowania Elementy Koncepcji Programowej po wprowadzeniu uwag z posiedzenia KOPI i przekazanie kompletnych Programów Funkcjonalno-Użytkowych w terminie 13 miesięcy od otrzymania informacji o ostateczności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.*

*) Przewidywany okres trwania procedury uzyskania DŚU – 10 miesięcy + 2 miesiące uzyskanie ostateczności decyzji.

Powinno być:

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 48 miesięcy od daty podpisania umowy * w tym:

— etap I (STEŚ):

• termin I – przedłożenie wariantów trasy do akceptacji przez Zamawiającego w terminie 2 miesiące od daty podpisania umowy,

• termin II – przekazanie STEŚ oraz materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach celem ich weryfikacji na ostatniej Radzie technicznej dla etapu I w terminie 18 miesięcy od daty podpisania umowy,

• termin III – przekazanie opracowania STEŚ po wprowadzeniu uwag z ostatniej Rady technicznej dla etapu I celem jego oceny na posiedzeniu ZOPI w terminie 19 miesięcy od daty podpisania umowy,

• termin IV – przekazanie opracowania STEŚ po wprowadzeniu uwag ZOPI celem ich oceny na posiedzeniu KOPI w terminie 20 miesięcy i 14 dni od daty podpisania umowy,

• termin V – przekazanie opracowania STEŚ wraz z kompletnymi materiałami do wniosków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po uwzględnieniu uwag z posiedzenia KOPI w terminie 23 miesiące od daty podpisania umowy,

— etap II (Elementy koncepcji programowej):

• termin VI – przekazanie kompletnego opracowania Elementy koncepcji programowej celem weryfikacji na ostatniej Radzie technicznej dla Etapu II w terminie 7 miesięcy od otrzymania informacji o ostateczności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,*

• termin VII – przekazanie kompletnego opracowania Elementy koncepcji programowej po wprowadzeniu uwag z ostatniej Rady technicznej dla Etapu II celem oceny na posiedzeniu ZOPI w terminie 8 miesięcy od otrzymania informacji o ostateczności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,*

• termin VIII – przekazanie kompletnego opracowania Elementy koncepcji programowej po wprowadzeniu uwag ZOPI celem oceny na posiedzeniu KOPI w terminie 9 miesięcy i 14 dni od otrzymania informacji o ostateczności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,*

• termin IX – przekazanie kompletnego opracowania Elementy koncepcji programowej po wprowadzeniu uwag z posiedzenia KOPI i przekazanie kompletnych programów funkcjonalno-użytkowych w terminie 13 miesięcy od otrzymania informacji o ostateczności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.*

*) Przewidywany okres trwania procedury uzyskania DŚU – 10 miesięcy + 2 miesiące uzyskanie ostateczności decyzji.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 23/02/2021
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 02/03/2021
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 23/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 02/03/2021
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: