Prekės - 88937-2019

25/02/2019    S39

Rumunija-Târgoviște: Elektra

2019/S 039-088937

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Compania de Apă Târgoviște — Dâmbovița
Nacionalinis registracijos Nr.: RO 10084149
Adresas: Bulevardul Ion Constantin Brătianu nr. 50, județul Dâmbovița
Miestas: Târgoviște
NUTS kodas: RO313 Dâmboviţa
Pašto kodas: 130055
Šalis: Rumunija
Asmuo ryšiams: Adrian Dumitru
El. paštas: achizitii@catd.ro
Telefonas: +40 245614403
Faksas: +40 245611774
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.catd.ro
Pirkėjo profilio adresas: www.e-licitatie.ro
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: www.e-licitatie.ro
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.6)Pagrindinė veikla
Vanduo

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Achiziție energie electrică pentru locurile de consum aparținând Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița — 2019

Nuorodos numeris: RO10084149/2019/01
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
09310000 Elektra
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Obiectul contractului il reprezinta achizitia de energie electrica provenita din surse de energie regenerabila, la locurile de consum apartinand Companiei de Apa Targoviste Dambovita, estimata la aproximativ 16 650 MWh/an pentru un numar de 368 locuri de consum, compusa din cantitatea de 9 018 MWh/an energie electrica joasa tensiune pentru un numar de 304 locuri de consum si cantitatea de 7 632 MWh/an energie electrica medie tensiune pentru un numar de 64 locuri de consum.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 8 545 152.00 RON
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO313 Dâmboviţa
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Locurile de consum ale S.C. Compania de Apa Targoviste — Dambovita S.A., Targoviste.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Obiectul contractului il reprezinta achizitia de energie electrica provenita din surse de energie regenerabila, la locurile de consum apartinand Companiei de Apa Targoviste Dambovita, estimata la aproximativ 16 650 MWh/an pentru un numar de 368 locuri de consum, compusa din cantitatea de 9 018 MWh/an energie electrica joasa tensiune pentru un numar de 304 locuri de consum si cantitatea de 7 632 MWh/an energie electrica medie tensiune pentru un numar de 64 locuri de consum.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Cerinţa nr. 1: Neîncadrarea in situaţiile prevăzute la art. 177 din Legea nr. 99/2016.

Condiţie de calificare: Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Modalitatea de indeplinire:

— se va completa si prezenta DUAE — partea III „Motive de excludere”, sectiunea A „Motive referitoare la condamnarile penale”.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea entitatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177 din Legea 99/2016, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractant/tert sustinator declarati in oferta:

— cazierul judiciar al operatorului economic,

— cazierul judiciar al persoanelor care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

Cerinţa nr. 2:

Neîncadrarea in situaţiile prevăzute la art. 178 din Legea nr. 99/2016.

Condiţie de calificare: Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 178 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Modalitatea de indeplinire:

— se va completa si prezenta DUAE — partea III „Motive de excludere”, sectiunea B „Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale”.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea entitatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 178 din Legea 99/2016, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractant/tert sustinator declarati in oferta:

2 (a) Persoanele juridice române vor prezenta certificat de atestare fiscală cu situaţia obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, eliberat de ANAF şi certificat de atestare fiscală privind situaţia obligaţiilor de plată către bugetul local, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora;

2 (b) Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare (certificate de atestare fiscală, caziere fiscale, alte documente echivalente) eliberate de autorităţile competente ale tarii de origine, prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiilor la bugetul general consolidat (de stat si local), in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.

Certificatele se vor prezenta pentru sediul principal pentru care exista obligatii fiscale.

Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Cerinţa nr. 3:

Neîncadrarea in situaţiile prevăzute la art. 180 din Legea nr. 99/2016.

Condiţie de calificare: Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Modalitatea de indeplinire:

— se va completa DUAE — partea III „Motive de excludere”, sectiunea C „Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale”.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prez [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Cerinta — Experienta similara. Experienta similara a operatorului economic. Ofertantul va demonstra ca in ultimii 3 ani, impliniti la data termenului limita de depunere a ofertelor, mentionat in anuntul de participare, a furnizat produse similare, în valoare cumulata de cel putin 2 000 000,00 RON fara TVA in cadrul unuia sau mai multor contracte.

Note:

1) Perioada ultimilor 3 ani, pentru care se solicita demonstrarea experientei similare, se defineste prin raportare la data termenului limita de depunere a ofertelor, fara a fi afectata de eventuale decalari ale termenului limita prevazut initial in Anuntul de participare;

2) Prin sintagma „produse similare” se intelege „livrarea de energie electrica”;

Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze. În cazul în care o parte din contract va fi subcontractata, ofertantul va furniza informatii privind partea/partile din contract care urmeaza sa fie indeplinite de subcontractanti, denumirea si specializarea subcontractantilor. Subcontractantii nu trebuie să se afle în situaţiile prevăzute de art. 73, 177, 178 şi 180 din Legea nr. 99/2016, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens.

