Bauleistung - 91328-2021

23/02/2021    S37

Polska-Koszalin: Roboty inżynieryjne i budowlane

2021/S 037-091328

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski
Adres pocztowy: Rynek Staromiejski 6-7
Miejscowość: Koszalin
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 75-007
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Emilia Miszewska, Urząd Miejski, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Adama Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin, pokój nr 22
E-mail: emilia.miszewska@um.koszalin.pl
Tel.: +48 943488654
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.koszalin.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.koszalin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie” realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj.

II.1.2)Główny kod CPV
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

A. Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 6, ul. Alei Monte Cassino w Koszalinie, tj.:

a) część południowa o nr ew. JNI 31000481 (kierunek - Gdańsk),

b) część północna o nr ew. JNI 31000482 (kierunek - Szczecin)

Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

B. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków WYKONAWCY ZAGRANICZNI zamieszczono w tym miejscu:

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1.1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w części VI.3) ppkt 3.1 Wstępnego ogłoszenia informacyjnego (zwanego dalej WOI) – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w części VI.3) ppkt 3.1 WOI;

Cdn. w części II.2.4) Opis zamówienia lit. B

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
34922100 Oznakowanie drogowe
45000000 Roboty budowlane
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111240 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45221000 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45221110 Roboty budowlane w zakresie mostów
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232130 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45232150 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233130 Roboty budowlane zakresie dróg krajowych
45233140 Roboty drogowe
45233150 Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233223 Wymiana nawierzchni drogowej
45233250 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45233253 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45233260 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
45233290 Instalowanie znaków drogowych
45233294 Instalowanie sygnalizacji drogowej
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

POLSKA, województwo zachodniopolskie, miasto Koszalin

II.2.4)Opis zamówienia:

A. Opis zamówienia

1. Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 6, ul. Alei Monte Cassino w Koszalinie, tj.:

a) część południowa o nr ew. JNI 31000481 (kierunek - Gdańsk),

b) część północna o nr ew. JNI 31000482 (kierunek - Szczecin).

Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji umożliwiających realizację inwestycji,

2) pełnienie nadzoru autorskiego,

3) realizację robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu na podstawie wykonanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej dla dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 6, ul. Monte Cassino w Koszalinie. W ramach wykonania robót budowlanych przewiduje się w szczególności:

— rozbiórkę 2 wiaduktów drogowych wraz z całą infrastrukturą techniczną (z kruszeniem betonu na miejscu i wywóz w miejsce wskazane przez Zamawiającego),

— budowę 2 nowych wiaduktów drogowych - nośność klasy I oraz obciążenie pojazdem specjalnym wg Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.5.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.),

— budowę nowego układu drogowego (droga klasy G) obejmującego: 2 jezdnie po 2 pasy ruchu; obustronny chodnik (lub ciąg pieszo-rowerowy); kanalizację deszczową – odwodnienie drogi; oświetlenie uliczne; kanał technologiczny,

— przebudowę (lub rozbiórkę i budowę) istniejących schodów przy wiaduktach,

— zabezpieczenie i przebudowę istniejących urządzeń obcych i odcinków istniejącej infrastruktury niezwiązanej z potrzebami drogi, zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich właścicieli,

— roboty wykończeniowe i porządkowe zarówno w pasie drogowym jak i poza nim na działkach przyległych – naruszonych przez Wykonawcę w czasie realizacji robót,

— wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia,

— wycinkę kolidujących drzew i krzewów z ograniczeniem do niezbędnego zakresu, gospodarka istniejącą zielenią,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, decyzji pozwolenia na użytkowanie.

B.

1.2) zaświadczenia, o którym mowa w części VI.3) ppkt 3.3 WOI, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w części VI.4.3) ppkt 3.4 WOI, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w części VI.4.3) ppkt 3.5 WOI – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

2) Dokument, o którym mowa w części II.1.4) lit. B ppkt 1.1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ppkt 1.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

Cdn. w części III.2.2) Warunki realizacji umowy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2022
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków treść, która winna być zawarta w części VI.4.3) Składanie odwołań zamieszczono w tym miejscu:

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
19/04/2021

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP i art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 ustawy PZP;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące

2.1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

2.1.1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 9 000 000,00 PLN;

2.1.2) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej: 15 000 000,00 PLN.

