Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Usługi - 89394-2014

Wyświetl widok skrócony

18/03/2014    S54

Włochy-Ispra: Zakup skonsolidowanych i nieskonsolidowanych danych bankowych oraz powiązane usługi

2014/S 054-089394

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 11.3.2014, 2014/S 49-080666)

Komisja Europejska, DG Wspólne Centrum Badawcze JRC, Instytut Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli, do kontaktów: Stefania Toriello, via Enrico Fermi 2749, TP 263, 21027Ispra VA, WŁOCHY. Faks +39 332789540. E-mail: jrc-ipsc-procurement@ec.europa.eu

Zamiast 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

[...]

b) kopia certyfikatu systemu jakości stosowanego przez oferenta (ISO 9001 lub równoważnego), wydanego przez organ zewnętrzny;

c) kwalifikacje zawodowe i wykształcenie usługodawcy (życiorysy), w szczególności personelu technicznego, który będzie realizował usługi, z podaniem wykazu szkoleń i kwalifikacji.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

w odniesieniu do pkt III.2.3 lit. a): wykaz 3 podobnych usług świadczonych w okresie 2012–2013. W przypadku grupy wykonawców ocena według tego kryterium zostanie dokonana na podstawie zdolności wszystkich członków grupy razem.

W odniesieniu do pkt III.2.3 lit. c): 1 życiorys osoby odpowiedzialnej za zapewnienie wsparcia, zawierający informacje wystarczające do wykazania, że dany pracownik posiada co najmniej 1-roczne doświadczenie w świadczeniu usług tego samego rodzaju jak usługi określone w dokumentacji przetargowej.

Powinno być 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

[...]

b) kopia certyfikatu systemu jakości stosowanego przez oferenta (ISO 9001 lub równoważnego), wydanego przez organ zewnętrzny.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

w odniesieniu do pkt III.2.3 lit. a): świadczenie co najmniej 3 podobnych usług w okresie 2012–2013. W przypadku grupy wykonawców ocena według tego kryterium zostanie dokonana na podstawie zdolności wszystkich członków grupy razem.