Works - 89262-2019

26/02/2019    S40    - - Works - Contract notice - Open procedure 

Belgium-Dendermonde: Mechanical installations

2019/S 040-089262

Contract notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Verko
0218.426.974_24961
Bevrijdingslaan 201
Dendermonde
9200
Belgium
Contact person: Bart Descamps
Telephone: +32 52251818
E-mail: bart.descamps@dds-verko.be
Fax: +32 52200142
NUTS code: BE232

Internet address(es):

Main address: www.dds-verko.be

Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=333868

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=333868
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

CO Verwerking GFT 2019

Reference number: Verko-CO Verwerking GFT 2019-F02_0
II.1.2)Main CPV code
45350000
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

De opdracht betreft het ontwerp en de bouw van een GFT composteerinstallatie met voorvergisting waarbij compost geproduceerd wordt en biogas dat via warmtekrachtkoppeling omgezet wordt in warmte die nuttig toegepast wordt en elektriciteit die lokaal verbruikt of geïnjecteerd wordt op het elektriciteitsnet. Een klein gedeelte van het biogas, het equivalent van 250 000L diesel op jaarbasis, wordt tevens in een biomethanisatie unit gezuiverd tot biomethaan en wordt lokaal gebruikt als brandstof voor de huisvuilwagens op CNG/CBG via het reeds bestaande CNG/CBG station.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE232
Main site or place of performance:

Dendermonde

II.2.4)Description of the procurement:

De opdracht betreft het ontwerp en de bouw van een GFT composteerinstallatie met voorvergisting waarbij compost geproduceerd wordt en biogas dat via warmtekrachtkoppeling omgezet wordt in warmte die nuttig toegepast wordt en elektriciteit die lokaal verbruikt of geïnjecteerd wordt op het elektriciteitsnet. Een klein gedeelte van het biogas, het equivalent van 250 000L diesel op jaarbasis, wordt tevens opgeschoond tot biomethaan in een biomethanisatie unit. Het geproduceerde biomethaan wordt lokaal gebruikt als brandstof voor de huisvuilwagens die op CBG/CNG rijden.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 22/07/2019
End: 22/03/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

De inschrijver moet tijdens 1 van de laatste 3 boekjaren een omzet inzake de activiteiten die rechtstreeks verband houden met de werken die in dit bestek worden beschreven, hebben gerealiseerd van 20 000 000 EURO. Hij voegt bij zijn offerte een verklaring inzake deze omzet gerealiseerd tijdens de laatste drie boekjaren.

De inschrijvers die de goedgekeurde jaarrekeningen van de laatste 3 boekjaren niet bij de Nationale Bank van België hebben neergelegd, zijn verplicht om deze bij hun offerte te voegen. Deze verplichting geldt ook voor de jaarrekeningen die onlangs werden goedgekeurd en die nog niet bij de Nationale Bank van België werden gedeponeerd, omdat de wettelijk voorziene termijn voor het neerleggen ervan nog niet verstreken is. Voor eenmanszaken dient een staat van alle activa en passiva door een accountant IEB of een bedrijfsrevisor te worden opgesteld. Deze staat dient door een erkend accountant IEB of door de bedrijfsrevisor, naargelang het geval, voor echt te worden verklaard. Het document moet een recente financiële toestand weerspiegelen (maximum 6 maanden oud te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes). Indien de onderneming nog geen jaarrekening heeft gepubliceerd, volstaat een tussentijdse balans voor echt verklaard door de accountant IEB of door de bedrijfsrevisor.

Voor de buitenlandse ondernemingen dienen tevens de goedkeurende jaarrekeningen van de 3 laatste jaren of een staat van alle activa en passiva van de onderneming bij de offerte te worden gevoegd. Indien de onderneming nog geen jaarrekening heeft gepubliceerd, volstaat een tussentijdse balans voor echt verklaard door de accountant of door de bedrijfsrevisor of door de persoon of organisme dat een soortgelijke functie in zijn land uitoefent.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Eerste criterium inzake de technische bekwaamheid van de inschrijver.

De inschrijver moet over bekwaam personeel beschikken om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren. Met bekwaam personeel wordt bedoeld, personen bekwaam om alle onderdelen van huidige opdracht uit te voeren en die dienaangaande afdoende ervaring hebben.

De inschrijver voegt bij zijn offerte een opgave van al het personeel (leidinggevend, technisch en andere) waarover hij beschikt om eventueel deze opdracht uit te voeren, zonder dat dit noodzakelijkerwijze ingezet wordt voor deze opdracht. In deze opgave vermeldt de inschrijver de diploma’s waarover het personeel beschikt alsook hun beroepskwalificaties en ervaring. Een verklaring van de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming en van het kader tijdens de laatste 3 jaar is noodzakelijk.

Tweede criterium inzake de technische bekwaamheid van de inschrijver.

De inschrijver moet over de volgende referenties aan uitgevoerde diensten beschikken die werden uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaren:

De inschrijver geeft minstens 3 referenties op, uitgevoerd de laatste 3 jaren, waarbij hij is opgetreden als hoofdaannemer van de realisatie van een afvalverwerkingsinstallatie waarvan minstens 1 referentie van een composteerinstallatie met voorvergisting.

De inschrijver voegt bij zijn offerte een lijst van de voornaamste opdrachten die gedurende de afgelopen 3 jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De opdrachten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of in geval van opdrachten voor een particuliere afnemer door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de aannemer.

Derde criterium inzake de technische bekwaamheid van de inschrijver.

De inschrijver moet over de technische uitrusting beschikken om de opdracht behoorlijk te kunnen realiseren.

Bij zijn offerte voegt hij:

— een beschrijving van de technische uitrusting waarover hij beschikt die bij de uitvoering van de opdracht zal worden gebruikt,

— een beschrijving van de maatregelen die hij zal treffen om de kwaliteit te waarborgen,

— een beschrijving van de mogelijkheden waarover hij beschikt op het vlak van studie en onderzoek.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Klasse: Klasse 8: meer dan 5 330 000 EUR, Categorie: U

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/05/2019
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/05/2019
Local time: 12:00
Place:

Kantoren Verko, Bevrijdingslaan 201 te 9200 Dendermonde

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Het bestek met bijlagen 1-17 zijn te verkrijgen bij Verko in Dendermonde, Bevrijdingslaan 201, tegen een prijs van EUR 300,00 incl. BTW. Betaling contant bij afhaling of per post na ontvangst betaling op rekeningnummer BE 05 7372 2401 5075 met als mededeling CO Verwerking GFT 2019. Bij overschrijving van EUR 100,00 incl. BTW krijgt men dezelfde documenten enkel in elektronische vorm.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Belgium
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Belgium
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Belgium
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/02/2019