Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Услуги - 91367-2019

26/02/2019    S40

България-Костинброд: Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги

2019/S 040-091367

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 031-069755)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Костинброд
Национален регистрационен номер: 000776363
Пощенски адрес: ул. Охрид № 1
Град: Костинброд
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 2230
Държава: България
Лице за контакт: Снежа Трендафилова — директор на дирекция „Оперативни програми и проекти“ и главен юрисконсулт или инж. Теодора Гогова — заместник-кмет
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com
Телефон: +359 72168712
Факс: +359 72168777
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://kostinbrod.bg
Адрес на профила на купувача: http://kostinbrod.bg/archives/20177

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Осигуряване на външна експертна помощ при организация и управление на проект № BG16M1OP002-2.002-0009-C01 по ОП „Околна среда“ 2014—2020 г.

Референтен номер: ОП-2019-2
II.1.2)Основен CPV код
79400000 Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата обществена поръчка предвижда осигуряване на външна експертна помощ при организацията и управлението на проект „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд“, финансиран с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.002-0009-C01 от 4.6.2018 г. по ОП „Околна среда“ 2014—2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне по процедура BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ на конкретен бенефициент община Костинброд — водеща община, и общини партньори — Божурище, Годеч, Драгоман, Сливница и Своге.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/02/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 031-069755

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: III.1.3)
Част от текста, която трябва да се промени: Технически и професионални възможности, списък и кратко описание на критериите за подбор, т. 2
Вместо:

Заличава се цялата т. 2, а именно посоченото изискване за персонал с определена професионална компетентност, който да бъде ангажиран с изпълнението на обществената поръчка, като т. 3, в която е посочено изискването за прилагане на система за управление на качеството, следва да се чете като т. 2.

Да се чете:

1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участниците следва да са изпълнили минимум 1 (една) услуга, която е идентична или сходна с предмета на обществената поръчка. Под сходна с предмета на настоящата обществена поръчка услуга се разбира изпълнение на услуга/и, свързана/и с управление на проект/и и/или програми или еквивалентна дейност.

2. Участникът трябва да приложи система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват на сертификация, съобразен с предмета на поръчката.

Номер на раздел: III.1.3)
Част от текста, която трябва да се промени: Технически и професионални възможности, изисквано минимално/ни ниво/а, т. 2
Вместо:

Заличава се цялата т. 2

Да се чете:

Т. 3 следва да се чете като т. 2.

Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 21/03/2019
Местно време: 17:00
Да се чете:
Дата: 04/04/2019
Местно време: 17:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 22/03/2019
Местно време: 10:00
Да се чете:
Дата: 05/04/2019
Местно време: 10:00
VII.2)Друга допълнителна информация:

В обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, се правят следните изменения:

1. В раздел III „Правна, икономическа, финансова и техническа информация“, III.1) „Условия за участие“, III.1.3) „Технически и професионални възможности, списък и кратко описание на критериите за подбор“ се заличава цялата т. 2, а именно посоченото изискване за персонал с определена професионална компетентност, който да бъде ангажиран с изпълнението на обществената поръчка, като т. 3, в която е посочено изискването за прилагане на система за управление на качеството, следва да се чете като т. 2.

2. В раздел III „Правна, икономическа, финансова и техническа информация“, III.1) „Условия за участие“, III.1.3) „Технически и професионални възможности, изисквано минимално/ни ниво/а:2“ се заличава т. 2, като т. 3 следва да се чете като т. 2.

Коригираната документация ще бъде публикувана в профила на купувача на възложителя по партидата на обществената поръчка: http://kostinbrod.bg/archives/20177 !