Usługi - 87920-2021

19/02/2021    S35

Polska-Wrocław: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2021/S 035-087920

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 250-625333)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu
Adres pocztowy: ul. Powstańców Śląskich 186
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 53-139
Państwo: Polska
E-mail: apelc@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 713347343
Faks: +48 713347363
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gddkia.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://gddkia.eb2b.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie STEŚ z elementami KP i PFU wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: Budowa/rozbudowa autostrady A4 Krzyżowa (bez węzła) – Legnica Południe (bez węzła)

Numer referencyjny: O.WR.D-3.2413.253.2020
II.1.2)Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w sek. II.1.1 ogłoszenia, pełna nazwa zamówienia: Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej i programem funkcjonalno-użytkowym wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pod nazwą: „Budowa/rozbudowa autostrady A4 Krzyżowa (bez węzła) – Legnica Południe (bez węzła)”.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

a) STEŚ z elementami KP (STEŚ-R);

b) opracowań środowiskowych wraz z uzyskaniem DŚU;

c) opracowań geologicznych i geotechnicznych;

d) mapy do celów projektowania dróg;

e) opracowań PFU dla zlecania zadań w formule „projektuj & buduj” (PFU) (dostosowanie wzorcowego PFU opracowanego przez GDDKiA, dostępnego na stronie www.gddkia.gov.pl, do wymagań przedmiotowej inwestycji, w celu realizacji zadania w formule „projektuj & buduj”);

f) udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów na etapie procedury przetargowej na realizację inwestycji w formule „projektuj & buduj”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/02/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 250-625333

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 48 miesięcy od daty podpisania umowy * w tym:

— etap I (STEŚ):

• termin I – przedłożenie wariantów trasy do akceptacji przez Zamawiającego w terminie 2 miesiące od daty podpisania umowy,

• termin II – przekazanie STEŚ oraz materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach celem ich weryfikacji na ostatniej Radzie technicznej dla etapu I w terminie 18 miesięcy od daty podpisania umowy,

• termin III – przekazanie opracowania STEŚ po wprowadzeniu uwag z ostatniej Rady technicznej dla Etapu I celem jego oceny na posiedzeniu ZOPI w terminie 19 miesięcy od daty podpisania umowy,

• termin IV – przekazanie opracowania STEŚ po wprowadzeniu uwag ZOPI celem ich oceny na posiedzeniu KOPI w terminie 20 miesięcy i 14 dni od daty podpisania umowy,

• termin V – przekazanie opracowania STEŚ wraz z kompletnymi materiałami do wniosków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po uwzględnieniu uwag z posiedzenia KOPI w terminie 23 miesiące od daty podpisania umowy;

— etap II (Elementy Koncepcji Programowej)

• termin VI – przekazanie kompletnego opracowania Elementy Koncepcji Programowej celem weryfikacji na ostatniej Radzie technicznej dla Etapu II w terminie 7 miesięcy od otrzymania informacji o ostateczności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,*

• termin VII – przekazanie kompletnego opracowania Elementy Koncepcji Programowej po wprowadzeniu uwag z ostatniej Rady technicznej dla etapu II celem oceny na posiedzeniu ZOPI w terminie 8 miesięcy od otrzymania informacji o ostateczności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,*

• termin VIII – przekazanie kompletnego opracowania Elementy Koncepcji Programowej po wprowadzeniu uwag ZOPI celem oceny na posiedzeniu KOPI w terminie 19 miesięcy i 14 dni od otrzymania informacji o ostateczności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,*

• termin IX – przekazanie kompletnego opracowania Elementy Koncepcji Programowej po wprowadzeniu uwag z posiedzenia KOPI i przekazanie kompletnych Programów Funkcjonalno-Użytkowych w terminie 13 miesięcy od otrzymania informacji o ostateczności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.*

*) Przewidywany okres trwania procedury uzyskania DŚU – 10 miesięcy + 2 miesiące uzyskanie ostateczności decyzji.

Powinno być:

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 48 miesięcy od daty podpisania umowy * w tym:

— etap I (STEŚ):

• termin I – przedłożenie wariantów trasy do akceptacji przez Zamawiającego w terminie 2 miesiące od daty podpisania umowy,

• termin II – przekazanie STEŚ oraz materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach celem ich weryfikacji na ostatniej Radzie technicznej dla etapu I w terminie 18 miesięcy od daty podpisania umowy,

• termin III – przekazanie opracowania STEŚ po wprowadzeniu uwag z ostatniej Rady technicznej dla etapu I celem jego oceny na posiedzeniu ZOPI w terminie 19 miesięcy od daty podpisania umowy,

• termin IV – przekazanie opracowania STEŚ po wprowadzeniu uwag ZOPI celem ich oceny na posiedzeniu KOPI w terminie 20 miesięcy i 14 dni od daty podpisania umowy,

• termin V – przekazanie opracowania STEŚ wraz z kompletnymi materiałami do wniosków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po uwzględnieniu uwag z posiedzenia KOPI w terminie 23 miesiące od daty podpisania umowy,

— etap II (Elementy koncepcji programowej):

• termin VI – przekazanie kompletnego opracowania Elementy koncepcji programowej celem weryfikacji na ostatniej Radzie technicznej dla Etapu II w terminie 7 miesięcy od otrzymania informacji o ostateczności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,*

• termin VII – przekazanie kompletnego opracowania Elementy koncepcji programowej po wprowadzeniu uwag z ostatniej Rady technicznej dla Etapu II celem oceny na posiedzeniu ZOPI w terminie 8 miesięcy od otrzymania informacji o ostateczności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,*

• termin VIII – przekazanie kompletnego opracowania Elementy koncepcji programowej po wprowadzeniu uwag ZOPI celem oceny na posiedzeniu KOPI w terminie 9 miesięcy i 14 dni od otrzymania informacji o ostateczności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,*

• termin IX – przekazanie kompletnego opracowania Elementy koncepcji programowej po wprowadzeniu uwag z posiedzenia KOPI i przekazanie kompletnych programów funkcjonalno-użytkowych w terminie 13 miesięcy od otrzymania informacji o ostateczności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.*

*) Przewidywany okres trwania procedury uzyskania DŚU – 10 miesięcy + 2 miesiące uzyskanie ostateczności decyzji.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 23/02/2021
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 02/03/2021
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 23/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 02/03/2021
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: