Υπηρεσίες - 91133-2016

18/03/2016    S55    Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Διαμορφώσεις και επισκευές των αρχιτεκτονικών διατάξεων και φινιρισμάτων — Εγκατάσταση τεχνικών εξοπλισμών

2016/S 055-091133

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Legal Basis:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: section «Facility Management»
Τηλέφωνο: +352 43032367
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: appel_offre_COJ-15-46@curia.europa.eu
Κωδικός NUTS: LU000

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://curia.europa.eu/

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://curia.europa.eu/

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
direction générale des infrastructures — section «Facility Management»
Luxembourg
2925
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Cour de justice de l'Union européenne, direction générale des infrastructures — section «Facility Management»
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: appel_offre_COJ-15-46@curia.europa.eu
Κωδικός NUTS: LU000

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours

I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Διαμορφώσεις και επισκευές των αρχιτεκτονικών διατάξεων και φινιρισμάτων — Εγκατάσταση τεχνικών εξοπλισμών.

Αριθμός αναφοράς: COJ-15/046
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45000000
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Διαμορφώσεις και επισκευές των αρχιτεκτονικών διατάξεων:

— παρτίδα 1: διατάξεις φραξίματος και κάλυψης: έργα δομικού σκελετού, οροφές,

— παρτίδα 2: εργασίες περάτωσης: μεταλλικές τεχνοκατασκευές, ξύλινες τεχνοκατασκευές, τεχνοκατασκευές εσωτερικού χώρου, επενδύσεις.

Εγκατάσταση τεχνικών εξοπλισμών:

— παρτίδα 3: ηλεκτρισμός: γενική ηλεκτροδότηση, φωτισμός, πυρασφάλεια, έλεγχος πρόσβασης, βιντεοπαρακολούθησης, καλωδίωση, καλωδίωση πληροφορικής,

— παρτίδα 4: Θέρμανση-αερισμός-κλιματισμός (HVAC): εξοπλισμοί μέτρησης θερμικής ενέργειας, βάνες, θερμοστατικές βαλβίδες ανάμειξης νερού, αυτόματες βρύσες για νιπτήρες, υδραυλικά.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 060 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέγιστο αριθμό τμημάτων: 4
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 4
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Διατάξεις φραξίματος και κάλυψης.

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45200000
45260000
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU000
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

κτίρια στα οποία στεγάζεται ή θα στεγαστεί το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

1. Γενικές πληροφορίες:

1.1. εργατικά,

1.2. εγκαταστάσεις εργοταξίου,

1.3. συντελεστής περιθωρίου.

2. Κατεδάφιση — έργα δομικού σκελετού — οδοποιία:

2.1. κατεδάφιση,

2.2. διάτρηση,

2.3. εντομές,

2.4. επιχωμάτωση,

2.5. εργασίες οδοποιίας,

2.6. πρόσοψη από πέτρα,

2.7. τοιχοποιία,

2.8. υπόστρωση.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 660 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

αρχική διάρκεια 1 έτους, δυνατότητα ανανέωσης ετησίως, 3 φορές το μέγιστο.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η εκτιμώμενη αξία αντιστοιχεί σε διάρκεια 48 μηνών.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Εργασίες περάτωσης: μεταλλικές τεχνοκατασκευές, ξύλινες τεχνοκατασκευές, τεχνοκατασκευές εσωτερικού χώρου, επενδύσεις.

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
39530000
44220000
45400000
45420000
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU000
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

κτίρια στα οποία στεγάζεται ή θα στεγαστεί το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

1. Γενικές πληροφορίες:

1.1. εργατικά,

1.2. εγκαταστάσεις εργοταξίου,

1.3. συντελεστής περιθωρίου.

2. Ξυλουργικές εργασίες και μεταλλικές κατασκευές:

2.1. Υάλινες επιφάνειες;

2.2. εξωτερική θωράκιση και μεταλλική επένδυση.

