Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 90239-2020

Submission deadline has been amended by:  144344-2020
24/02/2020    S38

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2020/S 038-090239

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_96334924
Postai cím: Horvát utca 12–26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kun Lajos
E-mail: Kun.Lajos@kkbk.hu
Telefon: +36 203725467
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000046952020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000046952020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

H5 HÉV vonal tervezési feladatok

Hivatkozási szám: EKR000046952020
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési szerződés H5 HÉV vonal

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71322500 Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1027 Budapest, Horvát u. 12-26.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervezési szerződés a H5 HÉV vonal korszerűsítése engedélyezési terv, kiviteli terv és kapcsolódó tenderdokumentáció elkészítésére.

Ajánlattevő feladata a H5-ös Szentendrei HÉV városi-elővárosi gyorsvasúti rendszerben történő, Batthyány tér (bez.) - Békásmegyer (kiz.) szakasz részleges felújításának megtervezése, valamint Békásmegyer (bez.) - Szentendre (bez.) szakasz teljeskörű infrastruktúra felújításának megtervezése és kapcsolódó tervezések, szolgáltatások elvégzése.

A projekt célja átszállásmentes, vagy kevesebb átszállással járó közösségi közlekedési kapcsolatok biztosítása, új HÉV járművek közlekedéséhez szükséges infrastruktúra biztosítása, magasabb szolgáltatási színvonalú közösségi közlekedés megteremtése, a HÉV-vonalakon az utazási sebesség növelése, az esélyegyenlőség biztosítása, az utazási komfort és az utastájékoztatás minőségének javítása, a HÉV-vonalak környezetének rendezése.

Békásmegyer (bez.) - Szentendre (bez.) szakasz (kb. 11 km vonalhossz): Feladat a vonalhoz kapcsolódó valamennyi vasúti szakági tervezés, így a pálya, felsővezeték és áramellátás, SIL4-es biztonságintegritású vasúti, térközi közlekedésre alkalmas, nyíltvonali elektronikus biztosítóberendezés és állomási elektronikus biztosítóberendezés, valamint vonatbefolyásolás, távközlés és gyengeáramú berendezések, forgalomirányítás, utastájékoztatás, utasforgalmi létesítmények stb. tervezése. Tervezési feladat az érintett közművek tervezése, a felszíni környezet rendezése, magában foglalva a közúti, gyalogos, kerékpáros kapcsolatokat, P+R parkolókat, közösségi közlekedés illesztését.

Batthyány tér (bez.) - Békásmegyer (kiz.) szakasz (kb. 10 km vonalhossz): Feladat az állomások, megállóhelyek infrastruktúra tervezése az esélyegyenlőségi követelmények szerint, az utastájékoztatás megújítása. Feladat továbbá a vonalszakasz áramellátásának tervezése.

A teljes tervezési feladat magában foglal

— kb. 1 vonalkm felszín alatti és 20 vonalkm felszíni vasútvonal áramellátását,

— kb. 11 vonalkm vasúti pályaépítést,

— kb. 11 vonalkm vasúti térközi közlekedésre alkalmas új elektronikus biztosítóberendezést,

— 12 db megállóhely/állomás (akadálymentes peronnal és perontetővel),

— 2 db földfelszín alatti megállóhely/állomás (akadálymentes peronnal)

— 10 db híd műtárgyat,

— 2 db járműfenntartási telepet.

A mennyiségek, lehatárolások irányadók, a pontos értékeket, követelményeket a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlattevő feladata OVSZ II.* előírásait alapul véve, de szükség szerint attól eltérve, minden szakágra kiterjedő tervezés engedélyezési és kiviteli terv szintre, továbbá a kivitelezéshez szükséges összes, minden szakágra kiterjedő jogerős építési engedély és szükséges hozzájárulás megszerzése. A tervezési feladat kiterjed további kapcsolódó tervdokumentáció és alátámasztó munkarész elkészítésére is. Elvégzendő feladatcsoportok:

— Megalapozó munkarészek,

— Tervezéshez szükséges felmérések,

— Engedélyezési tervek,

— Engedélyek megszerzése,

— Kiviteli tervek,

— Kiviteli tenderdokumentációk, valamint a

— közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott valamennyi feladat.

