Bauleistung - 91328-2021

23/02/2021    S37

Polen-Koszalin: Ingenieur- und Hochbauarbeiten

2021/S 037-091328

Vorinformation

Diese Bekanntmachung dient der Verkürzung der Frist für den Eingang der Angebote

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski
Postanschrift: Rynek Staromiejski 6-7
Ort: Koszalin
NUTS-Code: PL426 Koszaliński
Postleitzahl: 75-007
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Emilia Miszewska, Urząd Miejski, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Adama Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin, pokój nr 22
E-Mail: emilia.miszewska@um.koszalin.pl
Telefon: +48 943488654
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bip.koszalin.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.bip.koszalin.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie” realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45220000 Ingenieur- und Hochbauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

A. Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 6, ul. Alei Monte Cassino w Koszalinie, tj.:

a) część południowa o nr ew. JNI 31000481 (kierunek - Gdańsk),

b) część północna o nr ew. JNI 31000482 (kierunek - Szczecin)

Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

B. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków WYKONAWCY ZAGRANICZNI zamieszczono w tym miejscu:

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1.1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w części VI.3) ppkt 3.1 Wstępnego ogłoszenia informacyjnego (zwanego dalej WOI) – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w części VI.3) ppkt 3.1 WOI;

Cdn. w części II.2.4) Opis zamówienia lit. B

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31520000 Leuchten und Beleuchtungszubehör
34922100 Straßenmarkierungen
45000000 Bauarbeiten
45100000 Baureifmachung
45110000 Abbruch von Gebäuden sowie allgemeine Abbruch- und Erdbewegungsarbeiten
45111240 Baugrundentwässerungsarbeiten
45112710 Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Grünanlagen
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45220000 Ingenieur- und Hochbauarbeiten
45221000 Bauarbeiten für Brücken, Tunnel, Schächte und Unterführungen
45221110 Bau von Brücken
45230000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten
45231000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen
45231400 Bauarbeiten für Starkstromleitungen
45232000 Bauarbeiten und zugehörige Arbeiten für Rohrleitungen und Kabelnetze
45232130 Bau von Regenwasserrohrleitungen
45232150 Arbeiten für Wasserversorgungsrohrleitungen
45232400 Bauarbeiten für Abwasserkanäle
45233000 Bauarbeiten, Fundamentierungsarbeiten und Oberbauarbeiten für Fernstraßen und Straßen
45233130 Bauarbeiten für Fernstraßen
45233140 Straßenarbeiten
45233150 Verkehrsberuhigungsarbeiten
45233200 Diverse Oberbauarbeiten
45233220 Oberbauarbeiten für Landstraßen
45233222 Straßenpflaster- und Asphaltarbeiten
45233223 Aufbringen von Fahrbahnschichten
45233250 Belagarbeiten, außer Fahrbahnen
45233253 Oberbauarbeiten für Fußwege
45233260 Bau von Fußgängerwegen
45233290 Installation von Straßenschildern
45233294 Installation von Straßenverkehrssignalen
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45311000 Installation von Elektroanlagen
45316110 Installation von Straßenbeleuchtungsanlagen
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
45400000 Baufertigstellung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL426 Koszaliński
Hauptort der Ausführung:

POLSKA, województwo zachodniopolskie, miasto Koszalin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A. Opis zamówienia

1. Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 6, ul. Alei Monte Cassino w Koszalinie, tj.:

a) część południowa o nr ew. JNI 31000481 (kierunek - Gdańsk),

b) część północna o nr ew. JNI 31000482 (kierunek - Szczecin).

Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji umożliwiających realizację inwestycji,

2) pełnienie nadzoru autorskiego,

3) realizację robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu na podstawie wykonanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej dla dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 6, ul. Monte Cassino w Koszalinie. W ramach wykonania robót budowlanych przewiduje się w szczególności:

— rozbiórkę 2 wiaduktów drogowych wraz z całą infrastrukturą techniczną (z kruszeniem betonu na miejscu i wywóz w miejsce wskazane przez Zamawiającego),

— budowę 2 nowych wiaduktów drogowych - nośność klasy I oraz obciążenie pojazdem specjalnym wg Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.5.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.),

— budowę nowego układu drogowego (droga klasy G) obejmującego: 2 jezdnie po 2 pasy ruchu; obustronny chodnik (lub ciąg pieszo-rowerowy); kanalizację deszczową – odwodnienie drogi; oświetlenie uliczne; kanał technologiczny,

— przebudowę (lub rozbiórkę i budowę) istniejących schodów przy wiaduktach,

— zabezpieczenie i przebudowę istniejących urządzeń obcych i odcinków istniejącej infrastruktury niezwiązanej z potrzebami drogi, zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich właścicieli,

— roboty wykończeniowe i porządkowe zarówno w pasie drogowym jak i poza nim na działkach przyległych – naruszonych przez Wykonawcę w czasie realizacji robót,

— wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia,

— wycinkę kolidujących drzew i krzewów z ograniczeniem do niezbędnego zakresu, gospodarka istniejącą zielenią,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, decyzji pozwolenia na użytkowanie.

B.