2.2) zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

2.2.1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

2.2.1.1) co najmniej 1 zadanie o wartości co najmniej 10 000 000,00 PLN brutto, polegające na budowie lub przebudowie w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r, poz. 1333 z późn. zm.) drogi klasy minimum G w rozumieniu § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.3.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.), przy czym w ramach inwestycji powinny być wykonywane roboty w następujących branżach: drogowa, sanitarna, elektryczna;

2.2.1.2) co najmniej 1 zadanie polegające na budowie lub przebudowie obiektu mostowego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.5.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.) o długości min. 200 m i o klasie obciążenia A lub I (pierwszej);

2.2.2.) wykonał w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

2.2.2.1) co najmniej 1 zadanie polegające na zaprojektowaniu budowy lub przebudowy w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) drogi klasy minimum G w rozumieniu § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.3.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.) i długości min. 500 m, przy czym w ramach zadania powinny być wykonane projekty budowlane i wykonawcze w następujących branżach: drogowa, sanitarna, elektryczna;

2.2.2.2) co najmniej 1 zadanie polegające na zaprojektowaniu budowy lub przebudowy w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) obiektu mostowego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.5.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.) o długości min. 200 m i o klasie obciążenia A lub I (pierwszej).

Uwaga!!! Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania spełniania warunku określonego w ppkt: 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.2.1 i 2.2.2.2 w ramach jednego zadania albo w ramach kilku zadań, przy czym Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozdzielenia zakresów w ramach danych ppkt na dalsze zadania. Oznacza to, że Wykonawca może wykazać spełnianie warunku określonego w ppkt: 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.2.1 i 2.2.2.2 w ramach maksymalnie czterech odrębnych zadań.

2.2.3) dysponuje niżej wymienionymi osobami, które będą pełniły funkcje:

Cdn. w części III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Cd. treści rozpoczętej w części III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

2.2.3.1) Przedstawiciela Wykonawcy (Koordynatora) — 1 osoba, posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w branży budowlanej, w tym doświadczenie – jako koordynator lub osoba reprezentująca Wykonawcę w kontaktach z Zamawiającym – w zarządzaniu co najmniej jednym kontraktem na robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN brutto, polegającą na budowie lub przebudowie w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.):

— drogi klasy min. G w rozumieniu § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.3.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.), przy czym w ramach inwestycji powinny być wykonane roboty w następujących branżach: drogowa, sanitarna, elektryczna

Lub

— obiektu mostowego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.5.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.).

2.2.3.2) Kierownika robót mostowych – 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej, oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe pełniąc funkcję kierownika budowy lub kierownika robót mostowych,

W tym pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót mostowych podczas realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na budowie lub przebudowie obiektu mostowego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.5.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.) o długości min. 200 m i o klasie obciążenia A lub I (pierwszej);

2.2.3.3) Kierownika robót drogowych – 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe pełniąc funkcję kierownika budowy lub kierownika robót drogowych,

W tym pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót drogowych na co najmniej 1 robocie budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) drogi klasy min. G w rozumieniu § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.3.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.) – o wartości robót nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN brutto; w ramach inwestycji powinny być wykonane roboty w następujących branżach: drogowa, sanitarna, elektryczna;

2.2.3.4) Kierownika robót sanitarnych – 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym pełniła funkcję kierownika na co najmniej 1 robocie budowlanej w ramach ww. specjalności;

2.2.3.5) Kierownika robót telekomunikacyjnych – 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym pełniła funkcję kierownika robót na co najmniej 1 robocie budowlanej w ramach ww. specjalności;

Cdn. w części III.1.2) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Cd. treści rozpoczętej w części III.1.2) Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

2.2.3.6) Kierownika robót elektrycznych – 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym pełniła funkcję kierownika robót na co najmniej 1 robocie budowlanej w ramach ww. specjalności;

2.2.3.7) Projektanta branży drogowej – 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym na stanowisku projektanta branży drogowej podczas wykonania co najmniej jednej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) budowy lub przebudowy drogi klasy min. G o długości co najmniej 500 m;

2.2.3.8) Projektanta branży mostowej – 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej, oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym na stanowisku projektanta branży mostowej podczas wykonania co najmniej jednej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) budowy lub przebudowy obiektu inżynierskiego typu: most, wiadukt, estakada w klasie obciążeń A lub I (pierwszej), o minimalnej rozpiętości teoretycznej najdłuższego przęsła 20 metrów, zlokalizowanego w ciągu drogi klasy min. G;

2.2.3.9) Projektanta branży sanitarnej – 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym na stanowisku projektanta branży sanitarnej podczas wykonania co najmniej jednej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) budowy lub przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi;

2.2.3.10) Projektanta branży telekomunikacyjnej – 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej, oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym na stanowisku projektanta branży telekomunikacyjnej podczas wykonania co najmniej jednej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) budowy lub przebudowy sieci telekomunikacyjnej, w tym kolizji sieci telekomunikacyjnych;

2.2.3.11) Projektanta branży elektrycznej – 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym na stanowisku projektanta branży elektrycznej podczas wykonania co najmniej jednej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) budowy lub przebudowy oświetlenia ulicznego.

