Lieferungen - 91782-2021

Submission deadline has been amended by:  150305-2021
23/02/2021    S37

Polska-Łódź: Infrastruktura sieciowa

2021/S 037-091782

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Łódzka
Krajowy numer identyfikacyjny: 7270021895
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 116
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-924
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Tomczak
E-mail: paulina.tomczak@p.lodz.pl
Tel.: +48 426312869
Adresy internetowe:
Główny adres: www.p.lodz.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://plodz.ezamawiajacy.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia wyższa publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup infrastruktury teleinformatycznej (przetwarzania danych) w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Numer referencyjny: 1/MDB/2021/D
II.1.2)Główny kod CPV
32424000 Infrastruktura sieciowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup infrastruktury teleinformatycznej (przetwarzania danych) dla Politechniki Łódzkiej i Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w ramach realizacji projektu pn. „Wirtualna platforma danych medycznych oraz nowoczesnej diagnostyki »MDB – Medical Data Bank«”, finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014–2020.

Część 1: dostawa 2 sztuk przełączników grupowych Ethernet 10/100/1000 Mbps oraz 4 sztuk przełączników serwerowych Ethernet 10/25 GE wraz z instalacją, wdrożeniem i przeprowadzeniem szkolenia.

Część 2: dostawa 16 sztuk serwerów typ 1 i 2 szt. serwerów typ 2 wraz z instalacją, wdrożeniem i przeprowadzeniem szkolenia.

Część 3: dostawa infrastruktury serwerowej: 1 szt. UPS, 2 szt. PDU zarządzalne, 1 szt. szafa teleinformatyczna 19.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentach zamówienia,

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury z art. 139 ust. 1 Pzp.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup struktury teleinformatycznej (przetwarzania danych) w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
32413100 Rutery sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Łódzka, budynek A10, ul. Stefanowskiego 18/22, Łódź, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, ul. Rzgowska 281/289, Łódź, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk przełączników grupowych Ethernet 10/100/1000 Mbps oraz 4 sztuk przełączników serwerowych Ethernet 10/25 GE do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

2. W ramach otrzymanego wynagrodzenia, Wykonawca zapewni wdrożenie dostarczanego przedmiotu zamówienia w zakresie:

a) instalacji, wdrożenia dostarczonych urządzeń w serwerowniach Zamawiającego poprzez:

— instalację 2 przełączników serwerowych oraz 1 przełącznika grupowego w szafach przygotowanych i wskazanych przez Zamawiającego na Politechnice Łódzkiej – na 4 piętrze budynku A10, wejście od ul. Stefanowskiego 18/22 (przy ul. Radwańskiej),

— instalację 2 przełączników serwerowych oraz 1 przełącznika grupowego w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 281/289, we wskazanej przez Zamawiającego szafie serwerowej (miejscu wskazanym przez Zamawiającego).

3. Wykonawca oświadcza, że:

1) w ramach otrzymanego wynagrodzenia przeprowadzi szkolenie dla 2 osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie dostarczonego przedmiotu umowy, w szczególności:

— omówi budowę w zakresie wykorzystanych komponentów,

— omówi zagadnienia związane z integracją dostarczonego przedmiotu umowy z infrastrukturą sieciową Zamawiającego,

— omówi proces aktualizacji kodu maszynowego (Firmware),

— przekaże dokumentację techniczną dotyczącą zaoferowanego przedmiotu umowy (bądź wskaże na stronie producenta);

2) wykonany przedmiot zamówienia będzie zgodny z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia, treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz umową.

3. Czas trwania szkolenia nie może być dłuższy niż 10 godzin zegarowych, z zastrzeżeniem, że ilość wykorzystanych godzin szkoleniowych zależna jest od oceny Zamawiającego. Wykonawca przeprowadzi ww. szkolenia przez okres maksymalnie 2 miesięcy od daty dostawy przedmiotu umowy (po podpisaniu protokołu odbioru bez uwag). Z czynności przeprowadzenia szkolenia, również zostanie sporządzony protokół odbioru.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn. „Wirtualna platforma danych medycznych oraz nowoczesnej diagnostyki »MDB – Medical Data Bank«”, finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014–2020, umowa nr POPC.02.03.01-00-0091/19-00 – zadanie 2 z wniosku o dofinansowanie.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup infrastruktury teleinformatycznej (przetwarzania danych) w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32422000 Elementy składowe sieci
48820000 Serwery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Łódzka, bud. A10, ul. Stefanowskiego 18/22, Łódź, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, ul. Rzgowska 281/289, Łódź, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 16 sztuk serwerów typu 1 oraz 2 sztuk serwerów typu 2 do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do SWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

2. W ramach przedmiotu zamówienia, w ramach otrzymanego wynagrodzenia Wykonawca zapewni wdrożenie dostarczanego przedmiotu niniejszej umowy w zakresie:

a) instalacji 11 serwerów typu 1 oraz 1 serwera typu 2 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na Politechnice Łódzkiej – na 4 piętrze budynku A10, wejście od ul. Stefanowskiego 18/22 (przy ul. Radwańskiej);

b) instalacji 5 serwera typu 1 i 1 serwera typu 2 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 281/289, we wskazanej przez Zamawiającego szafie serwerowej.

