Bauleistung - 91535-2021

23/02/2021    S37

Polen-Koziegłowy: Solarzellendachdeckarbeiten

2021/S 037-091535

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina i Miasto Koziegłowy
Postanschrift: pl. Moniuszki 14
Ort: Koziegłowy
NUTS-Code: PL224 Częstochowski
Postleitzahl: 42-350
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Edyta Wrzosowska, Przemysław Kołodziejczyk
E-Mail: izp@kozieglowy.pl
Telefon: +48 343141219
Fax: +48 343141219
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.kozieglowy.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii

Referenznummer der Bekanntmachung: RIGK. 271.09 .2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45261215 Solarzellendachdeckarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla zestawów instalacji OZE na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w szczególności dla gminy i miasta Koziegłowy:

— kolektory słoneczne – 748 szt.,

— kotły na biomasę – 140 szt.

3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części, które obejmują odpowiednio:

a) część nr 1 – kolektory słoneczne – 748 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 zawiera: Program funkcjonalno-użytkowy – budowa instalacji kolektorów słonecznych w gminie Koziegłowy, który stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

b) część nr 2 – kotły na biomasę – 140 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 zawiera: Program funkcjonalno-użytkowy – budowa instalacji kotłów na biomasę w gminie Koziegłowy, który stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kolektory słoneczne – 748 szt.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45261215 Solarzellendachdeckarbeiten
09331100 Thermische Sonnenkollektoren
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL224 Częstochowski
Hauptort der Ausführung:

Gmina i miasto Koziegłowy

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kolektory słoneczne – 748 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 zawiera: Program funkcjonalno-użytkowy – budowa instalacji kolektorów słonecznych w gminie Koziegłowy, który stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Wydłużenie okresu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane i urządzenia R / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wskazuje, iż w niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, stosując tzw. „procedurę odwróconą”.

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej z wyjątkiem JEDZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kotły na biomasę – 140 szt.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45331110 Installation von Kesseln
45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
45321000 Wärmedämmarbeiten
71321200 Heizungsplanung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL224 Częstochowski
Hauptort der Ausführung:

Gmina i miasto Koziegłowy

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kotły na biomasę – 140 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 zawiera: Program funkcjonalno-użytkowy – budowa instalacji kotłów na biomasę w gminie Koziegłowy, który stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Wydłużenie okresu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane i urządzenia R / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wskazuje, iż w niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, stosując tzw. „procedurę odwróconą”.

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej z wyjątkiem JEDZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 101-230091
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Kolektory słoneczne – 748 szt.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Kotły na biomasę – 140 szt.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp (przesłanki fakultatywne) oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

1. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę wraz z ofertą:

wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1); potwierdzenie wniesienia wadium; wypełnione i podpisane aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu (jednolity europejski dokument zamówienia); pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy (pełnomocnictwa zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie); pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych; w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie – dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Oświadczenie składane przez Wykonawcę po otwarciu ofert: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: szczegółowy wykaz w SIWZ.

W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda w szczególności opisów produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego oraz Zamawiający żąda przedłożenia w ofercie certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność oraz sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji (szczegółowy wykaz w SIWZ).

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

— część nr 1 – 200 000 PLN; słownie: dwieście tyś. zł 00/100,

— część nr 2 – 50 000 PLN; słownie: pięćdziesiąt tyś. zł 00/100.

Wadium należy wnieść niezależnie na każdą część, w zależności od części, na którą składana jest oferta, wymóg ten winien być spełniony odrębnie dla każdej części zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza – Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021