Leveringen - 89479-2017

10/03/2017    S49

Slovenië-Maribor: Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen

2017/S 049-089479

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ZD Maribor
Nationaal identificatienummer: 5054095000
Postadres: Ulica talcev 9
Plaats: Maribor
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 2000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Služba za javna naročila in nabavo, Irena Mihelič, univ. dipl. ekon.
E-mail: javna.narocila@zd-mb.si
Telefoon: +386 22286294
Fax: +386 22286589
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zd-mb.si
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.zd-mb.si/index.php?id=42&no_cache=1&L=0
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: javni zdravstveni zavod
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Naftni derivati, razdeljeni v 2 sklopa.

Referentienummer: JN2-B/17
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09000000 Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Naftni derivati, razdeljeni v 2 sklopa.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor één perceel
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1. sklop: 95 oktanski neosvinčen bencin, 98 oktanski neosvinčen bencin, plinsko olje D-2

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09132000 Benzine
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Voornaamste plaats van uitvoering:

MARIBOR.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. sklop: 95 oktanski neosvinčen bencin

98 oktanski neosvinčen bencin

plinsko olje D-2.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 90
Kostencriterium - Naam: Pokritost s bencinskimi črpalkami / Weging: 10
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

2. sklop: kurilno olje

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09135000 Stookoliën
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maribor.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

2. sklop: kurilno olje.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Navedeno v dokumentaciji za oddajo javnega naročila.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Navedeno v dokumentaciji za oddajo javnega naročila.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Navedeno v dokumentaciji za oddajo javnega naročila.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Navedeno v dokumentaciji za oddajo javnega naročila.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/04/2017
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Sloveens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 20/07/2017
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/04/2017
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Zdravstveni dom Dr. Adolfa Drolca Maribor, Služba za javna naročila in nabavo, Ulica talcev 9 – pritličje, soba 102, Maribor.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Odpiranje je javno. Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji predložiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 4.4.2017, 12:00.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna revizijska komisija
Postadres: Slovenska cesta 54
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: ZD Maribor
Postadres: Ulica talcev 9
Plaats: Maribor
Postcode: 2000
Land: Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/03/2017