Bauleistung - 91633-2021

23/02/2021    S37

Polen-Legnica: Straßenbauarbeiten

2021/S 037-091633

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 252-634623)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Legnica reprezentowana przez Prezydenta Miasta Legnica
Nationale Identifikationsnummer: IM.RZP.271.6.1.5.1.14.2020
Postanschrift: pl. Słowiański 8
Ort: Legnica
NUTS-Code: PL516 Legnicko-głogowski
Postleitzahl: 59-220
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Violetta Piwońska – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
E-Mail: zamowienia.publiczne@legnica.eu
Telefon: +48 767212322
Fax: +48 767212325
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.um.bip.legnica.eu
Adresse des Beschafferprofils: www.um.bip.legnica.eu
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Nationale Identifikationsnummer: IM.RZP.271.6.1.5.1.14.2020
Postanschrift: ul. Nowodworska 1
Ort: Legnica
NUTS-Code: PL516 Legnicko-głogowski
Postleitzahl: 59-220
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Aleksandra Czajkowska
E-Mail: aleksandra.czajkowska@lpwiksa.pl
Telefon: +48 768554740
Fax: +48 768567303
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.lpwiksa.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.lpwiksa.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego”

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233120 Straßenbauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przebudowę drogi o parametrach klasy Z ul. Okrężna i odcinek ul. Sudeckiej; budowę nowej drogi o przekroju ulicznym o parametrach klasy Z na odcinkach: od ul. Bystrej do ronda przy ul. Sudeckiej i od ronda przy ul. Radosnej do ronda w rejonie al. Piłsudskiego oraz drogi o przekroju ulicznym o parametrach klasy L na odcinku od ronda przy ul. Myrka do ronda przy ul. Radosnej wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, oświetleniem ulicznym, odwodnieniem drogi, siecią wodociągową, budową wiaduktu nad torami PKP, usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym wraz z docelową organizacją ruchu oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 252-634623

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Anstatt:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał min. dwa zamówienia: polegające na budowie lub przebudowie drogi klasy min. Z o nawierzchni bitumicznej, o długości w jednym ciągu min. 500m w terenie zabudowy, o kategorii ruchu min. KR4 wraz z uzbrojeniem obejmującym budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej/kanalizacji sanitarnej min 500m i budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego min 500m, w tym: jedno zadanie obejmujące: a) budowę obiektu mostowego- wiaduktu/estakady nad liniami kolejowymi z drogą przeznaczoną dla ruchu amochodowego - oraz b) usuwanie kolizji z sieciami niezwiązanymi z drogami; oraz 1.2) min. jedno zamówienie polegające na przebudowie/budowie sieci wodociągowej z rur PEHD o średnicy min. 200 mm i długości nie mniejszej niż 100 mb 2. Wykonawca dysponuje poniższymi osobami: 1) Kierownik budowy: osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane i ubezpieczona od OC za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji, która posiada kwalifikacje i doświadczenie, polegające na tym, że była kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru na min. dwóch zadaniach polegających na budowie lub przebudowie drogi klasy min. Z, o nawierzchni bitumicznej, o długości w jednym ciągu min. 500m w terenie zabudowy, o kategorii ruchu min. KR4 wraz z uzbrojeniem obejmującym budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej/kanalizacji sanitarnej min 500m i budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego min 500m; w tym: jedno zadanie obejmujące:a) budowę obiektu mostowego-wiaduktu/estakady nad liniami kolejowymi z drogą przeznaczoną dla ruchu samochodowego oraz b) usuwanie kolizji z sieciami niezwiązanymi z drogami; (...) 5) Kierownik robót mostowych: osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane i ubezpieczona od OC za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji,i z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także za zakresu wykonywanych czynności i informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do IDW.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

(...)

Dodatkowo:-dla kierownika budowy: informacji, że był kierownikiem budowy/ inspektorem nadzoru na min. 2 zadaniach polegających na budowie/przebudowie drogi klasy min. Z, o nawierzchni bitumicznej, o dł. w jednym ciągu min. 500m w terenie zabudowy, o kategorii ruchu min. KR4 wraz z uzbrojeniem obejmującym budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej/kanalizacji sanitarnej min 500m i budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego min 500m, w tym: 1 zadanie obejmujące:a)budowę obiektu mostowego-wiaduktu/estakady nad liniami kolejowymi z drogą przeznaczoną dla ruchu samochodowego - oraz b) usuwanie kolizji z sieciami niezwiązanymi z drogami; - dla kierownika robót mostowych: informacji, że była kierownikiem robót mostowych, kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru na 1 zadaniu polegającym na budowie obiektu mostowego-wiaduktu/estakady nad liniami kolejowymi z drogą przeznaczoną dla ruchu samochodowego (...)

