Services - 89836-2022

18/02/2022    S35

Poland-Szczecin: Cleaning and sanitation services

2022/S 035-089836

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje"
National registration number: 000291411
Postal address: ul. Mączna 4
Town: Szczecin
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Postal code: 70-780
Country: Poland
Contact person: Bartosz Bobek
E-mail: org@zoz-zdroje.pl
Telephone: +48 918806227
Fax: +48 918806203
Internet address(es):
Main address: www.szpital-zdroje.pl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i prawidłowego stanu sanitarnego oraz wykonywanie czynności pomocniczych w SPSZOZ „Zdroje" w pakietach

Reference number: 31/2021
II.1.2)Main CPV code
90900000 Cleaning and sanitation services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i prawidłowego stanu sanitarnego oraz wykonywanie czynności pomocniczych dla SPS ZOZ Zdroje w pakietach.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 40 396 692.26 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i prawidłowego stanu sanitarnego oraz wykonywanie czynności pomocniczych w SPS ZOZ ZDROJE" ul. Mączna 4 w Szczecinie

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SPSZOZ Zdroje, ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin, oraz ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i prawidłowego stanu sanitarnego oraz wykonywanie czynności pomocniczych dla SPS ZOZ „Zdroje” w pakietach

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ.

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 60,00
Cost criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20,00
Cost criterion - Name: Wysokość kary umownej / Weighting: 10,00
Cost criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 10,00
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i prawidłowego stanu sanitarnego oraz wykonywanie czynności pomocniczych w SPS ZOZ „ZDROJE" przy ul. Św. Wojciecha 7 w Szczecinie

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SPSZOZ Zdroje, ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i prawidłowego stanu sanitarnego oraz wykonywanie czynności pomocniczych dla SPS ZOZ „Zdroje” w pakietach

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ.

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 60,00
Cost criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20,00
Cost criterion - Name: Wysokość kary umownej / Weighting: 10,00
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 206-538027
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i prawidłowego stanu sanitarnego oraz wykonywanie czynności pomocniczych w SPS ZOZ ZDROJE" ul. Mączna 4 w Szczecinie

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
11/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Konsorcjum firm: Lider PARTNER MEDICA Sp. z o.o.
Town: Legnica
NUTS code: PL516 Legnicko-głogowski
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DGP Clean Partner Sp. z o. o.
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SEBAN Sp. z o.o.
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: 7 MG Sp. z o. o.
Town: Legnica
NUTS code: PL516 Legnicko-głogowski
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Hollywood Textile Service sp. z o. o.
Town: Sierpc
NUTS code: PL923 Płocki
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 42 219 727.40 PLN
Total value of the contract/lot: 39 281 779.46 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i prawidłowego stanu sanitarnego oraz wykonywanie czynności pomocniczych w SPS ZOZ „ZDROJE" przy ul. Św. Wojciecha 7 w Szczecinie

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
11/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Konsorcjum Firm: Lider - Firma Handlowo-Usługowa THOMAS Sp. z o.o. Sp. K.
Town: Mierzyn
NUTS code: PL428 Szczeciński
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Firma Handlowo-Usługowa THOMAS Sp. z o.o.
Town: Mierzyn
NUTS code: PL428 Szczeciński
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 792 837.81 PLN
Total value of the contract/lot: 1 114 912.80 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania.

2. Wykaz dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu i zasady ich składania zostały określone w SWZ.

3. Zamawiający wymaga złożenia przez wykonawców zagranicznych dokumentów określonych w SWZ (Rozdział IV).

4. Zasady wspólnego ubieganie się o udzielenie zamówienia określa SWZ (Rozdział III).

5. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o .Art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego z zastrzeżeniem art. 139

W niniejszym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 139 ustawy Pzp. Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

6. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski(w tym o wyjaśnienie treści SWZ, zawiadomienia i informacje przekazywane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy portal SmartPZP (zwanej dalej: „Platformą”) pod adresem:https://portal.smartpzp.pl/spszozzdroje.

Zamawiający odstępuje od wymogu komunikacji elektronicznej wyłącznie w zakresie złożenia wymaganych próbek oferowanych produktów. Próbki należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2021 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres zamawiającego w sposób opisany w Rozdziale VI, dziale III, pkt. 2, ppkt 5)..

7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach określonych w SWZ (rozdział XIV –wzory umów).

8. Zamawiający przewiduje w trybie art. 214 ust. 1 pkt. 7) PZP możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, do wysokości 25% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług zostanie udzielone na warunkach cenowych zaoferowanych przez Wykonawcę dla zamówienia podstawowego, a w przypadku braku odniesienia cen zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego na warunkach najbardziej zbliżonych cen do zamówienia podstawowego.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/02/2022