Diensten - 90617-2019

26/02/2019    S40

Duitsland-Mutterstadt: Reinigingsdiensten van kantoren, scholen en kantoorapparatuur

2019/S 040-090617

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeindeverwaltung Mutterstadt
Nationaal identificatienummer: 0733800019
Postadres: Oggersheimer Straße 10
Plaats: Mutterstadt
NUTS-code: DEB3I Rhein-Pfalz-Kreis
Postcode: 67112
Land: Duitsland
Contactpersoon: Fachbereich 2
E-mail: Werner.Klein@Mutterstadt.de
Telefoon: +49 6234-946441
Fax: +49 6234-9464741

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mutterstadt.de

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gebäudereinigung

Referentienummer: GMD_MU-2019-0001-G
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90919000 Reinigingsdiensten van kantoren, scholen en kantoorapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Unterhaltsreinigung

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911200 Reiniging van gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB3I Rhein-Pfalz-Kreis
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2019
Einde: 31/07/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Der AG hat das Recht, den Vertrag zweimal um jeweils 12 Monate und damit bis zu einer Laufzeit von 5 Jahren zum 31.7.2024 zu verlängern.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Glasreinigung

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911300 Wassen van ramen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB3I Rhein-Pfalz-Kreis
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2019
Einde: 31/07/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Der AG hat das Recht, den Vertrag zweimal um jeweils 12 Monate und damit bis zu einer Laufzeit von 5 Jahren zum 31.7.2024 zu verlängern.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/02/2019