Services - 89878-2017

10/03/2017    S49    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Koszalin: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2017/S 049-089878

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Województwo Zachodniopomorskie w imieniu którego postępowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Szczecińska 31
Koszalin
75-122
Polska
Tel.: +48 943427831
E-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl
Faks: +48 943424328
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zzdw.koszalin.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.zzdw.koszalin.pl/html/przetargi/d/10304
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Szczecińska 31
Koszalin
75-122
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Solniczek
Tel.: +48 943427831
E-mail: dorota.solniczek@zzdw.koszlin.pl
Faks: +48 943424328
Kod NUTS: PL42

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zzdw.koszalin.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu pt.: Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez m. Tanowo.

Numer referencyjny: ZZDW.6/391/23/8-1/2017
II.1.2)Główny kod CPV
71000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 /Dz.U. 2016.290/ nad realizacją projektu pt.: Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez m. Tanowo.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 20 609.85 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga wojewódzka nr 115 m. Tanowo.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 /Dz. U. 2016.290/ nad realizacją projektu pt.: Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez m. Tanowo. Roboty budowlane, nad którymi Projektant będzie sprawował nadzór autorski, będą wykonywane na podstawie umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Wykonawcą Robót Budowlanych.

2. Zamawiający przewiduje pełnienie Nadzoru Autorskiego w formie przyjazdów na miejsce prowadzenia robót, a także prac wykonywanych w siedzibie Wykonawcy.

Planowana ilość nadzorów:

— nadzór autorski związany z pobytem na budowie – 6 nadzorów,

— nadzór autorski pełniony w siedzibie Wykonawcy – 14 nadzorów.

3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale C „Opis przedmiotu zamówienia”

i zapisach wzoru umowy.

4.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

1) Zakres usług:

Dodatkowy nadzór autorski związany z pobytem na budowie – 3 nadzory

Dodatkowy nadzór autorski pełniony w siedzibie Wykonawcy – 6 nadzorów

2) Warunki, na jakich zostaną one udzielone: wykonanie usług w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu polegających na powtórzeniu podobnych usług oraz zgodnych z przedmiotem zamówienia (pełnienie nadzoru autorskiego w formie miejscowego i zamiejscowego), za cenę jednostkową nie wyższą niż podana w ofercie zamówienia podstawowego.

3) Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Projektanta branży drogowej / Waga: 28
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Projektanta branży instalacyjnej – w zakresie sieci kanalizacyjnych / Waga: 12
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 13 739.90 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 22/05/2017
Koniec: 31/10/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w okresie wsparcia 2014 – 2020, w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialnego EFRR.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 93 ust. 1a ustawy Pzp).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że: a) dysponuje osobą którą skieruje do wykonania zamówienia tj. Projektantem branży drogowej -posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej do projektowania bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

b) dysponuje osobą którą skieruje do wykonania zamówienia tj. Projektantem branży instalacyjnej – w zakresie sieci kanalizacyjnych posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

Jeżeli Wykonawca wskaże osobę, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016.65) oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014.1946 z późn. zmianami).

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia a także w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, dysponowaniem osobami winien wykazać się jeden lub kilku

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawca wstępnie potwierdza spełnianie powyższego warunku poprzez złożenie wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zawarto w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale D Projekt umowy.

Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy. Przypadki i warunki zmian umowy zawarto w § 11 Projektu umowy – Rozdział D SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/04/2017
Czas lokalny: 09:50
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/06/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/04/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31, sala nr 10.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24 aa ustawy – Prawo zamówień publicznych.

II. Wykonawca, na zasadach określonych w Dziale XII Rozdziału A SIWZ, jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 300 PLN (słownie: trzysta złotych 00/100).

III. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – Pzp.

2) dodatkowo na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – Pzp.

IV. Wykonawca wstępnie potwierdza brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunku określonego w pktIII.I.3 poprzez złożenie wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w zakresie kryteriów kwalifikacji opisanych w części IV JEDZ wypełnił jedynie sekcję ALFA w części IV i nie wypełniał żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

V. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia wskazane są w Dziale VIII Rozdziału A SIWZ.

3.Oferta winna zawierać:

1) prawidłowo wypełniony formularz „OFERTA” (stanowiący załącznik nr 1 do rozdziału B SIWZ);

2) oświadczenie wymienione w dziale VIII pkt 1 niniejszej SIWZ (stanowiące załącznik nr 2 do rozdziału B SIWZ);

3) dowód wniesienia wadium;

4) zobowiązanie innego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polega na zdolnościach i technicznych lub zawodowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Ofertę należy podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (dział VI ustawy).

2) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

6) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4) i 5) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

8) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

9) Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10) Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

11) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/03/2017