Informatii privind asociatii In cazul depunerii unei oferte de catre un grup de operatori economici, se vor furniza informatii privind asocierea.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Se va completa si prezenta DUAE — partea IV „Criterii de selectie”, sectiunea C. Capacitatea tehnica si profesionala. Operatorii economici care depun oferta in asociere/grup vor depune câte un DUAE pentru fiecare dintre membrii asocierii/grupului. Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatile altor entitati (terti sustinatori, subcontractanti) vor depune un DUAE propriu si câte un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza. Documente suport pentru probarea cerintei: Certificate/contracte/procese-verbale de receptie/recomandari/sau oricare alt document care sa confirme produsul furnizat si valoarea acestuia. În situatia în care ofertantul deruleaza un contract fara sa îl finalizeze până la momentul depunerii ofertelor, acesta poate invoca pentru dovedirea experientei similare partea de contract executata până la momentul solicitarii, cu conditia ca produsele sa fie receptionate. Dovada receptiei se va face prin depunere de procese-verbale sau alte documente similare. În cazul în care oferta este sustinuta tehnico-profesional se va prezenta un angajament ferm prin care se confirma faptul ca tertul va pune la dispozitia ofertantului/asocierii resursele invocate. In cazul contractelor semnate in alta moneda, conversia în RON se va face luand in considerare cursul de referinta publicat de Banca Naţională a României pentru ziua semnarii contractului.

Ofertantul va include în DUAE informatiile cu privire la subcontractantii propusi. Subcontractantii vor completa DUAE, in conformitate cu ceea ce implica participarea lor la indeplinirea contractului. Subcontractantul nu trebuie să se afle în situaţiile prevăzute de art. 73, 177, 178 şi 180 din Legea nr. 99/2016, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta acordul/acordurile de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord vor fi solicitate de entitatea contractanta doar ofertantului situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire.

1) Se va completa si prezenta Formularul nr. 2 — Informatii despre asociere;

2) Se va completa si prezenta DUAE pentru fiecare membru al grupului de operatori economici..

Nota: Acordul de asociere (conform Formularului nr. 2A) va fi prezentat doar la solicitarea entitatii contractante, daca este cazul, de catre ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire. Acordul de asociere nu poate sa prevada clauze contrare contractului de achizitie publica. Acordul de asociere trebuie sa mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele asocierii pentru indeplinirea contractului.

III.1.6)Reikalaujami užstatai ir garantijos:

Ofertantul va constitui in favoarea entitatii contractante o garantie de participare în cuantum de 80 000 RON. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 42 din HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, prin una din urmatoarele modalitati.

(a) instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii,

(b) virament bancar in contul RO77RNCB0128045433630001, deschis la Banca Comerciala Romana, sucursala Targoviste.

Garanţia trebuie să fie irevocabilă.

Instrumentul de garantare se transmite în SEAP împreună cu oferta şi celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data şi ora limită de depunere a ofertelor şi trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

In cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.

Garantia de participare emisa in alta limba decat româna va fi insotita de traducerea autorizata in limba româna.

Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului garantiei de participare, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta moneda se va face la cursul BNR din data publicarii Anuntului de participare.

In cazul depunerii de oferte in asociere GP trebuie constituita in numele asocierii si va acoperi in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.

Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 5 % din preţul contractului, fără TVA, şi se constituie conform art. 45 şi 46 din HG 394/2016, printr-un instrument de garantare emis în condiţiile Legii de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract.

Garantia se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie a contractului va fi cel putin egala cu durata contractului.

Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia entitatii contractante. Suma initiala pe care contractantul o depune in acest cont nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului, fara TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului, entitatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil, prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in contract. In cazul unei asocieri, Garantia de buna executie trebuie constituita în numele asocierii si va acoperi în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.

III.1.8)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizițiile sectoriale nr. 99/2016.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 25/03/2019
Vietos laikas: 15:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Rumunų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 25/06/2019
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 25/03/2019
Vietos laikas: 15:00
Vieta:

In SEAP.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Membrii comisiei de evaluare.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:

1) Operatorii economici au obligatia de a transmite oferta si DUAE numai in format electronic pana la data si ora limită de depunere a ofertelor, semnate cu semnatura electronica. Numai operatorii inscrisi in SEAP pot depune oferta. Solicitarile de clarificari si raspunsurile la solicitari se transmit in SEAP cu semnatura electronica. Entitatea contractanta poate solicita ofertantilor pe durata desfasurarii procedurii sa depuna toate sau o parte din documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 205 alin. 1) din Legea nr.99/2016;

2) Link-ul pentru accesarea DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati este: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro);

3) Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la sectiunea „Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare. Entitatea contractanta nu va da curs solicitarilor de clarificare adresate prin alte modalitati de comunicare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificare in legatura cu Documentatia de atribuire, operatorii economici trebuie sa se inregistreze in SEAP (www.e-licitatie.ro):

— ca operator economic,

— ca participant la procedura de atribuire;

4) In cazul in care in urma evaluarii ofertelor conform criteriului de atribuire se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP, la sectiunea „Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresas: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miestas: București
Pašto kodas: 030084
Šalis: Rumunija
El. paštas: office@cnsc.ro
Telefonas: +40 213104641
Faksas: +40 213104642 / +40 218900745
Interneto adresas: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Conform prevederilor Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Serviciul Juridic al S.C. Compania de Apa Târgoviște — Dâmbovița S.A.
Adresas: Bulevardul I.C. Brătianu nr. 50
Miestas: Târgoviște
Pašto kodas: 130055
Šalis: Rumunija
El. paštas: secretariat@catd.ro
Telefonas: +40 245614403
Faksas: +40 245611774
Interneto adresas: www.catd.ro
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
20/02/2019