1.2) zaświadczenia, o którym mowa w części VI.3) ppkt 3.3 WOI, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w części VI.4.3) ppkt 3.4 WOI, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w części VI.4.3) ppkt 3.5 WOI – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

2) Dokument, o którym mowa w części II.1.4) lit. B ppkt 1.1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ppkt 1.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

Cdn. w części III.2.2) Warunki realizacji umowy

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/11/2022
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
II.2.11)Angaben zu Optionen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków treść, która winna być zawarta w części VI.4.3) Składanie odwołań zamieszczono w tym miejscu:

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.3)Voraussichtlicher Tag der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung:
19/04/2021

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP i art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 ustawy PZP;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące

2.1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

2.1.1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 9 000 000,00 PLN;

2.1.2) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej: 15 000 000,00 PLN.

2.2) zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

2.2.1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

2.2.1.1) co najmniej 1 zadanie o wartości co najmniej 10 000 000,00 PLN brutto, polegające na budowie lub przebudowie w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r, poz. 1333 z późn. zm.) drogi klasy minimum G w rozumieniu § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.3.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.), przy czym w ramach inwestycji powinny być wykonywane roboty w następujących branżach: drogowa, sanitarna, elektryczna;

2.2.1.2) co najmniej 1 zadanie polegające na budowie lub przebudowie obiektu mostowego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.5.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.) o długości min. 200 m i o klasie obciążenia A lub I (pierwszej);

2.2.2.) wykonał w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

2.2.2.1) co najmniej 1 zadanie polegające na zaprojektowaniu budowy lub przebudowy w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) drogi klasy minimum G w rozumieniu § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.3.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.) i długości min. 500 m, przy czym w ramach zadania powinny być wykonane projekty budowlane i wykonawcze w następujących branżach: drogowa, sanitarna, elektryczna;

2.2.2.2) co najmniej 1 zadanie polegające na zaprojektowaniu budowy lub przebudowy w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) obiektu mostowego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.5.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.) o długości min. 200 m i o klasie obciążenia A lub I (pierwszej).

Uwaga!!! Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania spełniania warunku określonego w ppkt: 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.2.1 i 2.2.2.2 w ramach jednego zadania albo w ramach kilku zadań, przy czym Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozdzielenia zakresów w ramach danych ppkt na dalsze zadania. Oznacza to, że Wykonawca może wykazać spełnianie warunku określonego w ppkt: 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.2.1 i 2.2.2.2 w ramach maksymalnie czterech odrębnych zadań.

2.2.3) dysponuje niżej wymienionymi osobami, które będą pełniły funkcje:

Cdn. w części III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Cd. treści rozpoczętej w części III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

2.2.3.1) Przedstawiciela Wykonawcy (Koordynatora) — 1 osoba, posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w branży budowlanej, w tym doświadczenie – jako koordynator lub osoba reprezentująca Wykonawcę w kontaktach z Zamawiającym – w zarządzaniu co najmniej jednym kontraktem na robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN brutto, polegającą na budowie lub przebudowie w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.):

— drogi klasy min. G w rozumieniu § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.3.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.), przy czym w ramach inwestycji powinny być wykonane roboty w następujących branżach: drogowa, sanitarna, elektryczna

Lub

— obiektu mostowego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.5.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.).

2.2.3.2) Kierownika robót mostowych – 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej, oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe pełniąc funkcję kierownika budowy lub kierownika robót mostowych,

W tym pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót mostowych podczas realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na budowie lub przebudowie obiektu mostowego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.5.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.) o długości min. 200 m i o klasie obciążenia A lub I (pierwszej);

2.2.3.3) Kierownika robót drogowych – 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe pełniąc funkcję kierownika budowy lub kierownika robót drogowych,

W tym pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót drogowych na co najmniej 1 robocie budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) drogi klasy min. G w rozumieniu § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.3.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.) – o wartości robót nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN brutto; w ramach inwestycji powinny być wykonane roboty w następujących branżach: drogowa, sanitarna, elektryczna;

2.2.3.4) Kierownika robót sanitarnych – 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym pełniła funkcję kierownika na co najmniej 1 robocie budowlanej w ramach ww. specjalności;

2.2.3.5) Kierownika robót telekomunikacyjnych – 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym pełniła funkcję kierownika robót na co najmniej 1 robocie budowlanej w ramach ww. specjalności;

Cdn. w części III.1.2) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Cd. treści rozpoczętej w części III.1.2) Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

2.2.3.6) Kierownika robót elektrycznych – 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym pełniła funkcję kierownika robót na co najmniej 1 robocie budowlanej w ramach ww. specjalności;

2.2.3.7) Projektanta branży drogowej – 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym na stanowisku projektanta branży drogowej podczas wykonania co najmniej jednej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) budowy lub przebudowy drogi klasy min. G o długości co najmniej 500 m;

2.2.3.8) Projektanta branży mostowej – 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej, oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym na stanowisku projektanta branży mostowej podczas wykonania co najmniej jednej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) budowy lub przebudowy obiektu inżynierskiego typu: most, wiadukt, estakada w klasie obciążeń A lub I (pierwszej), o minimalnej rozpiętości teoretycznej najdłuższego przęsła 20 metrów, zlokalizowanego w ciągu drogi klasy min. G;

