Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 90617-2019

26/02/2019    S40    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Mutterstadt: Reinigingsdiensten van kantoren, scholen en kantoorapparatuur

2019/S 040-090617

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeindeverwaltung Mutterstadt
Nationaal identificatienummer: 0733800019
Postadres: Oggersheimer Straße 10
Plaats: Mutterstadt
NUTS-code: DEB3I
Postcode: 67112
Land: Duitsland
Contactpersoon: Fachbereich 2
E-mail: Werner.Klein@Mutterstadt.de
Telefoon: +49 6234-946441
Fax: +49 6234-9464741

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mutterstadt.de

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gebäudereinigung

Referentienummer: GMD_MU-2019-0001-G
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90919000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Unterhaltsreinigung

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB3I
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2019
Einde: 31/07/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Der AG hat das Recht, den Vertrag zweimal um jeweils 12 Monate und damit bis zu einer Laufzeit von 5 Jahren zum 31.7.2024 zu verlängern.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Glasreinigung

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB3I
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2019
Einde: 31/07/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Der AG hat das Recht, den Vertrag zweimal um jeweils 12 Monate und damit bis zu einer Laufzeit von 5 Jahren zum 31.7.2024 zu verlängern.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/02/2019