Diensten - 90446-2018

28/02/2018    S41

Litouwen-Panevėžys: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning

2018/S 041-090446

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 017-034937)

Rechtsgrond:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Nationaal identificatienummer: 288724610
Postadres: Laisvės a. 20
Plaats: Panevėžys
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-35200
Land: Litouwen
Contactpersoon: Jolanta Valužienė
E-mail: jolanta.valuziene@panevezys.lt
Telefoon: +8 45501292
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.panevezys.lt
Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6392

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ir koregavimo paslaugos

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71240000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Kompleksinio (detaliųjų planų) teritorijų planavimo dokumentų rengimas – apie 60,00 ha; kompleksinio (detaliųjų planų) teritorijų planavimo dokumentų keitimas – apie 70,00 ha; kompleksinio (detaliųjų planų) teritorijų planavimo dokumentų koregavimas – apie 80,00 ha. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti paslaugų už visą numatomą (orientacinę) sutarties bendrą vertę. Planuojamas rengti preliminarus paslaugų kiekis gali didėti / mažėti apie 70 proc. nuo preliminaraus kiekio ir nuo susidariusio poreikio.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/02/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 017-034937

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
In plaats van:
Datum: 26/02/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 01/03/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
In plaats van:

Trukmė mėnesiais: 3 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)

Te lezen:

Pasiūlymas turi galioti iki 2018-05-26

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
In plaats van:
Datum: 26/02/2018
Plaatselijke tijd: 13:45
Te lezen:
Datum: 01/03/2018
Plaatselijke tijd: 13:45
VII.2)Overige nadere inlichtingen: