Supplies - 89602-2021

22/02/2021    S36

België-Brussel: Instrumentarium voor anesthesie

2021/S 036-089602

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Jules Bordet Instituut
Postadres: Héger Bordet straat 1
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: mevrouw Erika Catherine Patino Chela
E-mail: erikacatherine.patinochela@bordet.be
Telefoon: +32 25413883
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bordet.be
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1116/KC/2021
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Jules Bordet Instituut
Postadres: Héger Bordet straat 1
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: mevrouw Erika Catherine Patino Chela
E-mail: erikacatherine.patinochela@bordet.be
Telefoon: +32 25413883
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bordet.be
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Ziekenhuis
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Overheidscontract met betrekking tot de aankoop, levering, installatie, inbedrijfstelling en onderhoud van anesthesiestations voor de operatiekamer

Referentienummer: MPJB-2020-ANES-0107-NB
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33172100 Instrumentarium voor anesthesie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4)

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33157400 Medicinale beademingsapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:

Instituut Jules Bordet, Meylemeerschstraat (oude begrafenis lodge) te 1070 Anderlecht.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Overheidscontract met betrekking tot de aankoop, levering, installatie, inbedrijfstelling en onderhoud van anesthesiestations voor de operatiekamer.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ergonomie en gebruiksgemak / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantie en ondehouden / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Hygiëne en onderhoud / Weging: 10
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Vereiste opties (- Post 3 [optie vereist] Anesthesiestation vergezeld van zijn monitoring met alle elementen die nodig zijn voor optimaal gebruik: dit station heeft dezelfde technische kenmerken als Station n o 1 met het enige verschil dat in dit geval het anesthesiestation vergezeld gaat van monitoring die tegelijkertijd kunnen werken/integreren, afhankelijk van de keuze van de gebruikers, (met) een minimum aantal modules / voorkeuren tussen 2 en 3 modules.— Post 4 [Optie vereist] Omnium-onderhoud: Dit station heeft dezelfde technische kenmerken als Post n o 2 met het enige verschil dat dit onderhoud in dit geval van toepassing is op de verplichte optie hierboven beschreven (Post n o 3).)

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;

2. Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver:

— niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf, witwassen van geld, financiering van terrorisme, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel, tewerkstelling van onderdanen van derde landen die illegaal in het land verblijven,

— niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen,

— geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem en niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen,

— niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

Daarnaast zal de aanbestedende overheid zich ervan verzekeren dat de inschrijver zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie,

3. Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het laatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar de werknemers gevestigd zijn;

4. In navolging van art. 63 van het KB van 18.4.2017 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. /

Eventuele minimumeisen:

1. /

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. een lijst van drie voornaamste leveringen vergelijkbare die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Eventuele minimumeisen:

1. Een lijst van drie voornaamste leveringen vergelijkbaar die gedurende de laatste drie jaar werden. Met soortgelijk bedoelt de aanbestedende dienst een levering van minimaal twee ventilatoren en twee hemodynamische monitoren bestemd voor ziekenhuisentiteiten.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/03/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 19/09/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/03/2021
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Herpublicatie van het bestand MPJB-2020-ANES-0107 dat zal worden stopgezet omdat de Franse tekst in de Nederlandse tekst stond.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Etterbeek
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/02/2021