2.2.3.9) Projektanta branży sanitarnej – 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym na stanowisku projektanta branży sanitarnej podczas wykonania co najmniej jednej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) budowy lub przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi;

2.2.3.10) Projektanta branży telekomunikacyjnej – 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej, oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym na stanowisku projektanta branży telekomunikacyjnej podczas wykonania co najmniej jednej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) budowy lub przebudowy sieci telekomunikacyjnej, w tym kolizji sieci telekomunikacyjnych;

2.2.3.11) Projektanta branży elektrycznej – 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym na stanowisku projektanta branży elektrycznej podczas wykonania co najmniej jednej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) budowy lub przebudowy oświetlenia ulicznego.

Uwaga!!!

1) Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej z ww. funkcji [z wyłączeniem funkcji Przedstawiciela Wykonawcy (Koordynatora)], pod warunkiem spełniania przez wskazaną osobę – wymagań Zamawiającego określonych dla poszczególnych funkcji. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji Przedstawiciela Wykonawcy (Koordynatora) z żadną inną ww. funkcją.

2) W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób, od których wymagane są uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.).

Cdn. w części III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Cd. treści rozpoczętej w części III.1.2) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

3) W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu będą zawierały kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, do oceny spełniania każdego warunku zawierającego daną kwotę lub wartość, wielkości te Wykonawca przeliczy po średnim kursie waluty obcej ogłoszonym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. POLEGANIE NA ZDOLNOŚCIACH TECHNICZNYCH LUB ZAWODOWYCH LUB SYTUACJI FINANSOWEJ LUB EKONOMICZNEJ PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZASOBY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w częściach: III.1.1) od pkt 1 ppkt 2, III.1.2), III.1.3) do ppkt 3 WOI, w stosownych sytuacjach, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą ZOBOWIĄZANIE podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia* lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z Oświadczeniem, o którym mowa w części III.1.3) pkt 3 WOI, OŚWIADCZENIE podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy PZP, według wzoru określonego w dokumentach zamówienia, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

4) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w częściach: VI.3) ppkt 3.1 i ppkt 3.3, VI.4.3) ppkt 3.4 - ppkt 3.6 WOI dotyczących tych podmiotów potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5) Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP oraz mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisy zawarte w części: II.1.4) lit. B, II.2.4) lit. B, III.2.2) WOI stosuje się odpowiednio.

6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

6.1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo

6.2) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

8) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

Cdn. w części III.1.3) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Cd. treści rozpoczętej w części III.1.3) Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

9) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

* ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:

— zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,

— sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,

— czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

3. Do oferty Wykonawca musi dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, tj. OŚWIADCZENIE o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w częściach: III.1.1), III.1.2), III.1.3) do ppkt 3 WOI, złożone na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), według wzoru określonego w dokumentach zamówienia.

JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w WOI.

4. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

I. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia:

1) POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCYCH SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ:

1.1) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

1.2) Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;

Uwaga! Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ppkt 1.1 i 1.2, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

2) POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCYCH ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:

2.1) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – złożonego na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w dokumentach zamówienia, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej, są: referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Cdn. w części VI.3) Informacje dodatkowe

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Cd. treści rozpoczętej w części II.2.4) Opis zamówienia lit. B

3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w części II.1.4) lit. B ppkt 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

Przepis ppkt 2 w części II.2.4) lit. B stosuje się.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.5)Voraussichtlicher Beginn der Vergabeverfahren:
14/04/2021

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cd. treści rozpoczętej w części III.1.3) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

2.2) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane – złożonego na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w dokumentach zamówienia, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej, są: referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Uwaga!

a). Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w części III.1.3) pkt 4.I. ppkt 2.1 i w wyżej wymienionym ppkt 2.2 liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu.

b). Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych lub usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz:

— o którym mowa w części III.1.3) pkt 4.I. ppkt 2.1, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył,

— o którym mowa w ppkt 2.2, dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

2.3) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – złożonego na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w dokumentach zamówienia.

3) POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

3.1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a). art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP

b). art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

— sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

3.2) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3.3) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

Cdn. w części VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Cd. treści rozpoczętej w części VI.3)

3.4) Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

3.5) Odpisu lub Informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3.6) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu, o którym mowa w części III.1.3) pkt 3 WOI w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).

II. Uwaga!

1) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

2) Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

2.1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w Oświadczeniu, o którym mowa w części III.1.3) pkt 3 WOI, dane umożliwiające dostęp do tych środków;

2.2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi Oświadczenia, o którym mowa w części III.1.3) pkt 3 WOI.

5. WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2) W przypadku, o którym mowa w ppkt 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4) W przypadku, o którym mowa w ppkt 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, według wzoru określonego w dokumentach zamówienia.

5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują:

5.1) każdy samodzielnie brak podstaw do wykluczenia;

5.2) łącznie spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców OŚWIADCZENIE, o którym mowa w części III.1.3) pkt 3 WOI składa każdy z Wykonawców.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021