Uwaga!!!

1) Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej z ww. funkcji [z wyłączeniem funkcji Przedstawiciela Wykonawcy (Koordynatora)], pod warunkiem spełniania przez wskazaną osobę – wymagań Zamawiającego określonych dla poszczególnych funkcji. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji Przedstawiciela Wykonawcy (Koordynatora) z żadną inną ww. funkcją.

2) W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób, od których wymagane są uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.).

Cdn. w części III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Cd. treści rozpoczętej w części III.1.2) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

3) W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu będą zawierały kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, do oceny spełniania każdego warunku zawierającego daną kwotę lub wartość, wielkości te Wykonawca przeliczy po średnim kursie waluty obcej ogłoszonym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. POLEGANIE NA ZDOLNOŚCIACH TECHNICZNYCH LUB ZAWODOWYCH LUB SYTUACJI FINANSOWEJ LUB EKONOMICZNEJ PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZASOBY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w częściach: III.1.1) od pkt 1 ppkt 2, III.1.2), III.1.3) do ppkt 3 WOI, w stosownych sytuacjach, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą ZOBOWIĄZANIE podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia* lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z Oświadczeniem, o którym mowa w części III.1.3) pkt 3 WOI, OŚWIADCZENIE podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy PZP, według wzoru określonego w dokumentach zamówienia, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

4) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w częściach: VI.3) ppkt 3.1 i ppkt 3.3, VI.4.3) ppkt 3.4 - ppkt 3.6 WOI dotyczących tych podmiotów potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5) Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP oraz mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisy zawarte w części: II.1.4) lit. B, II.2.4) lit. B, III.2.2) WOI stosuje się odpowiednio.

6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

6.1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo

6.2) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

8) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

Cdn. w części III.1.3) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Cd. treści rozpoczętej w części III.1.3) Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

9) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

* ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:

— zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,

— sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,

— czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

3. Do oferty Wykonawca musi dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, tj. OŚWIADCZENIE o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w częściach: III.1.1), III.1.2), III.1.3) do ppkt 3 WOI, złożone na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), według wzoru określonego w dokumentach zamówienia.

JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w WOI.

4. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

I. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia:

1) POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCYCH SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ:

1.1) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

1.2) Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;

Uwaga! Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ppkt 1.1 i 1.2, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

2) POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCYCH ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:

2.1) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – złożonego na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w dokumentach zamówienia, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej, są: referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Cdn. w części VI.3) Informacje dodatkowe

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Cd. treści rozpoczętej w części II.2.4) Opis zamówienia lit. B

3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w części II.1.4) lit. B ppkt 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

Przepis ppkt 2 w części II.2.4) lit. B stosuje się.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.5)Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
14/04/2021

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Cd. treści rozpoczętej w części III.1.3) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

2.2) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane – złożonego na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w dokumentach zamówienia, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej, są: referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Uwaga!

a). Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w części III.1.3) pkt 4.I. ppkt 2.1 i w wyżej wymienionym ppkt 2.2 liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu.

b). Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych lub usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz:

— o którym mowa w części III.1.3) pkt 4.I. ppkt 2.1, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył,

— o którym mowa w ppkt 2.2, dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

2.3) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – złożonego na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w dokumentach zamówienia.

3) POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

3.1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a). art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP

b). art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

— sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

3.2) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3.3) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

Cdn. w części VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Cd. treści rozpoczętej w części VI.3)

3.4) Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

3.5) Odpisu lub Informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3.6) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu, o którym mowa w części III.1.3) pkt 3 WOI w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).

II. Uwaga!

1) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

2) Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

2.1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w Oświadczeniu, o którym mowa w części III.1.3) pkt 3 WOI, dane umożliwiające dostęp do tych środków;

2.2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi Oświadczenia, o którym mowa w części III.1.3) pkt 3 WOI.

5. WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2) W przypadku, o którym mowa w ppkt 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4) W przypadku, o którym mowa w ppkt 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, według wzoru określonego w dokumentach zamówienia.

5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują:

5.1) każdy samodzielnie brak podstaw do wykluczenia;

5.2) łącznie spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców OŚWIADCZENIE, o którym mowa w części III.1.3) pkt 3 WOI składa każdy z Wykonawców.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/02/2021