Leveringen - 91882-2021

23/02/2021    S37

Portugal-Santa Maria da Feira: Brandstoffen

2021/S 037-091882

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Município de Santa Maria da Feira
Nationaal identificatienummer: 501157280
Postadres: Praça da República
Plaats: Santa Maria da Feira
NUTS-code: PT11A Área Metropolitana do Porto
Postcode: 4520-174
Land: Portugal
E-mail: central.compras@cm-feira.pt
Telefoon: +351 256370800
Fax: +351 256370883
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.cm-feira.pt
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Feira Viva, Cultura e Desporto, E. M.
Nationaal identificatienummer: 505120151
Postadres: Rua Interior do Europarque, edifícios Administrativos
Plaats: Santa Maria da Feira
NUTS-code: PT11A Área Metropolitana do Porto
Postcode: 4520-153
Land: Portugal
E-mail: geral@feiraviva.com
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.feiraviva.com
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.anogov.com/cm-smfeira/faces/app/dashboard.jsp
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Combustíveis

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fornecimento de gás natural em regime de mercados de preços livres

Referentienummer: SMF/0000150/CPI/B/21
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000 Brandstoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fornecimento de gás natural em regime de mercados de preços livres.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 088 236.93 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT11A Área Metropolitana do Porto
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornecimento de gás natural em regime de mercados de preços livres.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 088 236.93 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/03/2021
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Portugees
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/03/2021
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Trinta e seis meses, após a adjudicação.

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
Postadres: Praça da República
Plaats: Santa Maria da Feira
Postcode: 4520-174
Land: Portugal
E-mail: central.compras@cm-feira.pt
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/02/2021