Suministros - 89756-2021

22/02/2021    S36

Eslovaquia-Smižany: Paquetes de software y sistemas de información

2021/S 036-089756

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Huntseason s.r.o.
Número de identificación fiscal: 51018969
Dirección postal: Ružová 1057/7
Localidad: Smižany
Código NUTS: SK042 Košický kraj
Código postal: 053 11
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Ing. Ladislav Glitta
Correo electrónico: glittaladislav@gmail.com
Teléfono: +421 905786264
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19473
Dirección del perfil de comprador: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19473
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Osoba podľa § 8
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Poradenstvo IKT

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

HuntinGO Systém

II.1.2)Código CPV principal
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Platforma Huntingo, ktorá pozostáva z webovej aplikácie a mobilných aplikácii pre operačné systémy iOS a Android.

Webová aplikácia Huntingo poskytuje inovácie v oblasti regulácie poľovníctva, poplatkových odstrelov a bezpečnosti počas individuálnych poľovačiek. Taktiež zabezpečuje rentabilitu poľovníckym subjektom na základe lepšieho zhodnotenia povolení na lov a taktiež použitím nástrojov na ochranu kvalít genofondu a početností zveri, ktoré táto platforma ponúka.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK041 Prešovský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Karola Kuzmányho 1575/23, 060 01 Kežmarok, SLOVENSKO

II.2.4)Descripción del contrato:

Platforma Huntingo, ktorá pozostáva z webovej aplikácie a mobilných aplikácii pre operačné systémy iOS a Android.

Webová aplikácia Huntingo poskytuje inovácie v oblasti regulácie poľovníctva, poplatkových odstrelov a bezpečnosti počas individuálnych poľovačiek. Taktiež zabezpečuje rentabilitu poľovníckym subjektom na základe lepšieho zhodnotenia povolení na lov a taktiež použitím nástrojov na ochranu kvalít genofondu a početností zveri, ktoré táto platforma ponúka podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

ITMS2014+: 313031L749

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 162-392183
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Dôvodom zrušenia je skutočnosť, že v priebehu postupu verejného obstarávania sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval (§ 57, ods. 2 ZVO).

Toto verejné obstarávanie nepatrí medzi zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a ani medzi obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
17/02/2021