3. Εσωτερικές κατασκευές από ξύλο:

3.1. θύρες παντός τύπου (με ή δίχως απαιτήσεις),

3.2. κλειθροποιία,

3.3. είδη κιγκαλερίας και εξοπλισμός για θύρες παντός τύπου.

4. Εσωτερικά τεχνικά έργα:

4.1. ψευδοροφές,

4.2. χωρίσματα.

5. Επενδύσεις:

5.1. επένδυση δαπέδων.

5.2. επένδυση τοίχων και άλλων,

5.3. επένδυση οροφών.

6. Σκίαση και ηλιακή προστασία:

6.1. στόρια,

6.2. μεμβράνες.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 980 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

αρχική διάρκεια 1 έτους, δυνατότητα ανανέωσης ετησίως, 3 φορές το μέγιστο.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η εκτιμώμενη αξία αντιστοιχεί σε διάρκεια 48 μηνών.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ηλεκτρικός τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτροδότηση, φωτισμός, πυρασφάλεια, έλεγχος πρόσβασης, βιντεοπαρακολούθησης, καλωδίωση, καλωδίωσης πληροφορικής.

Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31000000
31200000
31600000
35100000
45300000
51110000
51210000
51500000
51700000
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU000
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

κτίρια στα οποία στεγάζεται ή θα στεγαστεί το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

1. Γενικές πληροφορίες:

1.1. εργατικά,

1.2. εγκαταστάσεις εργοταξίου,

1.3. διάφορες προμήθειες και παροχές,

1.4. συντελεστής περιθωρίου.

2. Τεχνικός εξοπλισμός:

2.1. γενική ηλεκτροδότηση,

2.2. ασφάλεια,

2.3. προστασία,

2.4. καλωδίωση πληροφορικής.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 320 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

αρχική διάρκεια 1 έτους, δυνατότητα ανανέωσης ετησίως, 3 φορές το μέγιστο.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η εκτιμώμενη αξία αντιστοιχεί σε διάρκεια 48 μηνών.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Τεχνικός εξοπλισμός HVAC (θέρμανση-αερισμός-κλιματισμός): εξοπλισμοί μέτρησης θερμικής ενέργειας, βάνες, θερμοστατικές βαλβίδες ανάμειξης νερού, αυτόματες βρύσες για νιπτήρες, υδραυλικά.

Αριθμός τμήματος: 4
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31200000
45300000
45330000
51210000
51500000
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU000
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

κτίρια στα οποία στεγάζεται ή θα στεγαστεί το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

1. Γενικές πληροφορίες:

1.1. εργατικά,

1.2. συντελεστής περιθωρίου.

2. Τεχνικός εξοπλισμός:

2.1. διατάξεις μέτρησης ενέργειας,

2.2. διατάξεις ζεστού νερού σε χώρους υγιεινής,

2.3. σωλήνες, βάνες και μόνωση.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 100 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

αρχική διάρκεια 1 έτους, δυνατότητα ανανέωσης ετησίως, 3 φορές το μέγιστο.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η εκτιμώμενη αξία αντιστοιχεί σε διάρκεια 48 μηνών.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.4)Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 28/04/2016
Τοπική ώρα: 17:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά, Βουλγαρικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λεττονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τσεχικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 02/05/2016
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Θα γίνει δεκτός 1 μόνο εκπρόσωπος ανά εταιρεία.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Υποβολή προσφοράς αποκλειστικά σε έντυπη μορφή. Οι υποβάλλοντες προσφορά παρακαλούνται να ανατρέξουν στην πρόσκληση υποβολής προσφορών η οποία δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πρακτικές διαδικασίες υποβολής της προσφοράς.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Φαξ: +352 4303-2100

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

εντός 2 μηνών που ακολουθούν από τη γνωστοποίηση στον προσφεύγοντα, ή ελλείψει αυτής, την ημέρα που ο ίδιος έλαβε γνώση.

Η υποβολή καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχει ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την αναγγελία νέας προθεσμίας υποβολής προσφυγών.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
08/03/2016