Services - 90007-2017

10/03/2017    S49    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Добрич: Строителен надзор по време на строителството

2017/S 049-090007

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община град Добрич
000852932
ул. „България“ № 12
Добрич
9300
България
Лице за контакт: Николай Великов, Никола Сърбов, Даниела Сивкова
Телефон: +359 58600001
Електронна поща: dobrich@dobrich.bg
Факс: +359 58600166
код NUTS: BG332

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.dobrich.bg/

Адрес на профила на купувача: http://46.47.127.246/procurement.aspx?ProviderID=92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f&Guid=66f462be-4062-4530-94ea-2dec58948ccf

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://46.47.127.246/procurement.aspx?ProviderID=92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f&Guid=66f462be-4062-4530-94ea-2dec58948ccf
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Община град Добрич
000852932
ул. „България № 12, Център за услуги и информация, ет. 1
Добрич
9300
България
Лице за контакт: Диана Харитова, Пенка Илиева
Телефон: +359 58600395
Електронна поща: dobrich@dobrich.bg
Факс: +359 58600166
код NUTS: BG332

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.dobrich.bg/

Адрес на профила на купувача: http://46.47.127.246/procurement.aspx?ProviderID=92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f&Guid=66f462be-4062-4530-94ea-2dec58948ccf

I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: Реконструкция и рехабилитация на ул. „6-ти септември“ в град Добрич по Проект „Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструкт.“.

II.1.2)Основен CPV код
71521000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка обхваща: осъществяване на строителен надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие със законовите правомощия и задължения на изпълнителя като лице упражняващо строителен надзор на строеж, регламентирани в чл. 166, чл. 168, чл. 176а ЗУТ. Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на строителството в България.

Предметът на поръчката включва задължителният обхват, посочен изрично в чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Техническият паспорт по реда на чл. 176а от ЗУТ.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 19 463.35 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG332
Основно място на изпълнение:

Улица „6-ти септември“, град Добрич.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обществената поръчка обхваща: осъществяване на строителен надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие със законовите правомощия и задължения на изпълнителя като лице упражняващо строителен надзор на строеж, регламентирани в чл. 166, чл. 168, чл. 176а ЗУТ. Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на строителството в България.

Предметът на поръчката включва задължителният обхват, посочен изрично в чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Техническият паспорт по реда на чл. 176а от ЗУТ.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 19 463.35 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/10/2018
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Договор BG16RFOP001-1.011-0002-С01 за предоставяне на БФП по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
II.2.14)Допълнителна информация

Финансирането е осигурено по Проект „Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич“, по договор BG16RFOP001-1.011-0002-С01 за предоставяне на БФП по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът следва да притежава валидно удостоверение за упражняване на строителен надзор, вписано в публичния Регистър на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл. 167, ал. 2 ЗУТ, съобразно чл. 166, ал. 2 ЗУТ и изискванията на Наредба № РД-0220-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Лицата, които имат право да упражняват строителен надзор по законодателството на друга държава — членка на Европейския съюз, или друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в които няма режим, еквивалентен на режима по чл. 166, ал. 2 ЗУТ, могат да упражняват тези дейности на територията на Република България временно и еднократно за определен строеж въз основа на удостоверение, издадено от началника на ДНСК или оправомощено от него длъжностно лице.

Съгласно чл. 60 ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата-членка, в която са установени.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

Участникът следва да посочи информацията по т. 1 в Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел „А“: „Годност“, поле 1) от ЕЕДОП.

Преди сключването на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Документите не се представят в случай, че вече са били предоставени на възлжоителя или са му били служебно известни или са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на консултанта, осъществяващ строителен надзор, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора, с праг не по-малък от минималните застрахователни суми за упражняване на строителен надзор за съответната категория строеж, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

Участникът следва да декларира информацията в Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, поле 5) от ЕЕДОП.

Преди сключването на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Документи, чрез които се доказва съответствието с изискването: документ, доказващ наличието на застраховка „Професионална отговорност“. Посочените документи не се представят в случай, че вече са били предоставени на възлжоителя или са му били служебно известни или са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.

Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Съгласно чл. 171, ал. 1 ЗУТ и чл. 5, ал. 4, т. 3 Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, застраховката „Професионална отговорност“, покриваща минималната застрахователна сума за консултант, упражняващ строителен надзор е в размер на 100 000 BGN.

За участник, установен/регистриран извън Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за застраховка „Професионална отговорност“ се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва съответната дейност, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 (една) услуга, идентична или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка.

Участникът следва да декларира информацията в Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел „В“: „Технически и професионални способности“, поле 1б) от ЕЕДОП.

Преди сключването на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Документи, чрез които се доказва съответствието с изискването: списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Посочените документи не се представят в случай, че вече са били предоставени на възложителя или са му били служебно известни или са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 (една) услуга, идентична или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка. Обемът не е от значение.

Под „услуга, сходна с предмета на настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

Съгласно чл. 65 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя в 1 от следните форми: депозит на парична сума по банкова сметка на възложителя; банкова гаранция, издадена в полза на възложителя; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Определеният изпълнител избира свободно формите на посочените гаранции. Валидността на банковата гаранция следва да бъде не по-рано от 30 дни след изтичане на срока на договора, да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранциите се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 13/04/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 18/04/2017
Местно време: 10:00
Място:

Гр. Добрич, ул. „България“ № 12, сградата на Община град Добрич, Заседателна зала 2 ет.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени (с изрично нотариално заверено пълномощно) представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено, чрез публикуване на съобщение в профила на купувача, най-малко 48 часа предв.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко бълг. или чуждестранно ФЛ или ЮЛ или техни обединения, както и всяко др. образувание, което има право да изпълнява услугата, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, както и клон на чуждестранно лице, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва дог. съгл. законодателството на държавата, в която е установен. В сл., че участникът участва като обединение, което не е рег. като самост. ЮЛ: съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изкл. на съотв. регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискв. на нормативен или адм. акт и съобр. разпределението на участието на лицата при изп. на дейностите, предвидено в дог. за създаване на обединението; представя се документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и инф. за: правата и задълженията на участниците в обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението и уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението, посочва се партньор, който да представлява обединението. Участниците посочват в офертата си, подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат и представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. За всеки подизпълнител се представя отделен ЕЕДОП. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица (ТЛ), независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние и техническите способности. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на ТЛ само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Участникът трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от ТЛ задължения. За всяко ТЛ се представя отделен ЕЕДОП. ТЛ трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Забранява се на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица, пряко и/или косвено да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен в хипотезата на изключенията, предвидени в чл. 4 ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС. По отношение на участниците в процедурата не следва да са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 4 ЗОП. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП се отнасят за лицата по чл. 40, ал. 2 ППЗОП. Когато за кандидат или участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП. Възложителят отстранява от процедурата: участник, който не отговаря на критериите за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението или документацията; участник, чиято оферта, не отговаря на предварително обявените условия в обявлението и/или документацията; участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта не е приета съгл. чл. 72, ал. 3-5 ЗОП; участници, които са свързани лица по смисъла на § 2., т. 45 ДР ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/03/2017