Bauleistung - 91461-2021

Submission deadline has been amended by:  114780-2021
23/02/2021    S37

Polen-Breslau: Bauarbeiten

2021/S 037-091461

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Powiat Wrocławski
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: ul. Kościuszki 131
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL518 Wrocławski
Postleitzahl: 50-440
Land: Polen
E-Mail: zp@powiatwroclawski.pl
Telefon: +48 717222066
Fax: +48 717221706
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://powiatwroclawski.bip.net.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://powiatwroclawski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://powiatwroclawski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na terenie siedziby Starostwa Powiatu Wrocławskiego

Referenznummer der Bekanntmachung: SP.ZP.272.2.2021.II.ORP
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie budynku administracji publicznej wraz z przebudową istniejącego budynku (A i B) niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Powiatowego Starostwa we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131, wraz ze skutecznym zawiadomieniem właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu robót przy braku sprzeciwu tegoż organu do zawiadomienia, o którym mowa powyżej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w SWZ oraz Opisie przedmiotu zamówienia, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, Projekcie budowlanym opracowanym przez biuro projektowe i projekcie umowy stanowiące załączniki do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45100000 Baureifmachung
45111291 Erschließungsarbeiten
45210000 Bauleistungen im Hochbau
45300000 Bauinstallationsarbeiten
39290000 Diverse Einrichtungsgegenstände
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL518 Wrocławski
Hauptort der Ausführung:

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie historycznym układu urbanistycznego Przedmieścia Oławskiego wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr 538/05 z 20.6.2005, oraz na terenie okołomiejskiej…

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie budynku administracji publicznej wraz z przebudową istniejącego budynku (A i B) niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Powiatowego Starostwa we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131, wraz ze skutecznym zawiadomieniem właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu robót przy braku sprzeciwu tegoż organu do zawiadomienia, o którym mowa powyżej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w SWZ oraz Opisie przedmiotu zamówienia, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, Projekcie budowlanym opracowanym przez biuro projektowe i projekcie umowy stanowiące załączniki do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

1) posiadają na własnym rachunku bankowym środki finansowe, względnie posiadają zdolność kredytową potwierdzoną przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową w kwocie co najmniej 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych), oraz

2) posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (budowa, przebudowa lub rozbudowa obiektów budowalnych, stanowiących budynki mieszkalne wielorodzinnych lub obiekty użyteczności publicznej) na sumę ubezpieczenia co najmniej 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

1) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwa (2) zamówienia na roboty budowlane, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane – polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektów budowlanych, stanowiących obiekty użyteczności publicznej lub budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1 500 m2, każdy z budynków, wybudowane w podwyższonym standardzie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wraz z nowoczesnymi instalacjami takimi jak min. fotowoltaika, woda lodowa, BMS. Zamawiający dopuszcza przynajmniej jedną przykładową instalację;

2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

a) kierownik budowy – minimum 1 osoba, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz.1333), z co najmniej 5-letnią praktyką zawodową w nadzorowaniu i/lub kierowaniu robotami konstrukcyjno-budowlanymi i doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji zadania w zakresie którego wykonano, co najmniej następujący zakres rzeczowy: budowę, rozbudowę lub przebudowę minimum jednego obiektu użyteczności publicznej lub budynku mieszkalnego o powierzchni nie mniejszej niż 2 000 m2;

b) kierownik robót sanitarnych – minimum 1 osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika robót instalacji sanitarnych, mogąca się wykazać uprawnieniami wykonawczymi do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, gazowych bez ograniczeń lub odpowiadającymi im uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, z co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym w nadzorowaniu i/lub kierowaniu robotami instalacji sanitarnej i doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych przy realizacji zadania w zakresie którego wykonano, co najmniej następujący zakres rzeczowy: budowę, rozbudowę lub przebudowę minimum jednego obiektu użyteczności publicznej lub budynku mieszkalnego o powierzchni nie mniejszej niż 2 000 m2;

c) kierownik robót instalacji elektrycznej – minimum 1 osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika robót instalacji elektrycznej, mogąca się wykazać uprawnieniami wykonawczymi do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych lub odpowiadającymi im uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, z co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu i/lub nadzorowaniu robót instalacji elektrycznej i doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika robót instalacji elektrycznych przy realizacji zadania w zakresie którego wykonano, co najmniej następujący zakres rzeczowy: budowę, rozbudowę lub przebudowę minimum jednego obiektu użyteczności publicznej lub budynku mieszkalnego o powierzchni nie mniejszej niż 2 000 m2.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy oraz istotne dla stron postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/03/2021
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 27/06/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/03/2021
Ortszeit: 10:30
Ort:

Siedziba Zamawiającego tj. Powiat Wrocławski, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert przy użyciu systemu teleinformatycznego za pośrednictwem platformy przetargowej Logintrade.

Otwarcie ofert zostanie dokonane przez komisję przetargową powołaną przez kierownika Zamawiającego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Realizując obowiązki, o których mowa w art. 13, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 2016.119 z 4.5.2016), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pan Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. +48 717221700, faks. +48 717221706, e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl;

2. inspektorem ochrony danych osobowych Powiatu Wrocławskiego – Starostwa Powiatowego we Wrocławiu jest Pani Beata Pierzchała, kontakt: ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. +48 7717221700, fax. +48 7717221706, adres e-mail: beata.pierzchala@powiatwroclawski.pl; z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, z przetwarzaniem danych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w postępowaniu nr SP.ZP.272.2.2021.II.ORP Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na terenie siedziby Starostwa Powiatu Wrocławskiego we Wrocławiu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b/c RODO;

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Szczegółowe informację dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX Pzp „Środki ochrony prawnej”.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021