Services - 89845-2017

10/03/2017    S49    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Поморие: Строителен надзор

2017/S 049-089845

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Поморие
000057179
ул. „Солна“ № 5
Поморие
8200
България
Лице за контакт: Мирослав Динолов — Директор Дирекция „Обществени поръчки“
Телефон: +359 620044
Електронна поща: mayor@pomorie.bg
Факс: +359 625236
код NUTS: BG341

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://pomorie.bg/

Адрес на профила на купувача: http://212.5.131.50:81/proc/ZopView.aspx?DosieID=318

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://212.5.131.50:81/proc/ZopView.aspx?DosieID=318
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор и оценка на съответствие по 3 об. поз. за жил. сгради в гр. Поморие, наход. се на/в: ул. „П. Берон“ № 7; кв. Свобода 17; бул. „Яворов“ № 62.

II.1.2)Основен CPV код
71520000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка е: „Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор и оценка на съответствието по 3 обособени позиции за жилищни сгради в гр. Поморие, находящи се на/в: ул. „Петър Берон“ № 7; кв. Свобода 17; бул. „Яворов“ № 62“.

В обхвата на поръчката се включват следните услуги:

1. Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти в съответствие с чл. 142, ал. 6, т. 2, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ и 2. Упражняване на строителен надзор по време на СМР. В обхвата на услугите попадат следните обекти по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: „Жилищен блок град Поморие, Община Поморие, ул. „Петър Берон“ № 7“;

Обособена позиция № 2: „Жилищен блок, град Поморие, Община Поморие, кв. Свобода № 17“;

Обособена позиция № 3: „Жилищен блок, град Поморие, Община Поморие, бул. „Яворов“ № 62“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 34 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: 3
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Жилищен блок град Поморие, Община Поморие, ул. „Петър Берон“ № 7“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Град Поморие.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка е „Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор и оценка на съответствието по 3 обособени позиции за жилищни сгради в гр. Поморие, находящи се на/в: ул. „Петър Берон“ № 7; кв. Свобода 17; бул. „Яворов“ № 62“.

Обект по Обособена позиция № 1: „Жилищен блок град Поморие, Община Поморие, ул. „Петър Берон“ № 7“.

Многофамилна жилищна сграда, състояща се от 4 жилищни секции, всяка със самостоятелен вход — вх. А, вх. Б и вх. В се състоят от партерен етаж с гаражи, 3 жилищни етажа с по 1 апартамент на етаж и тавански етаж с 3 тавански помещения; вх Г се състои от партерен етаж с магазин, 2 жилищни етажа с по 1 апартамент на етаж и тавански етаж с 2 тавански помещения. Сградата е построена през 1989 г. на ул. „Петър Берон“, гр. Поморие. Представлява строеж от първа група, четвърта категория с РЗП 2 449 м2, вид на собствеността: частна-сдружение на собствениците.

Предвидени за изпълнение са следните дейности за обекта/обектите:

1. Изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на предстоящите за изработване проекти в съответствие с чл. 142, ал. 6, т. 2, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ.

2. За дейностите на строителен надзор, изпълнителят следва изискванията на чл. 168 от ЗУТ, чийто обхват е, както следва:

— отговорност за законосъобразно започване на строежа;

— отговорност за пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

— отговорност за изпълнението на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ;

— отговорност за спазване на изискванията за здравословно и безопасни условия за труд в строителството; в тази връзка — определяне на правоспособно физическо лице от състава си за координатор по безопасност и здраве (КБЗ) за етапа на изпълнение на строежа, съгласно чл. 5, ал. 1, точка 2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

— КБЗ да изпълнява лично всички функции предвидени в Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

— отговорност за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

— отговорност за годността на строежа за въвеждане в експлоатация;

— отговорност за оценка за достъпност на строежа от лица с увреждания;

— отговорност за оценка на енергийната ефективност;

— отговорност за подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, за актове и протоколите, съставени по време на строителството;

— отговорност за уведомление при нарушаване на техническите правила и нормативи на регионалната дирекция за национален строителен надзор в 3-дневен срок от установяване на нарушението;

— отговорност да изготвя окончателен доклад до възложителя, след приключване на строително — монтажните работи;

— отговорност за щети, които са нанесени на възложителя и на другите участници във строителството и солидарна отговорност за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти;

— обезпечаване на постоянно присъствие на свои представители на обекта за времето, през което се изпълняват строително монтажни работи.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 666.66 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 13
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Проект: BG16RFOP001-2.001-0143-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Поморие — 3“.
II.2.14)Допълнителна информация

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Жилищен блок, град Поморие, община Поморие, кв. Свобода № 17“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Град Поморие.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка е „Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор и оценка на съответствието по 3 обособени позиции за жилищни сгради в гр. Поморие, находящи се на/в: ул. „Петър Берон“ № 7; кв. Свобода 17; бул. „Яворов“ № 62“.