A részletes feladatokat a műszaki leírás és a szerződés tervezet tartalmazza.

*OVSZ II. alatt a „18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról” értendő.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: M2.1.) műszaki, szakmai alkalmassági pont szerinti szakember többlettapasztalata (min. 0 max. 60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M2.2.) műszaki, szakmai alkalmassági pont szerinti szakember többlettapasztalata (min. 0 max. 60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M2.3.) műszaki, szakmai alkalmassági pont szerinti szakember többlettapasztalata (min. 0 max. 60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M2.4.) műszaki, szakmai alkalmassági pont szerinti szakember többlettapasztalata (min. 0 max. 60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Közlekedési létesítményhez kapcsolódó hídszerkezet tervező szakember szakmai tapasztalata (min. 0 max. 60 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 780
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Más tervezési szerződés keretében készülő műszaki-gazdasági változatelemzés eredményét figyelembe véve, megrendelői döntés függvényében, opció részét képezik a Kaszásdűlő (kiz.) - Békásmegyer (kiz.) vonalszakaszra eső megállóhelyi tervezési feladatok (engedélyezési, kivitelezési és tenderdokumentáció, valamint engedélyek megszerzése).

A Kaszásdűlő (kiz.) - Békásmegyer (kiz.) vonalszakaszt érintő, bármilyen vonali jellegű tervezési feladat, amely önmagukban külön nem tervezhető (pl. forgalmi szimuláció, áramellátás tervezése) nem az opció része, hanem Ajánlattevő alap szerződéses feladatát képezi.

Opciók mennyisége:

3 db HÉV megállóhely korszerűsítésének és akadálymentesítésének tervezése, melyek az alábbiak:

— Aquincum megállóhely,

— Rómaifürdő megállóhely,

— Csillaghegy megállóhely.

Az opció lehívásának véghatárideje szerződéskötéstől számított 300. nap.

E 3 megállóhely tervezési komplexitása, volumene megegyezik az alap tervezési feladatban szereplő más megállóhelyi tervezési feladatokkal, azaz opció keretében elvégzendő feladatok a megállóhelyek darabszámával arányosak.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP-3.1.0-15-2019-00019

II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a II.2.7) pontban megjelölt 780 munkanap alatt 780 naptári napot ért.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll,

— A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.

Megkövetelt igazolási mód:

A MAGYARORSZÁGi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (1)-(2) bekezdés, 4. § és 8. §, 12-16. §-aiai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem MAGYARORSZÁGon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot az adott eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

A kizáró okok előzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

Az EEKD-t közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek be kell nyújtania.

Nyilvántartásban szereplés:

A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet. 8. § (1) bek. alapján ajánlatkérő előírja a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazd. szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban való szereplés követelményét.

Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bek. esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – ajánlattételkor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell igazolnia, hogy a fenti alkalmassági min. követelményeknek megfelel. A fenti névjegyzékek adatait MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő ellenőrzi, nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására.

A 322/2015 (X.30.) Kormányrendelet. 8. § (2) bek. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplőnek – vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek – nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

P1) A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti (városi gyorsvasúti és/vagy elővárosi gyorsvasúti vonal megvalósításának és/vagy felújításának tervezése) árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6) - (7) bekezdésben, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésben foglaltak is irányadók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el az 1 000 000 000 forintot, míg ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti (városi gyorsvasúti és/vagy elővárosi gyorsvasúti vonalmegvalósításának és/vagy felújításának tervezése) árbevétele nem éri el a 750 000 000 forintot.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglaltak irányadók.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint a P1) alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen (összesítve) is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben végzett legjelentősebb referenciáinak ismertetését valamennyi referencia tekintetében megadva:

– a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év/hó/nap),

– a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét;

– a szolgáltatás tárgya: az elvégzett tevékenység témakörének rövid bemutatását megadva az alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározott adatokat az egyes referenciák vonatkozásában.

Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe a műszaki, szakmai alkalmasság vizsgálata során.

A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerint,

O ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem MAGYARORSZÁGi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást;

O ha a szerződést kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet, az általa adott igazolást vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát.