muss es heißen:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał min. dwa zamówienia: polegające na budowie lub przebudowie drogi klasy min. Z o nawierzchni bitumicznej, o długości w jednym ciągu min. 500 m w terenie zabudowy, o kategorii ruchu min. KR4 wraz z uzbrojeniem obejmującym budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej / kanalizacji sanitarnej min 500 m i budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego min. 500 m, w tym: jedno zadanie obejmujące:

a) budowę lub przebudowę: wykonaną w oparciu o pozwolenie na budowę lub ZRID – obiektu mostowego wiaduktu/estakady nad linią/liniami kolejową z drogą przeznaczoną dla ruchu samochodowego; oraz

b) usuwanie kolizji z sieciami niezwiązanymi z drogami; oraz

1.2) min. jedno zamówienie polegające na przebudowie/budowie sieci wodociągowej z rur PEHD o średnicy min. fi 200 mm i długości nie mniejszej niż 100 mb.

2. Wykonawca dysponuje poniższymi osobami:

1) kierownik budowy: osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane i ubezpieczona od OC za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji, która posiada kwalifikacje i doświadczenie, polegające na tym, że była kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru na min. dwóch zadaniach polegających na budowie lub przebudowie drogi klasy min. Z, o nawierzchni bitumicznej, o długości w jednym ciągu min. 500 m w terenie zabudowy, o kategorii ruchu min. KR4 wraz z uzbrojeniem obejmującym budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej / kanalizacji sanitarnej min. 500 m i budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego min 500 m; w tym: jedno zadanie obejmujące:

a) budowę lub przebudowę: wykonaną w oparciu o pozwolenie na budowę lub ZRID – obiektu mostowego wiaduktu/estakady nad linią/liniami kolejową z drogą przeznaczoną dla ruchu samochodowego; oraz

b) usuwanie kolizji z sieciami niezwiązanymi z drogami;

(...)

5) Kierownik robót mostowych: osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń, (...) doświadczenie, polegające na tym, że była kierownikiem robót mostowych, kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru – na min. 1 zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie: wykonaną w oparciu o pozwolenie na budowę lub ZRID – obiektu mostowego – wiaduktu/estakady z drogą przeznaczoną dla ruchu samochodowego w tym: co najmniej jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie: wykonaną w oparciu o pozwolenie na budowę lub ZRID obiektu mostowego – wiaduktu/estakady z drogą przeznaczoną dla ruchu samochodowego nad linią/liniami kolejowymi.

3. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

(...) dla kierownika budowy: informacji, że był kierownikiem budowy / inspektorem nadzoru na min. 2 zadaniach polegających na budowie/przebudowie drogi klasy min. Z, o nawierzchni bitumicznej, o dł. w jednym ciągu min. 500 m w terenie zabudowy, o kategorii ruchu min. KR4 wraz z uzbrojeniem obejmującym budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej / kanalizacji sanitarnej min 500 m i budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego min. 500 m, w tym: 1 zadanie obejmujące:

a) budowę lub przebudowę: wykonaną w oparciu o pozwolenie na budowę lub ZRID – obiektu mostowego wiaduktu/estakady nad linią/liniami kolejową przeznaczoną dla ruchu samochodowego; oraz

b) usuwanie kolizji z sieciami niezwiązanymi z drogami; (...) dla kierownika robót mostowych: informacji, że była kierownikiem robót mostowych, kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru na min. 1 zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie: wykonaną w oparciu o pozwolenie na budowę lub ZRID – obiektu mostowego – wiaduktu/estakady z drogą przeznaczoną dla ruchu samochodowego w tym: co najmniej jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie: wykonaną w oparciu o pozwolenie na budowę lub ZRID obiektu mostowego – wiaduktu/estakady nad linią/liniami kolejowymi z drogą przeznaczoną dla ruchu samochodowego (...)

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

W sekcji II.2.4) „Opis zamówienia” Zamawiający rozszerza:

— zakres robót – dopisuje „wygrodzenie ogrodów działkowych”.

W sekcji III.1.3) „Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe” Zamawiający wprowadza dodatkowy zapis:

Uwaga! Zamawiający dopuszcza łączenie uprawnień dla jednej osoby (np. 1 osoba mająca uprawnienia kierownika robót dla branży elektrycznej i w branży teletechnicznej).