Leveringen - 91882-2021

23/02/2021    S37

Portugal-Santa Maria da Feira: Brandstoffen

2021/S 037-091882

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Município de Santa Maria da Feira
Nationaal identificatienummer: 501157280
Postadres: Praça da República
Plaats: Santa Maria da Feira
NUTS-code: PT11A Área Metropolitana do Porto
Postcode: 4520-174
Land: Portugal
E-mail: central.compras@cm-feira.pt
Telefoon: +351 256370800
Fax: +351 256370883
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.cm-feira.pt
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Feira Viva, Cultura e Desporto, E. M.
Nationaal identificatienummer: 505120151
Postadres: Rua Interior do Europarque, edifícios Administrativos
Plaats: Santa Maria da Feira
NUTS-code: PT11A Área Metropolitana do Porto
Postcode: 4520-153
Land: Portugal
E-mail: geral@feiraviva.com
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.feiraviva.com
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Combustíveis

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fornecimento de gás natural em regime de mercados de preços livres

Referentienummer: SMF/0000150/CPI/B/21
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000 Brandstoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 088 236.93 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT11A Área Metropolitana do Porto
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 088 236.93 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/03/2021
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Portugees

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/02/2021