Lieferungen - 91877-2021

23/02/2021    S37

Ελλάδα-Μαρούσι: Αυτοκόλλητες ετικέτες

2021/S 037-091877

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Αριθμός ταυτοποίησης: Α.Φ.Μ.: 090055799
Ταχ. διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Πόλη: Μαρούσι
Κωδικός NUTS: EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών
Ταχ. κωδικός: 151 80
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Α. Αλικιώτης
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aalikiotis@minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2103443252
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.minedu.gov.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://www.minedu.gov.gr/to-ypoyrgeio/diagwnismoi-ergwn
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Εκπαίδευση

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια των απαιτούμενων εντύπων, για τις ανάγκες των πανελλαδικών εξετάσεων σχολικού έτους 2020 - 2021.

Αριθμός αναφοράς: Αρ. Πρωτ.: 19359/Β4/18-02-2021
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
30192800 Αυτοκόλλητες ετικέτες
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Επαναληπτικός, ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων με προσυμβατικό έλεγχο σε ευρώ (EUR), για το είδος του τμήματος 2 τού με αρ. πρωτ. 162963/Β4/27.11.2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007741405) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων του Υ.ΠΑΙ.Θ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. Αφορά στην επιλογή αναδόχου για την προμήθεια των απαιτούμενων εντύπων (χάρτης αυτοκόλλητος - ετικέτες), για τις ανάγκες των πανελλαδικών εξετάσεων σχολικού έτους 2020 - 2021, όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄ και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ε΄, της με αριθ. πρωτ. 19359/Β4/18.2.2021 διακήρυξης του διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 35 700,00 EUR πλέον Φ.Π.Α. 24 % ή 44 268,00 EUR συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 35 700.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
30192800 Αυτοκόλλητες ετικέτες
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Τα υλικά θα παραδοθούν είτε σε χώρο του Υ.ΠΑΙ.Θ. εντός Αττικής είτε στο κτίριο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι), με προσωπικό, μεταφορικά μέσα και δαπάνη του αναδόχου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Χάρτης αυτοκόλλητος - ετικέτες (0,066m x 0,20m), για τις ανάγκες των πανελλαδικών εξετάσεων σχολικού έτους 2020 - 2021.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 35 700.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 40
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄).

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., οικονομικού έτους 2021 και συγκεκριμένα τον Λογαριασμό 6ου βαθμού (Α.Λ.Ε.) 2420905001 (πρώην Κ.Α.Ε. 0843), του Φορέα με Κωδ. Ταξινόμησης 1019-501-0000000.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσκομίζουν πιστοποιητικό / βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση τού αντικειμένου τής υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

1) κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ, του Προσαρτήματος Α, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄)·

2) ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης, να τηρεί τις υποχρεώσεις των παρ. 2 και 11, του άρθρου 4Β ή και της παρ. 1, του άρθρου 12 ή και της παρ. 1, του άρθρου 16, του Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α΄).

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 22/03/2021
Τοπική ώρα: 15:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 25/09/2021
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 29/03/2021
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Κτίριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.)

Ανδρέα Παπανδρέου 37

Μαρούσι

Τ.Κ. 151 80

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό όργανο (επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού).

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Σύμφωνα με το άρθρο Γ.4 της διακήρυξης του διαγωνισμού.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
18/02/2021