Suministros - 89360-2020

24/02/2020    S38

România-Târgu Mureș: Reactivi de laborator

2020/S 038-089360

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic Județean Mureș
Număr naţional de înregistrare: 24014380
Adresă: Str. Bernady Gyorgy nr. 6, județ Mureș
Localitate: Târgu Mureș
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 540072
Țară: România
Persoană de contact: Nicoleta Sandor
E-mail: achizitii_spitalms@yahoo.com
Telefon: +40 265230003
Fax: +40 365882554
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.spitaljudeteanmures.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100089909
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru de furnizare reactivi: set reactivi imunohistochimie compatibil 100 % sau echivalent cu automatul BenchMark GX Stainer

Număr de referinţă: 8
II.1.2)Cod CPV principal
33696500 Reactivi de laborator
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Set reactivi imunohistochimie compatibil 100 % sau echivalent cu automatul BenchMark GX Stainer. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 14. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi, inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 028 207.84 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic Judetean Mures – conform locului de livrare mentionat pe formularul de comanda (magazia spitalului, Str. Gh. Doja nr. 89), Târgu Mures.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Set reactivi imunohistochimie compatibil 100 % sau echivalent cu automatul BenchMark GX Stainer. Setul cuprinde 130 de pozitii. Detaliat in caietul de sarcini.

Cuantum garantie de participare: 5 477,00 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Declaratia privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese va fi prezentata atat de ofertanti, cat si de terti sustinatori si subcontractanti. In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic in parte. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de asociere sau subcontractare (daca este cazul). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

(a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii acestora,

(b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

(c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

(d) alte documente edificatoare, dupa caz.

Persoanele juridice/fizice straine ce doresc a participa la procedura vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor restante cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii acestora.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

1) conducerea spitalului:

— manager, dr. Ovidiu Gîrbovan,

— director financiar-contabil, ec. Blaga Ioana,

— director medical, dr. Edith Simona Ianosi,

— director de ingrijiri, as. Gafita Lates;

2) Serv. Financiar Contabilitate: Suteu Ibolya, sef serv.; Moldovan Maria;

3) șef Serviciul Achizitii Publice, Contratare, Aprovizionare: Kovacs Angela Daniela;

4) Serviciul Achizitii Publice-Contractare: Sandor Nicoleta Melania, Mirestean Niculina Liana, Grigore Camelia Cornelia;

5) Compartiment Juridic: Dobru Gabriela Daniela, Olar Lucia;

6) dr. Bartha Jeno Robert.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrată indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 31/03/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 01/07/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 31/03/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea, in vederea departajarii ofertelor. Ofertele vor fi incarcate in SEAP pâna la un termen limita clar stabilit (si comunicat ofertantilor) de autoritatea contractanta. Ofertantul cu pretul cel mai scazut va fi desemnat câstigator. În cazul în care si în urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va desemna câștigător ofertantul care, până la termenul limită de depunere al ofertelor stabilit în anunțul de participare, a încărcat primul oferta financiară inițială (zi, oră, minut). Documentele vor fi incarcate in SEAP semnate cu semnatura electronica extinsa (extensia P7M sau P7S).

Nota: DUAE a fost configurat de catre autoritatea contractanta in SEAP, la definirea documentatiei de atribuire. Raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participa la procedura vor fi completate in SEAP, in mod direct, dupa autentificare de catre fiecare participant. Detalii cu privire la intocmirea DUAE se regasesc, dupa autentificare in sistem, in sectiunea „Informatii DUAE” –ghid de completare DUAE.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Cf. Legii 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atrib. a contr. de achiz. publica, a contr. sect. si a contr. de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pt. org. si funct. C.N.S.C., cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Spitalul Clinic Județean Mureș – Compartimentul Contencios
Adresă: Str. Bernady Gyorgy nr. 6
Localitate: Târgu Mureș
Cod poștal: 540061
Țară: România
E-mail: secretariat@spitaljudeteanmures.ro
Telefon: +40 365882576
Fax: +40 265230003
Adresă internet: http://www.spitaljudeteanmures.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
19/02/2020