Services - 89873-2017

10/03/2017    S49    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Rzeszów: Usługi projektowania architektonicznego

2017/S 049-089873

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1
Rzeszów
35-064
Polska
Osoba do kontaktów: Filip Kopyć
Tel.: +48 178754636
E-mail: zampub@erzeszow.pl
Faks: +48 178754634
Kod NUTS: PL325

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.erzeszow.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.erzeszow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Wydział Centralnego Zamawiającego UM Rzeszowa
ul. Joselewicza 4 pok. 13
Rzeszów
35-064
Polska
Osoba do kontaktów: Filip Kopyć
Tel.: +48 178754831
E-mail: zampub@erzeszow.pl
Faks: +48 178754634
Kod NUTS: PL325

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.erzeszow.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbiórki sali gimnastycznej, przebudowy części budynku szkoły (łącznika) i rozbudowy o obiekt sportowo-socjalny przy I LO w Rzeszowie.

Numer referencyjny: CZ-A.271.18.58.2017
II.1.2)Główny kod CPV
71220000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie rozbiórki sali gimnastycznej, przebudowy części budynku (łącznika między szkoła a częścią projektowaną) i rozbudowy o obiekt sportowo-socjalny przy I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie w celu uzyskania pełnowymiarowej sali gimnastycznej, siłowni i sali fitness wraz z zapleczem szatniowo sanitarnym.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 037 500.92 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71221000
71223000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeszów.

II.2.4)Opis zamówienia:

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie rozbiórki sali gimnastycznej, przebudowy części budynku szkoły (łącznika między szkoła a częścią projektowaną) i rozbudowy o nowy obiekt sportowo-socjalny z pełnowymiarową salą gimnastyczną o wymiarach nie mniejszych niż 12,0 x 24,0 m i mniejszych niż 19,0 x 36,0 m oraz o wysokości min. 6,0 m, siłownią i salą fitness wraz z zapleczem szatniowo sanitarnym.

Dokumentacja projektowa powinna również zakładać przebudowę i rozbudowę wewnętrznych instalacji w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji inwestycji w tym m.in. instalacji wod.-kan., wentylacji i klimatyzacji, elektrycznych w tym niskoprądowych, przebudowę przyłączy w niezbędnym zakresie w tym m.in.: c.o., kanalizacji sanitarnej

i deszczowej.

Zakres prac projektowych obejmuje przygotowanie koncepcji architektonicznej w dwóch wariantach, przygotowanie wystąpienie do UOZ delegatura w Rzeszowie o uzgodnienie wybranego przez Zamawiającego wariantu w zakresie dopuszczalnych zmian jakie mogą być wprowadzone przy zabytku, przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego: DLCP, decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów łącznie z projektem nasadzeń zastępczych, odstępstwa od warunków technicznych dotyczących rozbudowy budynku w granicy. Po uzyskaniu wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii, decyzji itp. wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi i STWiORB uwzględniając szczegółowy zakres rzeczowy dokumentacji projektowej i oczekiwania Zamawiającego stanowiący załącznik nr 2 do umowy.

Dodatkowe informacje:

Budynek I LO mieści się w zabytkowym budynku dawnego Kolegium O.O. Pijarów. Teren objęty inwestycją (działka nr 1163/1) należy do Zespołu dawnych O.O. Pijarów objętego indywidualnym wpisem do rejestru zabytków decyzją WKZ A-1027 z dn. 08.06.1979 r. Dodatkowo działka leży na terenie układu urbanistycznego historycznego miasta Rzeszowa wpisanego do rejestru zabytków decyzją WKZ A-325 z dn. 30.01.1969 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 125 637.33 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 441
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ostateczny termin realizacji zamówienia ulegnie skróceniu stosownie do skrócenia terminu wykonania opracowań ujętych w pkt. 6 Tabeli Opracowań Projektowych, o którym mowa w rozdziale XIV SIWZ (kryteria oceny ofert).

Podana całkowita szacunkowa wartość 1 037 500.92 PLN obejmuje wszystkie zamówienia planowane przez Zamawiającego. Wartością szacunkową niniejszego zamówienia jest:125 637.33 PLN

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Zamawiający informuje, że prowadzi niniejsze postępowanie z zastosowaniem art. 24aa Pzp.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczenia na podst.art.24ust. 1 i art. 24 ust.5 pkt. 2 i 4 Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu.

3. Dokumenty i oświadczenia, które każdy z wykonawców składa wraz z ofertą:

— Wypełniony i podpisany druk OFERTA, stanowiący załącznik do SIWZ.

— Pełnomocnictwa – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy:

a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,

b) Ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Pełnomocnictwo winno byćzłożone w oryginale (forma pisemna) lub kopii poświadczonej przez notariusza.

— Oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w zakresie wskazanym w SIWZ oraz w instrukcji wypełniania przygotowanej przez UZP i Zamawiającego,

— Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawcy powołują się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z art. 22a Pzp,

4. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona jest zobowiązany do złożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art.24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 Pzp;

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Określenie warunków:

a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienie na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy lub nadbudowy lub przebudowy obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków lub obiektu budowlanego leżącego na terenie układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków

Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:

1) zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie

2) zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.

b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane* niezbędne do:

— projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,

— projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

— projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

— projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń.

* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r., poz.65).

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Określenie warunków:

a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienie na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy lub nadbudowy lub przebudowy obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków lub obiektu budowlanego leżącego na terenie układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków

Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:

1) zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie

2) zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.

b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane* niezbędne do:

— projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,

— projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

— projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

— projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń.

* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r., poz.65).

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/04/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/04/2017
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Centralnego Zamawiającego

35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. nr 3.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3000 PLN na zasadach określonych w SIWZ.

3. Informacja dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast Krajowego Rejestru Karnego o którym mowa w sekcji III.1.1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo,w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.

— Dokument, o których mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

— Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa, w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym, odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

— Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w rozdz. V.4 pkt4.1.1.1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w ust. 1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21.W przypadku, gdy w państwie, w którym mają miejsce zamieszkania wskazane w zdaniu pierwszym osoby, nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tych osób złożonym przed notariuszem lub przed właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tych osób organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Przepis ust 2 stosuje się odpowiednio

— W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5. Zamawiający precyzuje, iż termin związania ofertą wynosi 60 dni.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/03/2017