Services - 89950-2017

10/03/2017    S49    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2017/S 049-089950

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Miasto Białystok
PL343
ul. Słonimska 1
Białystok
15-950
Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Kotyńska-Słyż
Tel.: +48 858696270
E-mail: zzp@um.bialystok.pl
Faks: +48 858696249
Kod NUTS: PL343

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bialystok.pl

Adres profilu nabywcy: www.bialystok.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.bialystok.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Urząd Miejski w Białymstoku, Zarząd Dróg Miejskich
ul. Składowa 11
Białystok
15-399
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Zalewska, Zarząd Dróg Miejskich
Tel.: +48 858696092
E-mail: zdm@um.bialystok.pl
Faks: +48 858696092
Kod NUTS: PL343

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.bialystok.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Miejski w Białymstoku, Zarzad Dróg Miejskich, (sekretariat)
ul. Składowa 11
Białystok
15-399
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Zalewska, Zarząd Dróg Miejskich
Tel.: +48 858696092
E-mail: zdm@um.bialystok.pl
Faks: +48 858696790
Kod NUTS: PL343

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.bialystok.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych na budowę ulic: Ciasnej, Sinej, Żniwnej w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Numer referencyjny: ZDM-III.271.16.2017.MZ
II.1.2)Główny kod CPV
71320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych na budowę ulic: Ciasnej, Sinej, Żniwnej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, tzn. od chwili rozpoczęcia budowy do terminu odbioru końcowego. Przewidywana maksymalna ilość pobytów osób pełniących nadzór autorski będzie wynosić łącznie 12 pobytów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 24 738.09 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL343
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Białystok.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych na budowę ulic: Ciasnej, Sinej, Żniwnej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, tzn. od chwili rozpoczęcia budowy do terminu odbioru końcowego. Przewidywana maksymalna ilość pobytów osób pełniących nadzór autorski będzie wynosić łącznie 12 pobytów.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Ulica Ciasna o dł. ok. 150 m (ciąg pieszo – jezdny) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku (rejon ul. Wasilkowskiej i ul. Traugutta).

Poniżej link do strony internetowej Miejskiego Sytemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego

w Białymstoku:

— treść uchwały: http://gisbialystok.pl/teksty/BI_80.pdf

http://gisbialystok.pl/teksty/BI_80.pdf

— mapa planu: http://gisbialystok.pl/teksty/BI_80.jpg

2) Ulica Sina o dł. ok. 140 m ( z jezdnią 1x2 pasy ruchu) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w Białymstoku (rejon ul. Towarowej, Skorupskiej, Świętojańskiej, J.K. Branickiego, Ogrodowej i Sienkiewicza)

Poniżej link do strony internetowej Miejskiego Sytemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Białymstoku:

— treść uchwały: http://gisbialystok.pl/teksty/BI_80.pdf

— mapa planu: http://gisbialystok.pl/teksty/BI_80.jpg

3) Ulica Żniwna o dł. ok. 120 m w zakresie jezdni – warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej, zjazdów, chodników, kanalizacji deszczowej oraz budowy i przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej.

— wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji ww. inwestycji.

3. Ulice powinny być zaprojektowane w istniejących liniach rozgraniczających zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz. 124).

4. Wykonawca powinien uzyskać wszelkie odstępstwa od warunków technicznych zgodnie

z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 124), niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

5. Projektant, na wezwanie Zamawiającego, jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi, na etapie postępowania przetargowego na budowę ww. ulic., na pytania dotyczące wykonanej dokumentacji projektowej.

6. Wykonawca winien przewidzieć konieczność wykonania drugiego projektu budowlanego lub opracowania materiałów do zgłoszenia np. dla wlotu ulicy projektowanej w ulicę, która znajduję się na działce nie stanowiącej własność Gminy Białystok.

7. W zakresie budowy kanalizacji deszczowej został ustalony Program Zagospodarowania Wód Opadowych i Rozbudowy Kanalizacji deszczowej Miasta Białegostoku (link do strony internetowej: http://arch.um.bialystok.pl/362-inne-dokumenty-planistyczne/default.aspx). W oparciu o który, należy wstępnie oszacować projekt kanalizacji deszczowej na ul. Ciasnej, Sinej i ul. Żniwnej.

Do późniejszych prac projektowych w zakresie ww. infrastruktury należy uzyskać warunki techniczne wydane przez Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku,

na podstawie których należy wykonać dokumentację projektową.

