Marché de travaux - 90566-2018

28/02/2018    S41

België-Antwerpen: Werkzaamheden aan intercityspoorwegen

2018/S 041-090566

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: INFRABEL - Directie Asset Management - Area North-East
Postadres: Koningin Astridplein 27
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2018
Land: België
Contactpersoon: TUC RAIL NV, via het forum Q&A aan het adres van het kopersprofiel
E-mail: ppcell@tucrail.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.infrabel.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=294995
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=294995
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=I-AM+%28TR%29-783301-F05
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=17454
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst: TR783301 - Verhogen, uitrusten en moderniseren van perrons in diverse stopplaatsen

Referentienummer: I-AM (TR)-783301-F05_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45234110 Werkzaamheden aan intercityspoorwegen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Binnen deze opdracht zullen in 5 stopplaatsen in de area North-East werken worden uitgevoerd.

De opdracht werken binnen deze opdracht bestaat bestaan hoofdzakelijk uit:

 Uitvoeringsstudie per stopplaats, gebruik makend van de in het bestek opgenomen bouwstenen;

 Uitbreken en verwijderen van lage of middelhoge perronboorden en vervangen door verhoogde perronboorden;

 Verwijderen van huidig perronmeubilair;

 Uitbreken van bevloering en afsluitingen;

 Opzoeken en tijdelijk beschermen van kabels;

 Grondverzet;

 (Her)plaatsen van toezichtputten;

 Aanleg van wachtbuizen, buizen en kabels;

 Bevloeringswerken;

 Afwateringswerken;

 Plaatsen van perronmeubilair: schuilhuisjes, zitbanken, dienstregelingsborden, ....

 Plaatsen van perroninstallaties: verlichting, geluidsinstallatie, elektrische installatie, afsluitingen,

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45232452 Afwateringswerkzaamheden
45233250 Aanbrengen van verhardingen, met uitzondering van wegdek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Binnen deze opdracht zullen in 5 stopplaatsen in de area North-East werken worden uitgevoerd.

De opdracht werken binnen deze opdracht bestaat bestaan hoofdzakelijk uit:

 Uitvoeringsstudie per stopplaats, gebruik makend van de in het bestek opgenomen bouwstenen;

 Uitbreken en verwijderen van lage of middelhoge perronboorden en vervangen door verhoogde perronboorden;

 Verwijderen van huidig perronmeubilair;

 Uitbreken van bevloering en afsluitingen;

 Opzoeken en tijdelijk beschermen van kabels;

 Grondverzet;

 (Her)plaatsen van toezichtputten;

 Aanleg van wachtbuizen, buizen en kabels;

 Bevloeringswerken;

 Afwateringswerken;

 Plaatsen van perronmeubilair: schuilhuisjes, zitbanken, dienstregelingsborden, ....

 Plaatsen van perroninstallaties: verlichting, geluidsinstallatie, elektrische installatie, afsluitingen,

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 730
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst kan tot twee maal toe hernieuwd worden. Iedere hernieuwing loopt over een nieuwe geldigheidsduur van 730 kalenderdagen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Erkenning in de categorie E, klasse 8.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Zich niet bevinden in een van de uitsluitingsgronden vermeld in de artikels.

67 tot 69 van het KB van 18 juni 2017 (zie ook artikels 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016)

III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

5 % van de oorspronkelijke aannemingssom.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Maandelijkse betaling door Infrabel, overeenkomstig de wetgeving over overheidsopdrachten (Wet van 17.

Juni 2016 (BS van 14/07/2016) en KB van 14/01/2013 (BS 14/02/2013)), de Wet van 02/08/2002 (BS van 07/08/2002) en hun latere.

Wijzigingen. De betalingsmodaliteiten zijn in het bestek bepaald (deel 2, artikel 95).

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Onderneming of.

Tijdelijke handelsvennootschap van ondernemingen.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/04/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/04/2018
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Er wordt een facultatief bezoek ter plaatse georganiseerd op 28 maart 2018 in de namiddag. De plaats van afspraak wordt.

Meegedeeld na inschrijving. Modaliteiten: zie het deel “Algemene contractuele bepalingen” van het bestek.

Eventuele vragen over het bestek dienen gesteld te worden, uiterlijk 10 dagen vóór het indienen van de offerte, via het Forum “Vraag antwoord” hernomen in het adres van het.

Kopersprofiel.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie artikel 23 van de wet van 17/06/2013 betreffende de.

Motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen.

En diensten.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/02/2018