Services - 9063-2022

07/01/2022    S5

Poland-Ozorków: Refuse and waste related services

2022/S 005-009063

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Ozorków
Postal address: ul. Wigury 14
Town: Ozorków
NUTS code: PL712 Łódzki
Postal code: 95-035
Country: Poland
Contact person: Elżbieta Szamałek
E-mail: gmina@ug-ozorkow.pl
Telephone: +48 422771444
Fax: +48 422771449
Internet address(es):
Main address: http://www.ug-ozorkow.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozorków

Reference number: RŚ.272.7.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie:

1) odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości niezamieszkałych, na których znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Ozorków (zwanej dalej Gminą) oraz z nieruchomości, na których prowadzona jest działalność oświatowo-wychowawcza, kulturalna, sportowa, w zakresie ochrony zdrowia i ppoż.,

2) wyposażenie, odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Modlnej (zwanego dalej Punktem).

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami, w tym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 2 907 740.00 PLN / Highest offer: 2 907 740.00 PLN taken into consideration
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
90533000 Waste-tip management services
90514000 Refuse recycling services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL712 Łódzki
Main site or place of performance:

gmina Ozorków

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie:

1) odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości niezamieszkałych, na których znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Ozorków (zwanej dalej Gminą) oraz z nieruchomości, na których prowadzona jest działalność oświatowo-wychowawcza, kulturalna, sportowa, w zakresie ochrony zdrowia i ppoż.,

2) wyposażenie, odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Modlnej (zwanego dalej Punktem).

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych obejmuje zmieszane

i selektywnie zbierane odpady komunalne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Przedmiot zamówienia obejmuje tylko odpady komunalne, przez które rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych (zgodnie z definicją podaną w ustawie z 14 grudnia 2012r. o odpadach).

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami, w tym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Termin płatności faktury / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Kryterium środowiskowe / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający będzie stosował procedurę określoną w art. 139 ustawy PZP, tzn. najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium na podstawie art. 97 ust. 1 Ustawy, w wysokości 40.000,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 202-527692
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozorków

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PreZero Service Centrum Spółka z o.o.
National registration number: 7750000516
Postal address: ul. Łąkoszyńska 127
Town: Kutno
NUTS code: PL712 Łódzki
Postal code: 99-300
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 907 540.00 PLN
Total value of the contract/lot: 2 907 740.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Złożenie oferty zgodnie z warunkami SWZ. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia określono w SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie - Prawo zamówień publicznych. Informacje w tym zakresie umieszczone zostały przez Zamawiającego również w SWZ.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/01/2022