Dostawy - 88539-2020

Ongereviseerde computervertaling

21/02/2020    S37

Polen-Katowice: Hoekstaal en profielstaal

2020/S 037-088539

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postadres: ul. Powstańców 30
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL22
Postcode: 40-039
Land: Polen
Contactpersoon: Barbara Baniowska
E-mail: b.baniowska@pgg.pl
Telefoon: +48 327161470

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pgg.pl

Adres van het kopersprofiel: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Opsporing en winning van steenkool en andere vaste brandstoffen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering van speciaal staal voor de Poolse berggroep in het Poolse kantoor van Polen S.A., Remont-Produkcyjna — Groep nr. 273-6

Referentienummer: 511902779
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44212500
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De procedure voor de gunning van een sectorcontract geschiedt door middel van een openbare aanbestedingsprocedure op basis van de Wet inzake overheidsopdrachten van 29.1.2004 (Pools Staatsblad 2018, artikel, (artikel 1 986), bekend als de tekst van deze bijlage bij de Wet inzake overheidsopdrachten of de wet, en op basis van de desbetreffende uitvoeringsbepalingen. Bij de gunningsprocedure worden de mededelingen tussen de aanbestedende dienst en de contractanten, met name de indiening van inschrijvingen, ONE en de documenten en verklaringen gebruikt met behulp van elektronische communicatiemiddelen. Inschrijvingen met bijlagen en uw inschrijving, zonder welke deze ongeldig zijn, worden opgesteld in elektronische vorm en gaan vergezeld van een gekwalificeerde elektronische handtekening.

Het contract betreft de levering van een speciale staaleenheid voor de Poolse mijnbouwgroep, het hoofdkantoor van de Poolse mijnbouwgroep, herassembleurs.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 4 998 700.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Speciale stalen buis

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44212500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vestigingen van de Poolse mijnbouwgroep

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voorwerp van de opdracht — volgens het in bijlage 2 bij het bestek van de SIWZ omschreven gebied.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 238-585019
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Speciale stalen buis

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dremex Sp. z o.o.
Postadres: Rudna Mała 49A
Plaats: Głogów Małopolski
NUTS-code: PL82
Postcode: 36-060
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 998 700.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 22/4587801
Fax: +48 22/4587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 22/4587701
Fax: +48 22/4587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/02/2020