Prekės - 88929-2019

25/02/2019    S39

Lenkija-Katowice: Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai

2019/S 039-088929

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adresas: Powstańców 30
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL227 Rybnicki
Pašto kodas: 40-039
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Krzysztof Helis, KWK ROW, 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10
El. paštas: k.helis@pgg.pl
Telefonas: +48 327160584
Faksas: +48 327160583
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.pgg.pl
Pirkėjo profilio adresas: www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: www.pgg.pl
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://efo.coig.biz/inquiries
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.6)Pagrindinė veikla
Akmens anglių ir kito kietojo kuro žvalgyba ir gavyba

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Przystosowanie pompowni głównego odwadniania przy szybie Leon II poz. 600 m i rozdzielni zasilającej 6 000V R-601 do przejęcia wody z likwidowanych rejonów wraz z wyposażeniem

Nuorodos numeris: 501901436
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
31200000 Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przystosowanie pompowni głównego odwadniania przy szybie Leon II poz. 600 m i rozdzielni zasilającej 6 000V R-601 do przejęcia wody z likwidowanych rejonów wraz z wyposażeniem w zdalne sterowanie, system nadzoru i wizualizację - dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy z podziałem na 2 zadania.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Przystosowanie pompowni głównego odwadniania przy szybie Leon II poz. 600 m i rozdzielni zasilającej 6 000V R-601 do przejęcia wody z likwidowanych rejonów wraz z wyposażeniem

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
31200000 Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL227 Rybnicki
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Polska Grupa Górnicza S.A., Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy, 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2, POLSKA.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przystosowanie pompowni głównego odwadniania przy szybie Leon II poz. 600 m i rozdzielni zasilającej 6 000V R-601 do przejęcia wody z likwidowanych rejonów wraz z wyposażeniem w zdalne sterowanie, system nadzoru i wizualizację

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 18
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Przystosowanie pompowni głównego odwadniania przy szybie Leon II poz. 600 m (w części mechanicznej) do przejęcia wód z likwidowanych rejonów

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
31200000 Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL227 Rybnicki
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Polska Grupa Górnicza S. A., Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy, 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2, POLSKA.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przystosowanie pompowni głównego odwadniania przy szybie Leon II poz. 600 m (w części mechanicznej) do przejęcia wód z likwidowanych rejonów

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy

2. zdolności technicznej lub zawodowej

Określone w Części VIII SIWZ oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp z uwzględnieniem zapisu art. 133 ust. 4 uPzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 2) i 4) uPzp.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Nie dotyczy

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)Reikalaujami užstatai ir garantijos:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 140 000,00 PLN w tym:

a) Dla zadania nr 1: 100 000,00 PLN.

b) Dla zadania nr 2: 40 000,00 PLN.

2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:

a) w pieniądzu,

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) w gwarancjach bankowych,

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % wartości umowy brutto.

III.1.7)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:

1. Wymagany termin płatności wynosi 90 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego.

2. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

3. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe wg etapów wyszczególnionych w wykazie stanowiącym załącznik do umowy (zgodnie z wykazem etapów określonych w załączniku nr 1 do SIWZ) do wartości 80 % zamówienia, pozostałe 20 % wartości umowy zostanie zafakturowane po podpisaniu Protokołu odbioru końcowego.

4. Podstawą wystawienia faktur będą Protokoły częściowe odbioru oraz Protokół odbioru końcowego po wykonaniu pełnego zakresu umowy podpisane przez osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy z obu stron.

III.1.8)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo w formie elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

3. Przepisy ustawy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1.

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

Pozostałe wymagania zgodnie z częścią XII SIWZ pkt 5, 6, 7, 8.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Określono w SIWZ

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas
Papildoma informacija apie elektroninį aukcioną:

1. Przedmiotem aukcji elektronicznej będzie:

a) kryterium ceny

2. Minimalna wysokość postąpienia w kryterium cena:

a) Zadanie nr 1 – 30 000,00 PLN.

b) Zadanie nr 2 – 10 000,00 PLN.

3. Pozostałe warunki zgodnie z częścią XXII SIWZ.

IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 087-196225
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 11/03/2019
Vietos laikas: 09:50
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 09/05/2019
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 11/03/2019
Vietos laikas: 10:00
Vieta:

Polska Grupa Górnicza S. A., Oddział KWK ROW, adres: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10, Budynek B, POLSKA, w Dziale Zamówień i Przetargów, II piętro, pokój nr 22, Dział Zamówień i Przetargów.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:

1. Zamawiający będzie stosował obligatoryjne przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) uPzp, z uwzględnieniem zapisu art. 133 ust. 4 uPzp.

2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów określonych w pkt 1 Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej.

3. Zgodnie z art. 24aa ustawy Zamawiający zastosuje tzw. procedurę odwróconą, tzn. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Szczegóły określone zostały w części XVIII SIWZ.

5. Kompletna oferta musi zawierać dokumenty i zobowiązania zawarte w części XVII SIWZ.

6. Zamawiający umożliwi przed złożeniem oferty upoważnionym przedstawicielom Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej miejsc pracy sprzętu, zapoznanie się z warunkami pracy w rejonach świadczenia usług. Przedmiotowa wizja może odbyć się na pisemny wniosek Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowiązany jest posiadać w okresie realizacji umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 10 % wartości brutto umowy.

8. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy od dnia uruchomienia przedmiotu zamówienia, podpisania protokołu końcowego z bezusterkowego i pozytywnego wykonania/uruchomienia całego przedmiotu zamówienia.

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy przychodowej regulującej zasady świadczenia przez Zamawiającego wzajemnych usług na rzecz pracowników Wykonawcy niezbędnych do wykonania zamówienia, chyba że posiada już zawartą umowę przychodową z terminem obowiązywania na czas realizacji zamówienia. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcami występującymi w ramach Konsorcjum powyższe zobowiązanie dotyczy wszystkich uczestników Konsorcjum. Umowa przychodowa jest zawierana odrębnie z każdym członkiem Konsorcjum

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587701
Faksas: +48 224587700
Interneto adresas: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych
Miestas: Warszawa
Šalis: Lenkija
Interneto adresas: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Dział VI. Rozdział 2 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adresas: Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587701
Faksas: +48 224587700
Interneto adresas: www.uzp.gov.pl
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
20/02/2019