Bauleistung - 91641-2021

23/02/2021    S37

Polska-Łódź: Roboty budowlane

2021/S 037-091641

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 253-638250)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Adres pocztowy: ul. Piotrkowska 175
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-532
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Prowadzący postępowanie Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki, 21 90-532 Łódź, Maria Herszel, Waldemar Seliga
E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl
Tel.: +48 426384888
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
Adres profilu nabywcy: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi – projekt 4 – rozbudowa układu torowo-drogowego w ciągu ulic Ogrodowa–Północna na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej (...)”

Numer referencyjny: DSR-ZP-II.271.59.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa układu drogowo-torowego w ciągu ulic Ogrodowa–Północna na odc. od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nowomiejską i przebudową pętli tramwajowej przy ul. Północnej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/02/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 253-638250

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. W zakresie zdolności technicznej i zawodowej warunek zostaje uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:

— jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 15 000 000,00 PLN brutto polegającą na remoncie lub przebudowie lub budowie drogi publicznej wraz z torowiskiem na terenie miejskim wraz z infrastrukturą podziemną i budową sygnalizacji świetlnej.

Uwagi:

1. Przez „teren miejski” rozumie się teren znajdujący się w granicach administracyjnych miasta.

2. W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość roboty, o której mowa powyżej.

3. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

4. Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.

5. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda wykazu robót budowlanych (wg wzoru – Zał. nr 5 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są:

• referencje,

• bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Powinno być:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. W zakresie zdolności technicznej i zawodowej 5.1.3.1 Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:

— jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 15 000 000,00 PLN brutto, polegającą na remoncie lub przebudowie lub budowie drogi publicznej wraz z torowiskiem na terenie miejskim wraz z infrastrukturą podziemną i budową lub przebudową sygnalizacji świetlnej.

Uwagi:

1. Przez „teren miejski” rozumie się teren znajdujący się w granicach administracyjnych miasta.

2. Zamawiający pod pojęciem infrastruktura podziemna rozumie wszelkie podziemne urządzenia, obiekty, sieci, przyłącza itd. wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa podziemna, oraz kanalizacja kablowa, umieszczona bezpośrednio w ziemi lub w kanałach technologicznych.

3. W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość roboty, o której mowa powyżej.

4. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur.

5. Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.

6. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda wykazu robót budowlanych (wg wzoru – zał. nr 5 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są:

— referencje,

— bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

Ciąg dalszy warunku udziału w zakresie zdolności technicznej i zawodowej: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum:

a) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót, przy co najmniej dwóch robotach budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie lub budowie drogi publicznej wraz z infrastrukturą podziemną na terenie miejskim.

Uwagi:

1. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z 7.7.1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1333) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające odpowiednio do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

2. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020, poz. 220).

3. W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.

4. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. W celu spełniana ww. Warunku Zamawiający żąda wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru – Zał. nr 6 do SIWZ).

Powinno być:

Ciąg dalszy warunku udziału w zakresie zdolności technicznej i zawodowej: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum:

a) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót, przy co najmniej dwóch robotach budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie lub budowie drogi publicznej wraz z infrastrukturą podziemną na terenie miejskim.

Uwagi:

1. Zamawiający pod pojęciem infrastruktura podziemna rozumie wszelkie podziemne urządzenia, obiekty, sieci, przyłącza itd. wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa podziemna, oraz kanalizacja kablowa, umieszczona bezpośrednio w ziemi lub w kanałach technologicznych.

2. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające odpowiednio do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

3. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020, poz. 220).

4. W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.

5. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. W celu spełniana ww. warunku Zamawiający żąda wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru – zał. nr 6 do SIWZ).

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 26/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 08/03/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 26/05/2021
Powinno być:
Data: 05/06/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 26/02/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 08/03/2021
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: