Werken - 91538-2021

23/02/2021    S37

Polen-Koziegłowy: Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning

2021/S 037-091538

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina i Miasto Koziegłowy
Postadres: pl. Moniuszki 14
Plaats: Koziegłowy
NUTS-code: PL224 Częstochowski
Postcode: 42-350
Land: Polen
Contactpersoon: Przemysław Kołodziejczyk
E-mail: izp@kozieglowy.pl
Telefoon: +48 343141219
Fax: +48 343141219
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.kozieglowy.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy, jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii

Referentienummer: RIGK. 271.08 .2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45331000 Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla zestawów instalacji OZE na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w szczególności dla gminy i miasta Koziegłowy:

— instalacje fotowoltaiczne (PV) – 481 szt.,

— gruntowe pompy ciepła do c.o. i c.w.u. – 124 szt.,

— powietrzne pompy ciepła do c.w.u. – 23 szt.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części, które obejmują odpowiednio:

a) część nr 1 – instalacje fotowoltaiczne (PV) – 481 szt.;

b) część nr 2 – gruntowe pompy ciepła do c.o. i c.w.u. – 124 szt.; powietrzne pompy ciepła do c.w.u. – 23 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: programy funkcjonalno-użytkowe oraz SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 19 833 100.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Instalacje fotowoltaiczne (PV) – 481 szt.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261215 Aanbrengen van dakbedekking met zonnepanelen
45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
71320000 Technische ontwerpdiensten
71220000 Maken van bouwkundige ontwerpen
45310000 Aanleg van elektriciteit
09331200 Fotovoltaïsche zonnecellen
45311100 Aanbrengen van elektrische bedrading
45111200 Bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL224 Częstochowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina i miasto Koziegłowy

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Instalacje fotowoltaiczne (PV) – 481 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 zawiera: program funkcjonalno-użytkowy – budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu gminy i miasta Koziegłowy – instalacje fotowoltaiczne, który stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Wydłużenie okresu rękojmi na roboty budowlane R / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Numer naboru RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wskazuje, iż w niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu stosując tzw. „procedurę odwróconą”.

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej z wyjątkiem JEDZ.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gruntowe pompy ciepła do c.o. i c.w.u. – 124 szt.; powietrzne pompy ciepła do c.w.u. – 23 szt.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45331000 Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
45330000 Loodgieterswerk
45321000 Warmte-isolatiewerkzaamheden
71320000 Technische ontwerpdiensten
71321200 Ontwerpen van verwarmingssysteem
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL224 Częstochowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina i miasto Koziegłowy

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gruntowe pompy ciepła do c.o. i c.w.u. – 124 szt.; Powietrzne pompy ciepła do c.w.u. – 23 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 zawiera: program funkcjonalno-użytkowy – montaż instalacji gruntowych pomp ciepła do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w gminie Koziegłowy oraz program funkcjonalno-użytkowy – montaż instalacji powietrznych pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej w gminie Koziegłowy, które stanowią załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Współczynnik COP1 przy (A20/W10-55) wg EN 16147:2017-04 (dla pomp c. w. u) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Współczynnik COP2 przy B0W35 wg EN14511 (dla pomp c.o. i c. w. u) / Weging: 30
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Numer naboru RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wskazuje, iż w niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu stosując tzw. „procedurę odwróconą”.

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej z wyjątkiem JEDZ.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 100-227641
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: RIGK.271.08.2018
Perceel nr.: 1
Benaming:

Instalacje fotowoltaiczne (PV) – 481 szt.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/01/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 8
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Polska Ekologia Sp. z o.o.
Postadres: ul. Piaskowa 7
Plaats: Racibórz
NUTS-code: PL224 Częstochowski
Postcode: 47-400
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 139 100.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 093 422.80 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Roboty budowlano montażowe

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: RIGK.271.08.2018
Perceel nr.: 2
Benaming:

Gruntowe pompy ciepła do c.o. i c.w.u. – 124 szt.; powietrzne pompy ciepła do c.w.u. – 23 szt.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp (przesłanki fakultatywne) oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

1. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę wraz z ofertą:

1.1) wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1);

1.2) potwierdzenie wniesienia wadium (w zależności od części na którą składana jest oferta, wymóg ten winien być spełniony odrębnie dla każdej części zamówienia);

1.3) wypełnione i podpisane aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu (jednolity europejski dokument zamówienia) wg załącznika 2 do SIWZ;

1.4) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy; [pełnomocnictwa zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie];

1.5) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych wg załącznika 3 do SIWZ;

1.6) w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie – dokument ustanawiający pełnomocnika.

2. Oświadczenie składane przez Wykonawcę po otwarciu ofert: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: wyszczególnionych w SIWZ.

W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda w szczególności opisów produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego;

oraz

Zamawiający żąda przedłożenia w ofercie certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność oraz sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji. (szczegółowy opis w SIWZ).

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

— część nr 1 – 200 000,00 PLN, słownie: dwieście tyś. zł 00/100,

— część nr 2 – 250 000,00 PLN, słownie: dwieście pięćdziesiąt tyś. zł 00/100.

Wadium należy wnieść niezależnie na każdą część, w zależności od części, na którą składana jest oferta, wymóg ten winien być spełniony odrębnie dla każdej części zamówienia.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

Wykonawcom oraz innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w art. 179 – 198 g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/02/2021