Usługi - 89513-2016

16/03/2016    S53    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Łódź: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie

2016/S 053-089513

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Prokuratura Okręgowa w Łodzi
ul. Kilińskiego nr 152
Osoba do kontaktów: Przemysław Pospiszył
90-322 Łódź
Polska
Tel.: +48 426768691
E-mail: bud.adm@lodz.po.gov.pl
Faks: +48 426768693

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.lodz.po.gov.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Usługa niepriorytetowa„Ochrona osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych z podziałem na dwa zadania”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 23: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Prokuratura Okręgowa w Łodzi i podległe jej jednostki organizacyjne w Łodzi: w dzielnicach: Bałuty, Górna, Polesie, Widzew i w województwie łódzkim: Brzeziny, Łowicz, Łęczyca, Skierniewice, Pabianice, Zgierz, Kutno, Łęczyca.

Kod NUTS PL11,PL113

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Zamawiającego z podziałem na dwa zadania szczegółowo określonych w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ. Zadanie Nr 1 usługa ochrony osób i mienia oparta na elemencie osobowym ( fizycznym ) w 14 obiektach Zamawiającego.
Zadanie Nr 2 usługa monitorowania: A) systemu sygnalizacji włamania i napadu ( nadajnik ) wraz z reakcją grupy interwencyjnej w 9 wyznaczonych obiektach Zamawiającego, B) patrolowanie obiektów, przez grupy patrolowe 10 wyznaczonych obiektach Zamawiającego.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79700000, 79710000, 79711000, 79715000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Najniższa oferta 2 023 851,94 i najwyższa oferta 4 237 866,55 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 90
2. Doświadczenie wykonawcy. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
IIIZp 2300/7/15
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 - Nazwa: Usługa ochrony osób i mienia oparta na elemencie osobowym (fizycznym ) w 14 obiektach Zamawiającego
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.3.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Protector Service Sp. z o.o.
60-461 Poznań
E-mail: przetargi@grupaprotector.pl
Tel.: +48 618699124
Faks: +48 612794020

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 5 085 681,12 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 023 851,94 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 3
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.3.2016