8. Wykonawca przed sporządzeniem projektów budowlanych winien przedstawić koncepcje budowy/przebudowy (w Zarządzie Dróg Miejskich i Departamencie Urbanistyki) i przystąpić do wykonywania projektów budowlanych po ich akceptacji przez zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie projektanta specjalności inżynieryjnej drogowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający przewiduje stosowanie procedury „odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

2. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 700 PLN.

3. Zamawiający będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na wezwanie Zamawiającego (dot. oferty najwyżej ocenionej) Wykonawca powinien przedłożyć:

— informację banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 15 000 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania warunku wykonawca winien wykazać, iż posiada w banku

lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 15 000 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej podane w walutach obcych, zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku walut już nie obowiązujących zamawiający przyjmie kurs NBP z ostatniego dnia obowiązywania tej waluty.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na wezwanie Zamawiającego (dot. oferty najwyżej ocenionej) Wykonawca powinien przedłożyć:

1) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (na lub wg. zał. nr 3 do SIWZ),

2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (na lub wg zał. nr 4 do SIWZ).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać:

a) wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dokumentacji projektowych na przebudowę lub budowę ulic lub dróg, o wartości co najmniej 15 000 PLN brutto każda dokumentacja;

Użyte określenia ,,ulica lub droga” – w rozumieniu Ustawy z dnia 21.03.1985 r.

o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.).

Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczących oraz posiadania doświadczenia podane w walutach obcych, zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku walut już nie obowiązujących zamawiający przyjmie kurs NBP z ostatniego dnia obowiązywania tej waluty.

Zastrzeżenie: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określony wyżej zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z członków konsorcjum spełni postawiony warunek w wymaganym zakresie; usługi nie podlegają sumowaniu (zapis stosuje się odpowiednio do innych podmiotów).

b) osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego, posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 690 z późn. zm.)

lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnione do sprawowania samodzielnych funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, w specjalnościach:

— inżynieryjnej drogowej, posiadającej doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej na przebudowę lub budowę ulic lub dróg o wartości dokumentacji co najmniej 15 000 PLN,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ (dostępny na stronie internetowej Zamawiającego).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/04/2017
Czas lokalny: 09:45
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/04/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Urząd Miejski w Białymstoku, Zarząd Dróg Miejskich, ul. Składowa 11, pokój 205 (sekretariat).

Uwaga:

dotyczy sekcji IV.2.6) ogłoszenia:

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą zgodnie z art. 114 KC – miesiąc liczy się za 30 dni.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Podstawy wykluczenia:

1. Z postępowania wyklucza się wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 5 – 8 ustawy Pzp

II. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca składa (do oferty):

1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwany dalej „JEDZ”) – na lub wg zał. nr 2 do SIWZ (instrukcja wypełnienia JEDZ na stronie internetowej www.uzp.gov.pl, zakładka Repozytorium wiedzy/Jednolity Europejski Dokument Zamówienia),

2. JEDZ dotyczący innych podmiotów, o których mowa w rozdz. XI pkt 2 ppkt 1 SIWZ – jeżeli wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, powołuje się

na zasoby innego podmiotu,

3. Dokumenty, w szczególności zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o których mowa w rozdz. XI pkt 2 ppkt 2 SIWZ – jeżeli dotyczy

III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (dot. oferty najwyżej ocenionej):

1. Wykonawca składa dokumenty wymienione w rozdz. VIII pkt 1-9 SIWZ.

2. Dokumenty podmiotów zagranicznych oraz wykonawców mających siedzibę na terytorium RP w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP – określa rozporządzenie wykonawcze do ustawy Pzp (Dz.U. 2016 poz. 1126)

3,. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. VIII pkt 4 SIWZ

IV inne:

1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału

w postępowaniu:

1) JEDZ, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SIWZ oraz oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1- 9 SIWZ – składa każdy z wykonawców,

2) dokumenty, o których mowa w rozdz. IX SIWZ – składa odpowiednio wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, określonego w rozdz. V SIWZ.

2. W przypadku, gdy wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów, wykonawca zobowiązany jest złożyć (do oferty):

1) JEDZ dotyczący innych podmiotów, o którym mowa w rozdz. VII pkt 2 SIWZ – na lub wg zał. nr 2 do SIWZ,

2) dokumenty (w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg zał. nr 6 do SIWZ), które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych

lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej gr.kapitał.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1,2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.

4. Środki ochrony prawnej określa Dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/03/2017