A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja szerint a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A§-ban foglaltakra.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk és tapasztalatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, képzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6),(7),(9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmatlan, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben nem rendelkezik

M1.1.) OVSZ II. szerinti* vagy ezzel egyenértékű** közúttól elkülönített vasút (magasvasút, kéregvasút, mélyvezetésű vasút (metró)) és/vagy helyiérdekű vasút (HÉV) legalább 8 kilométer vonalhosszú építésre és/vagy felújításra vonatkozó hatósági engedéllyel rendelkező engedélyezési terv és/vagy üzemeltetői jóváhagyással rendelkező kiviteli terv elkészítésére vonatkozó referenciával, amely (minden esetben) tartalmazza vasúti pálya és áramellátás szakterületeket.

A követelmény legfeljebb 2 referenciával teljesíthető.

* OVSZ II. alatt a „18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról” értendő.

**Az egyenértékűség meghatározása a műszaki leírásban található.

M1.2.) Legalább 6 km hosszon vasúti, térközi közlekedésre alkalmas, nyíltvonali elektronikus biztosítóberendezés tervezése és legalább 1 darab állomási elektronikus biztosítóberendezés átalakításának és/vagy kiépítésének tervezésére vonatkozó referenciával.

A követelmény legfeljebb 2 referenciával teljesíthető.

M1.3.) Helyiérdekű vasút (HÉV) és/vagy elővárosi országos közforgalmú vasút vonalon 1 db akadálymentes peron és perontető építésére vonatkozó hatósági engedéllyel rendelkező engedélyezési terv és/vagy üzemeltetői jóváhagyással rendelkező kiviteli terv elkészítésére vonatkozó referenciával.

A követelmény legfeljebb 1 referenciával teljesíthető.

Egy referencia több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelőség igazolására is felhasználható.

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:

M2.1.) Legalább 1 fő projektvezetővel, aki rendelkezik felsőfokú építőmérnöki vagy azzal egyenértékű végzettséggel, vasúti közlekedési létesítmények tervezése területén szerzett legalább 60 hónap projektvezetői gyakorlattal. Jelen szakember esetében Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdés szerinti korlátozással él, mivel az olyan alapvető fontosságú feladatot végez, mely esetben nem megengedhető más szervezet kapacitására való támaszkodás.

M2.2.) Legalább 1 fő vasúti pályatervező szakemberrel, aki építőmérnök vagy azzal egyenértékű végzettsége van és vasúti pályatervezés területen legalább 36 hónap tervezői gyakorlattal rendelkezik.

M2.3.) Legalább 1 fő tervező szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti Közlekedési építmények tervezési szakterület, vasúti villamos berendezések, áramellátás, részszakterület megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és tapasztalati idővel rendelkezik.

M2.4.) Legalább 1 fő tervező szakemberrel, aki közlekedésmérnök, vagy gépészmérnök, vagy villamosmérnök vagy azzal egyenértékű végzettsége van és rendelkezik a SIL4 biztonságintegritási szintre vonatkozó követelményeket teljesítő, kötöttpályás közlekedési eszköz közlekedésének biztosítására szolgáló elektronikus biztosítóberendezési rendszer tervezésében szerzett legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.

Ajánlatkérő a párhuzamos szakmai tapasztalatot csak egyszer veszi figyelembe.

Ajánlatkérő jelzi, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényestervezői jogosultsággal, továbbá az MMK névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek:

– M2.1.) KÉ-VA

– M2.2.) KÉ-VA

– M2.3.) KÉ-VV

– M2.4.)KÉ-VV vagy KÉ-VK

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A finanszírozás: szállítói finanszírozás. OP azonosító: IKOP-3.1.0-15-2019-00019. Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme Ft. A finanszírozás intenzitása: 100 %.

Késedelmi kötbér: a késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett Teljesítési Szakasz nettó Szerződéses értékének (a késedelemmel érintett Teljesítési Szakaszra vonatkozó, nettó) Tervezési Díjrészlete. Amennyiben nincs a Teljesítési Szakaszhoz Tervezési Díjrészlet rendelve (Bírálati Tervdokumentáció szállítása), úgy az azt követő Teljesítési Szakaszhoz tartozó Tervezési Díjrészlet (végleges szállítás) képezi a késedelmi kötbér alapját. A késedelmi kötbér napi mértéke (ami a teljes egyértelműség kedvéért a késedelem minden egyes naptári napjára fizetendő) a kötbéralap 0,25 %-a. A késedelmi kötbér jogcímén követelt összeg - Teljesítési Szakaszonként külön-külön - nem haladhatja meg az adott (a késedelemmel érintett) Teljesítési Szakaszra vonatkozó kötbéralap 10 %-át (tíz százalék).