Обект по Обособена позиция № 2: „Жилищен блок, град Поморие, Община Поморие, кв. Свобода № 17“.

Сградата е построена през 1981 г., представлява строеж от първа група, четвърта категория, с РЗП 2 190,57 м2, вид на собствеността: частна-сдружение на собствениците. Сградата се водоснабдява от външен водопровод чрез 1 сградно водопроводно отклонение 2“, което влиза в сутерена на вх. „А“. На СВО не се открива тротоарен спирателен кран. Водопроводната мрежа в сутерена е изолирана частично с въжета от стъклена вата и азбестоциментова обмазка. Някои от участъците са без изолация.

Предвидени за изпълнение са следните дейности за обекта/обектите:

1. Изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на предстоящите за изработване проекти в съответствие с чл. 142, ал. 6, т. 2, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ.

2. За дейностите на строителен надзор, изпълнителят следва изискванията на чл. 168 от ЗУТ, чийто обхват е, както следва:

— отговорност за законосъобразно започване на строежа;

— отговорност за пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

— отговорност за изпълнението на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ;

— отговорност за спазване на изискванията за здравословно и безопасни условия за труд в строителството; в тази връзка — определяне на правоспособно физическо лице от състава си за координатор по безопасност и здраве (КБЗ) за етапа на изпълнение на строежа, съгласно чл. 5, ал. 1, точка 2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

— КБЗ да изпълнява лично всички функции предвидени в Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

— отговорност за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

— отговорност за годността на строежа за въвеждане в експлоатация;

— отговорност за оценка за достъпност на строежа от лица с увреждания;

— отговорност за оценка на енергийната ефективност;

— отговорност за подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, за актове и протоколите, съставени по време на строителството;

— отговорност за уведомление при нарушаване на техническите правила и нормативи на регионалната дирекция за национален строителен надзор в 3-дневен срок от установяване на нарушението;

— отговорност да изготвя окончателен доклад до възложителя, след приключване на строително — монтажните работи;

— отговорност за щети, които са нанесени на възложителя и на другите участници във строителството и солидарна отговорност за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти;

— обезпечаване на постоянно присъствие на свои представители на обекта за времето, през което се изпълняват строително монтажни работи.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 166.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 13
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Проект: BG16RFOP001-2.001-0143-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Поморие — 3“.
II.2.14)Допълнителна информация

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Жилищен блок, град Поморие, Община Поморие, бул. „Яворов“ № 62“

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Град Поморие.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка е „Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор и оценка на съответствието по 3 обособени позиции за жилищни сгради в гр. Поморие, находящи се на/в: ул. „Петър Берон“ № 7; кв. Свобода 17; бул. „Яворов“ № 62“.

Обект по Обособена позиция № 3: „Жилищен блок, град Поморие, Община Поморие, бул. „Яворов“ № 62“.

Сградата е построена през 1980 г., представлява строеж от първа група, четвърта категория, с РЗП 1 523,24 м2, вид на собствеността: частна — сдружение на собствениците.

Сградата е водоснабдена и канализирана. Липса централно топлоснабдяване. Установено е, че сградните водопроводни и канализационни инсталации и СВО и СКО са изцяло ремонтирани и подменени. Водоснабдяването е с 1 СВО 1 ?“, което е дублирано от още 1 затапено СВО, положено по същото време както основното СВО. В сградата няма ПК.

Предвидени за изпълнение са следните дейности за обекта/обектите:

1. Изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на предстоящите за изработване проекти в съответствие с чл. 142, ал. 6, т. 2, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ.

2. За дейностите на строителен надзор, изпълнителят следва изискванията на чл. 168 от ЗУТ, чийто обхват е, както следва:

— отговорност за законосъобразно започване на строежа;

— отговорност за пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

— отговорност за изпълнението на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ;

— отговорност за спазване на изискванията за здравословно и безопасни условия за труд в строителството; в тази връзка — определяне на правоспособно физическо лице от състава си за координатор по безопасност и здраве (КБЗ) за етапа на изпълнение на строежа, съгласно чл. 5, ал. 1, точка 2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

— КБЗ да изпълнява лично всички функции предвидени в Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

— отговорност за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

— отговорност за годността на строежа за въвеждане в експлоатация;

— отговорност за оценка за достъпност на строежа от лица с увреждания;

— отговорност за оценка на енергийната ефективност;

— отговорност за подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, за актове и протоколите, съставени по време на строителството;

— отговорност за уведомление при нарушаване на техническите правила и нормативи на регионалната дирекция за национален строителен надзор в 3-дневен срок от установяване на нарушението;

— отговорност да изготвя окончателен доклад до възложителя, след приключване на строително — монтажните работи;

— отговорност за щети, които са нанесени на възложителя и на другите участници във строителството и солидарна отговорност за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти;

— обезпечаване на постоянно присъствие на свои представители на обекта за времето, през което се изпълняват строително монтажни работи.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 21 166.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 13
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Проект: BG16RFOP001-2.001-0143-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Поморие — 3“.
II.2.14)Допълнителна информация

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Участниците трябва да притежават валиден Лиценз за упражняване на дейността съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или валидно Удостоверение съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ — оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор или за чуждестранните участници в процедурата — валиден еквивалентен документ, доказващ правото му да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава — членка на ЕС или на друга държава — страна по Споразумението за ЕИО, съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ.

Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява с посочване в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А. Годност на данните, посочващи уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа или за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или удостоверение от компетентен орган на държава — членка на ЕС или на друга държава- страна по Споразумението за ЕИО, съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ или декларация за наличието на такава регистрация, допускаща съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на дейностите обект на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език.

Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи валидно към датата на сключване на договора Удостоверение съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ, респ. Лиценз за упражняване на дейността съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ, а за чуждестранните лица еквивалентен документ, доказващ правото му да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава — членка на ЕС или на друга държава — страна по Споразумението за ЕИО.

2. Участниците следва да са вписани в публичния регистър по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ или еквивалентен и трябва да притежават валидно Удостоверение за вписване в регистъра на Агенция за устойчиво енергийно развитие или еквивалентен регистър. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява с посочване в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А. Годност на данните, посочващи уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа или за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или удостоверение от компетентен орган на държава — членка на ЕС или на друга държава- страна по Споразумението за ЕИО.

Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи валидно към датата на сключване на договора Удостоверение за вписване в регистъра на Агенция за устойчиво енергийно развитие или еквивалентен регистър. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците в обществената поръчка следва да имат валидна застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171. ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Застрахователното покритие следва да съответства на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектите, предмет на поръчката са първа група строежи, четвърта категория (за обособени позиции № 1, № 2 и № 3).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. Икономическо и финансово състояние, т. 5 с посочване на застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката (обектите, предмет на поръчката са първа група строежи, четвърта категория (за обособени позиции № 1, № 2 и № 3).

Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи заверено копие на валидна застрахователна полица или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в ЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора — и заверено копие на новата застрахователна полица.

Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил поне 1 (една) услуга, идентична или сходна с предмета на поръчката.

Забележка: За „услуги, сходни с предмета на поръчката“, следва да се разбира консултантски услуги по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителство.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил поне 1 (една) услуга, идентична или сходна с предмета на поръчката.

Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Технически и професионални способности, т. 1б) с посочване на стойностите, датите и получателите.

Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка съобразно декларираното в ЕЕДОП, заедно с доказателство за извършената услуга.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. Участникът, определен за изпълнител при подписване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 1 % от стойността на договора за обществена поръчка за всяка обособена позиция.

Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, определен за изпълнител на поръчката.

Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

2. Гаранция за авансово предоставени средства.

Възложителят не поставя условие за задължително обезпечаване на авансово предоставените средства.

3. По отношение Гаранцията за изпълнение важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП.

Гаранциите се предоставят в 1 от следните форми:

а) парична сума;

б) банкова гаранция;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 20/04/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 21/04/2017
Местно време: 14:00
Място:

Сградата на Възложителя, намираща се в гр. Поморие, ул. „Солна“ № 5.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възл. на обществена поръчка участник, за който са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3-5 от ЗОП. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

2. В настоящата процедура за възл. на обществена поръчка не могат да участват пряко и/или косвено дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и контролираните от тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако не са налице изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

3. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно ЮЛ, тогава към офертата се представя копие от документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; уговаряне на солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след крайният срок за подаване на офертата. Когато в договора за създаването на обединение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата — участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възл. на настоящата обществена поръчка.

4. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията относно липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор.

5. При участие на обединения, които не са ЮЛ, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

6. Предвид обстоятелството, че критериите за подбор по обособени позиции № 1, № 2 и № 3 са еднакви, то за тях се допуска представяне на 1 заявление за участие.

7. На осн. чл. 10, ал. 2 от ЗОП, възложителят не поставя изискване за създаване на ЮЛ, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица.

8. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в 1 и съща процедура.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или ЮЛ и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на ЮЛ, договорът за общ. поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по Булстат или екв. документи съгласно законодат. на държавата, в която обединението е установено.

9. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд: НАП — тел. 0700 18 700, http://www.nap.bg/ МОСВ — тел. 02/ 940 6331, http://www3.moew.government.bg/ МТСП — тел. 02/ 8119 443, http://www.mlsp.government.bg

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:

1. Изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;

2. В случаите по чл. 196, ал. 5 от ЗОП — уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено — от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/03/2017