Bauleistung - 91624-2021

23/02/2021    S37

Nederland-Purmerend: Bouwwerkzaamheden

2021/S 037-091624

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Purmerend
Nationaal identificatienummer: 56445072
Postadres: Purmersteenweg 42
Plaats: Purmerend
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1441 DM
Land: Nederland
Contactpersoon: Jose Versteeg
E-mail: aanbestedingen@purmerend.nl
Telefoon: +31 299452452
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.purmerend.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst Woonrijp maken bedrijventerrein Baanstee Noord

Referentienummer: FICA64974
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het betreft het aangaan van een raamovereenkomst voor het woonrijp maken van het bedrijventerrein Baanstee Noord. Door het aangaan van de raamovereenkomst ontstaat er een langdurige samenwerking tussen de gemeente en opdrachtnemer. Hieronder wordt verstaan dat de gemeente Purmerend zich zal inspannen om de deelopdrachten voor het woonrijp maken van delen van het bedrijventerrein Baanstee Noord tijdig en correct op te dragen, waarbij van opdrachtnemer wordt verwacht hier tijdig en adequaat op in te spelen.

De deelopdrachten bestaan uit het uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. het woonrijp maken van het bedrijventerrein Baanstee Noord in gemeente Purmerend.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL329 Groot-Amsterdam
Voornaamste plaats van uitvoering:

Purmerend.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

— aanbrengen drainagebuizen (ca. 3 670 m1),

— aanbrengen drainageputten (ca. 75 st),

— aanbrengen kolken (ca. 1 000 st),

— op hoogte brengen bestaande putafdekkingen (ca. 600 st),

— aanbrengen funderingslagen (ca. 28 500 m2),

— aanbrengen asfaltverhardingen (ca. 20 800 ton),

— aanbrengen elementenverhardingen (ca. 19 600 m2),

— aanbrengen kantopsluitingen (ca. 25 100 m1),

— aanbrengen groenstroken (ca. 84 700 m2),

— planten bomen (ca. 620 st),

— aanbrengen markeringen en bebording,

— uitvoeren grondwerken,

— uitvoeren bijkomende werkzaamheden.

De bovengenoemde werkzaamheden zijn ter indicatie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De RAW raamovereenkomst is nog in ontwikkeling. De hier boven genoemde hoeveelheden kunnen nog wijzigen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak / Weging: 100
Prijs - Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

N.v.t.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 091-216032
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Raamovereenkomst Woonrijp maken bedrijventerrein Baanstee Noord

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/02/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dura Vermeer Infra Regionale Projecten bv
Nationaal identificatienummer: 34196257
Postadres: Taurusavenue 100
Plaats: Hoofddorp
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2132 LS
Land: Nederland
E-mail: a.vreeswijk@duravermeer.nl
Telefoon: +31 653599939
Internetadres: http://www.duravermeer.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem
Postadres: Jansstraat 81
Plaats: Haarlem
Postcode: 2011 RW
Land: Nederland
E-mail: haarlem@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Na afronding van de beoordeling van de verzoeken tot deelneming, worden alle gegadigden gelijktijdig schriftelijk geïnformeerd over de voorlopige selectiebeslissing.

De geselecteerde gegadigden zullen hierbij op de hoogte gesteld worden met betrekking tot de selectiebeslissing en wanneer zij de afwijzingen c.q. de gunningsleidraad ontvangen alsmede de schriftelijke documenten die betrekking hebben op de gunningsfase.

De gemeente neemt een termijn van 15 kalenderdagen in acht voordat zij overgaat tot de gunningsfase. De betrokken gegadigden hebben aldus de gelegenheid om binnen 15 kalenderdagen na dagtekening van de voorlopige selectiebeslissing een kort geding aanhangig te maken bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem. Indien de dagvaarding niet binnen deze termijn van 15 kalenderdagen correct is betekend, zal de gemeente naar verwachting overgaan tot verzending van de definitieve selectiebeslissing.

Indien de afgewezen gegadigden niet, niet tijdig of niet correct een kort geding aanhangig maken, dan worden zij geacht uitdrukkelijk afstand te hebben gedaan van hun recht om de voorlopige selectiebeslissing door de rechter te laten toetsen en zijn zij niet-ontvankelijk in hun vorderingen indien zij alsnog een kort geding aanhangig maken.

Indien de gemeente de geselecteerde gegadigden in kennis heeft gesteld van het feit dat een kort geding aanhangig is gemaakt, dan dienen de geselecteerde gegadigden in deze kort gedingprocedure te interveniëren, op straffe van verval van recht om nog op te mogen komen tegen een eventueel gewijzigd selectievoornemen.

Indien er op de voorgeschreven wijze een kort geding aanhangig wordt gemaakt, dan zal de gemeente de uitkomst van dat kort geding afwachten alvorens zij tot de gunningsfase overgaat. De gemeente behoudt zich verder het recht voor om een eventueel hoger beroep af te wachten alvorens zij tot definitieve selectie overgaat.

De selectie is pas definitief indien er een definitieve selectiebeslissing is verzonden aan de geselecteerde gegadigden.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem
Postadres: Jansstraat 81
Plaats: Haarlem
Postcode: 2011 RW
Land: Nederland
E-mail: haarlem@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/02/2021