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 23/03/2020
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 23/03/2020
Helyi idő: 12:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.) 15. § szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR000046952020

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Az értékelés módszerei: Ajánlatkérő az ár részszempontnál a fordított arányosítás, a szakemberek tapasztalata részszempontnál az egyenes arányosítás módszere szerint értékeli az egyes ajánlatok tartalmi elemeit. A használt képleteket és a bírálat részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A részszempontonként kiosztható pontszámtartomány 0-10 pont.

2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (5)-(6) bekezdése szerinti dokumentumokat.

3) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő esetében az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát.

4) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

5) A Kbt. 134. § (5) bekezdés alapján nyilatkozni szükséges.

6) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglalt esetben nem rendel el újabb hiánypótlást.

7) Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § szerint.

8) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

9) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: eljárást megindító felhívás III.1.2) és III.1.3) pontja.

10) Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) – (9) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

11) Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell tervezői felelősségbiztosítással: a szerződés hatálya és a jótállás időtartama alatt legalább 150 000 000 Ft/év és 75 000 000 Ft/káresemény mértékben.

12) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

13) FAKSZ: Kerekes Anita 00181, Buzsáki Attila 00284, dr. Budai Zoltán 00783

14) A Kbt. 40. §-ára tekintettel az eljárás a ME által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével kerül lebonyolításra a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek alkalmazásával.

15) AK az elj. dokumentumait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplő részére biztosítja.

16) EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A-C. §-ai tartalmaz.

17) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

18) A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

19) A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII.törvény előírásai szerint kell eljárni.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3) bekezdés szerint.

"III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:" pont folytatása:

Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítési kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett teljesítésre jutó nettó szerződéses ellenérték (amennyiben ez megállapítható), a hibás teljesítési kötbér mértéke a kötbéralap 10 %-a (tíz százalék). Ha a szerződéses ellenérték nem állapítható meg (a Szerződés átalányáras jellegére tekintettel), úgy a hibás teljesítési kötbér fix összeg, 10 000 000 forint.

Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbér alapja a Szerződés szerinti teljes, áfa nélkül számított Tervezési Díj. A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 20 %-a.

Jótállás: az utolsó teljesítési szakasz szerződésszerű átadás-átvételének lezárását követő 60. hónapig, a szerződésben részletezett módon..

Előleg: az Előleg összegét a Megrendelő a maximum a Szerződés szerinti Tervezési Díj, áfa nélkül számított értékének 30 %-a megfelelő összeg mértékéig teszi elérhetővé a Tervező számára.

Előleg visszafizetési biztosíték: a teljes, ÁFA nélkül számított Tervezési Díj 10 %-a és a Tervező által igényelt Előleg összegének különbözete (akkor, ha a Tervező által igényelt Előleg összege magasabb, mint a teljes, áfa nélkül számított Tervezési Díj 10 %-a, az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A.§ előírásainak megfelelően.

Teljesítési biztosíték: összege a nettó, ÁFA nélkül számított Tervezési Díj 5 %-a. (Részletek a szerződéstervezetben.)

Jótállási biztosíték: teljes mértéke a nettó, ÁFA nélkül számított Tervezési Díj 5 %-a. (Részletek a szerződéstervezetben.)

Az ellenszolgáltatás a Tervező által megfelelően kiállított számlák alapján kerülnek kifizetésre a Kbt.135.§(1),(5)-(6),(10)-(12)bek és Ptk.6:130§(1)-(2)bek, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet rendelkezései alapján. A számlázással kapcsolatos részletes feltételeket a szerződés tervezet tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A §-ra.

A feltételeket a szerződés tervezet tartalmazza.

A teljesítési részhatáridőket a szerződéstervezet és a műszaki leírás tartalmazza.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/02/2020