Bauleistung - 91625-2021

23/02/2021    S37

België-Hasselt: Bouwwerkzaamheden

2021/S 037-091625

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Nationaal identificatienummer: 0216.173.309_16711
Postadres: Havenstraat 44
Plaats: Hasselt
NUTS-code: BE221 Arr. Hasselt
Postcode: 3500
Land: België
Contactpersoon: ir. Charlotte Beels
E-mail: regio.west@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.vlaamsewaterweg.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=401793
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: waterbouwkundige werken en diensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Seine-Schelde. Bouw van een vispassage en renovatie van de stuw op de Leie te Sint-Baafs-Vijve

Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-ABS-19-002-F03_4
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het voorwerp van de opdracht is renovatie van een bestaand stuwcomplex en bouw van een vispassage op de oude Leie-arm te Sint-Baafs -Vijve (Leiesas 1, 8793 Waregem).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 10 092 302.62 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31720000 Elektromechanische uitrusting
45111100 Sloopwerkzaamheden
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
45210000 Bouwen van gebouwen
45220000 Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
45223210 Constructiestaalbouw
45240000 Waterbouwwerkzaamheden
45248500 Bouwen van beweegbare stuwen
45262420 Optrekken van staalconstructies voor installaties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE257 Arr. Tielt
Voornaamste plaats van uitvoering:

St-Baafs-Vijve

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het voorwerp van de opdracht is renovatie van een bestaand stuwcomplex en bouw van een vispassage op de oude Leie-arm te Sint-Baafs -Vijve (Leiesas 1, 8793 Waregem).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

EU-programma ‘CEF-Transport MAWP 2014–2020’ (MAWP = Multi-Annual Work Programme) — projecttitel ‘Seine-Scheldt 2020’ – projectnummer ‘2014-EU-TM-0373-M’.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 205-497800
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ABS-19-002
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/02/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TM Hye nv – Fabricom nv Sint Baafs Vijve
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 092 302.62 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

De bijlagen bij dit bestek zijn op te vragen bij gunther.vandenberghe@vlaamsewaterweg.be (09-292 12 75) en worden u, na aanvraag via mail, overgemaakt via WeTransfer.

— uitvoeringstermijn: zie bestek,

— vanaf 1.1.2017 moeten alle facturen die in het kader van deze opdracht worden ingediend op een elektronische manier (e-facturen in xml-formaat) worden verstuurd. Meer info over e-invoicing is terug te vinden via: https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing,

— bij toepassing van art. 42, §1, 2o Wet 2016 heeft de aanbestedende overheid het recht deze opdracht te herhalen,

— de inventaris wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld.

De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris.

Aan dit bestand mogen geen wijzigingen worden aangebracht met uitzondering van het invullen van de grijze invulvelden.

De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand.

Zowel het Excel- als het pdf-bestand moeten worden opgeladen en ingediend via e-tendering.

Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf- bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf-bestand aldus het enige rechtsgeldige.

Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar op: http://mow.vlaanderen.be/qc en is ook bijgevoegd als bijlage bij dit bestek.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Plaats: Brussel
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/02/2021