3. Wykonawca oświadcza, że:

1) w ramach otrzymanego wynagrodzenia przeprowadzi szkolenie dla 2 osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie dostarczonego przedmiotu umowy, w szczególności:

— omówi komunikacji z serwerem, w tym dostęp do sieci zarządzania (IPMI) oraz dostęp do sieci transmisji danych dla interfejsów 10 Gb/s, 25 Gb/s,

— omówi zagadnienia związane z zarządzaniem serwerem w oparciu o wbudowany interfejs www w zakresie: odczytu sensorów/czujników stanu komponentów serwera oraz konfigurację i podłączenie do monitoringu SNMP (dostarczenie bazy MIB),

— omówi scenariusz aktualizacji kodu maszynowego (Firmware) komponentów serwera,

— przekaże dokumentację techniczną dotyczącą zaoferowanego przedmiotu umowy (bądź wskaże na stronie producenta);

2) wykonany przedmiot zamówienia będzie zgodny z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia, treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz umowie.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania rozbudowy sprzętu wynikających z nowych potrzeb (obudowa bez plomb).

5. Czas trwania szkolenia nie może być dłuższy niż 10 godzin zegarowych, z zastrzeżeniem, że ilość wykorzystanych godzin szkoleniowych zależna jest od oceny Zamawiającego. Wykonawca przeprowadzi ww. szkolenia przez okres maksymalnie 2 miesięcy od daty dostawy przedmiotu umowy (po podpisaniu protokołu odbioru bez uwag). Z czynności przeprowadzenia szkolenia zostanie sporządzony protokół odbioru.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt „Wirtualna platforma danych medycznych oraz nowoczesnej diagnostyki »MDB – Medical Data Bank«”, finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014–2020, umowa nr POPC.02.03.01-00-0091/19-00 zadanie 2 z wniosku o dofinansowanie.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup infrastruktury teleinformatycznej (przetwarzania danych) w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31213300 Szafy kablowe
31682530 Awaryjne urządzenia energetyczne
32424000 Infrastruktura sieciowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, ul. Rzgowska 281/289, Łódź

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.3 do SWZ.

Wykonawca zapewni dostawę przedmiotu zamówienia – dostawa infrastruktury technicznej w postaci: UPS – 1 szt. PDU zarządzalne – 2 szt., szafa teleinformatyczna 19'' – 1 szt. do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, przy ul. Rzgowskiej 281/289 do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

1. Wykonawca oświadcza, że:

1) w ramach otrzymanego wynagrodzenia przeprowadzi szkolenie dla 2 osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie dostarczonego przedmiotu umowy, w szczególności:

— omówienia budowy w zakresie wykorzystanych komponentów,

— omówienia monitorowania i zarządzania w zakresie PDU oraz UPS w tym omówienia zagadnień związanych z zarządzaniem w oparciu o wbudowany interfejs www oraz konfiguracji i podłączenia do monitoringu SNMP (Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć bazy MIB),

— przekaże dokumentację techniczną dotyczącą zaoferowanego przedmiotu umowy (bądź wskaże na stronie producenta).

Czas szkolenia nie może być dłuższy niż 10 godzin zegarowych, z zastrzeżeniem, że ilość wykorzystanych godzin szkoleniowych zależna jest od oceny Zamawiającego. Wykonawca przeprowadzi szkolenia przez okres maksymalnie 2 miesięcy od daty dostawy przedmiotu zamówienia (po podpisaniu protokołu odbioru bez uwag).

Z czynności przeprowadzenia szkolenia zostanie sporządzony protokół odbioru.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt „Wirtualna platforma danych medycznych oraz nowoczesnej diagnostyki »MDB – Medical Data Bank«”, finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020, umowa nr POPC.02.03.01-00-0091/19-00 zadanie 2 z wniosku o dofinansowanie.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa ww. warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy stanowią:

— załącznik nr 4.1 do SWZ – dla 1 części zamówienia,

— załącznik nr 4.2 do SWZ – dla 2 części zamówienia,

— załącznik nr 4.3 do SWZ – dla 3 części zamówienia.

Termin dostawy – dla wszystkich części zamówienia – nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych (zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego).

Dostawa do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/03/2021
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/06/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 31/03/2021
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie sesji otwarcia ofert na platformie zakupowej, poprzez którą prowadzone jest postępowanie (https://plodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet)

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcia ofert dokona osoba prowadząca postępowanie – mgr Paulina Tomczak.

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający posiada konto na platformie (https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl) umożliwiające Wykonawcy wystawienie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z tego prawa, zobowiązany jest on wystawić fakturę w następujący sposób:

Nabywca:

Politechnika Łódzka

ul. Żeromskiego 116

90-924 Łódź

NIP 727-002-18-95

Odbiorca:

Politechnika Łódzka

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Biuro Projektu Wirtualna platforma danych medycznych oraz nowoczesnej diagnostyki Mdb –Medical Data Bank

ul. Stefanowskiego 18/22

90-924 Łódź

NIP 727-002-18-95

Zamawiający nie wyraża zgody na przesyłanie innych ustrukturyzowanych dokumentów, o jakich mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/02/2021