Services - 91942-2017

11/03/2017    S50    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Велико Търново: Строителен надзор

2017/S 050-091942

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Велико Търново
000133634
пл. „Майка България“ № 2
Велико Търново
5000
България
Лице за контакт: Надя Петрова; Явор Иванов
Телефон: +359 62619228 / 62619231
Електронна поща: mop_vt@abv.bg
Факс: +359 62619231
код NUTS: BG321

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.veliko-tarnovo.bg

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/467/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/467/
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Община Велико Търново
000133634
пл. „Майка България“ № 2
Велико Търново
5000
България
Лице за контакт: Иво Лазаров — Началник на отдел ОЦУИГ
Телефон: +359 62619108
Електронна поща: mop_vt@abv.bg
Факс: +359 62619251
код NUTS: BG321

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.veliko-tarnovo.bg

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/467/

I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор и извършване на оценка на съответствието на проектите във връзка с проект „Изграждане на кризисен център за лица“ по позиции.

II.1.2)Основен CPV код
71520000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата поръчка включва осъществяване на строителен надзор по време на строителството, както и оценка на съответствието на разработения работен инвестиционен проект. По позиция 1 — Извършване на независим строителен надзор се предвиждат дейности определени в чл. 167 от ЗУТ и други нормативни документи. В обхвата на позицията попада и извършване на функцията на координатор по безопасност и здраве, когато е необходимо. По позиция 2 се предвижда изготвяне на комплексен доклад по оценка на съответствието за всички части на разработения работен проект със съществените изисквания към строежите.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 47 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции или групи от обособени позиции:

Участниците следва да подадат оферти и по 2-те обособени позиции.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Извършване на независим строителен надзор“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321
Основно място на изпълнение:

Град Велико Търново.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Дейностите по позицията включват осъществяване на строителен надзор по време на строителството съгласно изисканията на ЗУТ. Строежът, на който ще се упражнява строителен надзор, е във връзка с проектиране и осъществяване на строителство (инженеринг) на Кризисен център за лица. Започването на работата по позицията е обвързана с изготвянето и одобряването на работен инвестиционен проект на 2 двуетажни сгради с общ капацитет до 30 души с площ приблизително 365 кв. м и РЗП 794 кв. м. Предвидено е 2-те къщи да се проектират и изпълнят като пасивни сгради и след завършването си да имат минимален клас за енергопотребление „А“. Ще се предвидят минимум по 2 паркоместа, площадки и алеи с твърда настилка, парково обзавеждане за спорт и отдих, озеленяване. Предвижда се изграждането на ограда с височина 2,2 m по цялата граница на всеки от имотите. Предвижда се 2-те сгради на „Кризисен център за лица“ да бъдат самостоятелни и независими 1 от друга, с изчистен общ стил, но не с еднакви фасадни решения. Сградите ще се изпълнят със стоманобетонова масивна конструкция — плочи, шайби, греди, колони и ивични основи, без сутерен.

Съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 3 от Наредба № 2 от 22.3.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, при необходимост по време строителството лицето упражняващо строителен надзор ще изпълнява функциите и на координатор по безопасност и здраве. Избраният изпълнител за упражняване на строителен надзор ще подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството. След приключване на строително-монтажните работи изпълнителят ще изготви окончателен доклад.

След завършването на строежа и приключване на приемните изпитвания се предвижда изпълнителят на строителен надзор с оглед въвеждане на обекта в експлоатация да представи:

— окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ;

— договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

— технически паспорт, документ за собственост/или документи удостоверяващи качеството на възложител на строежа;

— строително разрешение/акт за узаконяване;

— протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;

— акт обр. 14 за приемане на конструкцията;

— констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания;

— документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;

— удостоверение по чл. 54а от ЗКИР от Агенция по Геодезия, картография и кадастър и др.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 27 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 20
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Проект BG16RFOP001-1.009-0002 „Изграждане на кризисен център за лица“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Извършване на оценка на съответствието на проектите“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321
Основно място на изпълнение:

Град Велико Търново.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Дейностите попадащи в обхвата на позицията се състоят в оценка на съответствието на изготвения работен инвестиционен проект. Проектът се разработва във връзка с осъществяване на дейности по проектиране и изпълнение на СМР (инженеринг) на Кризисен център за лица. Предвидено е да се проектират 2 двуетажни сгради с общ капацитет до 30 души с площ приблизително 365 кв. м и РЗП 794 кв. м. Предвидено е 2-те къщи да се проектират и изпълнят като пасивни сгради и след завършването си да имат минимален клас за енергопотребление „А“. Предвидено е изработеният работен проект да бъде със следните части:

— Част Архитектурна;

— Част Конструктивна;

— Част Електро;

— Част ОВК;

— Част ВиК;

— Част Енергийна ефективност;

— Част паркоустройство и озеленяване;

— Геодезия;

— Част Пожарна безопасност;

— Част ПБЗ;

— Част ПУСО.

Избраният за изпълнител следва да е в състояние да изготви оценката на съответствието за не по-вече от 10 /десет/ работни дни от получаване на проекта.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 20 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 20
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Проект BG16RFOP001-1.009-0002 „Изграждане на кризисен център за лица“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът трябва да притежава валиден Лиценз за упражняване на дейността, съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или валидно Удостоверение, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗУТ — оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор. Дейностите като консултант по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ могат да се извършват и от лица, представили копие от документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в ЕЕДОП, като се посочва и номера на Лиценза/Удостоверението или линк към мястото в регистъра на ДНСК или друг публичен регистър за чуждестранните лица. ЕЕДОП се подава от всеки от участниците, членовете на обединения и подизпълнителите.

Съгласно чл. 67, ал. 5 ЗОП, възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи, изискването се доказва с представянето на: Копие на Лиценз за упражняване на дейността съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или Удостоверение съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗУТ — оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор с приложен към него списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността. Когато участникът е чуждестранно лице следва да представи копие от документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл. 166, ал. 7 ЗУТ.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът представя доказателства по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност“ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, респ. еквивалентна застраховка за професионална отговорности или гаранция в друга държава — членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумение за Европейското икономическо пространство. Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ и Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава — членка на Европейския съюз, или от друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалента застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава — членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Застраховката трябва да покрива минималната застрахователна сума за проектиране и строежи за изисканата пета категория или еквивалент. В случай на участие на обединение, спазването на изискването може да бъде осигурено от 1 или повече от партньорите в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението по отношение на дейностите, свързани с проектирането или строителството. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от поръчката. Документи за доказване на изискването — съгласно чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП — доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ с изискуемото покритие — копие от валидна застрахователна полица или еквивалент, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни /представя се преди сключване на договор с изпълнителя/. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) — част ІV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ на ЕЕДОП.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се прилага за обединението като цяло. При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването се отнася и за всеки 1 от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Изисквано минимално/ни ниво/а: Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ с покритие в размер съгласно минималната застрахователна сума за обекта, предмет на позицията, за която участва определена с чл. 5, ал. 3, т.5 — 35 000 BGN за Позиция 1 и чл. 5, ал. 5 — 35 000 BGN за Позиция 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ., бр. 17 от 2.3.2004 г.).

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил минимум 1 (една) услуга, с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на поръчката.

2. Участникът трябва да разполага с екип от физически лица, чрез които упражнява дейност по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти. Екипът трябва да включва съответните специалисти, имащи квалификация и правоспособност да оценят съответствието на всички части на инвестиционния проект.

3. Участникът трябва да прилага:

а) Система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен включващ в обхвата си осъществяване на строителен надзор.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се прилага за обединението като цяло. При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването се отнася и за всеки 1 от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. За сходен предмет се смята минимум 1 извършена услуга съответно:

— по упражняване на строителен надзор по време на строителството на строеж на сграда за Позиция 1;

— по оценка на съответствието на работен или технически инвестиционен проект на сграда за Позиция 2.

За сходен обем се счита:

За Позиция 1 — не се поставя изискване за минимален обем;

За Позиция 2 — изпълнена услуга по оценка на съответствието на работен или технически проект, който се състои от минимум следните части:

— Част Архитектурна;

— Част Конструктивна;

— Част Електро;

— Част ОВК;

— Част ВиК;

— Част Енергийна ефективност;

— Част паркоустройство и озеленяване;

— Геодезия;

— Част Пожарна безопасност;

— Част ПБЗ;

— Част ПУСО.

1.1. Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Технически и професионални способности, т. 1б) с посочване на стойностите, датите и получателите, като от информацията следва да е видно съответствието с поставеното изискване.

1.2. Доказване: Преди сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Списък на услугите, съобразно декларираното в ЕЕДОП, заедно с доказателство за извършената услуга.

2. Екипът от физически лица трябва да включва специалисти, имащи квалификация и правоспособност да направят оценка на съответствието по следните части на проекта:

— Част Архитектурна;

— Част Конструктивна;

— Част Електро;

— Част ОВК;

— Част ВиК;

— Част Енергийна ефективност;

— Част Паркоустройство и озеленяване;

— Част Геодезия;

— Част Пожарна безопасност;

— Част ПБЗ;

— Част ПУСО.

2.1. Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел В. Технически и професионални способности, т. 6, буква а) с посочване на имената и образователна и професионална квалификация.

Лицата на граждански договор (ако има такива) се посочват в ЕЕДОП, Част IІ: Информация за икономическия оператор, раздел В: Информация относно използването на капацитета на други субекти. Тези лица следва да попълнят отделен ЕЕДОП, в който освен останалата изискана информация се попълва и Част IV, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

2.2. Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионална компетентност на лицата съобразно декларираното в ЕЕДОП.

3. Участникът следва да притежава сертификация по БДС EN ISO 9001:2008/2015 — система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват включващ упражняването на строителен надзор.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Документите се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата — в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.

Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 13/04/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 19/04/2017
Местно време: 14:00
Място:

В административната сграда на Община Велико Търново на адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2, заседателна зала.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и: участници — свързани лица по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП; Участник, който е предложил цени, които не отговарят на изискванията на възложителя посочени в документацията или техническите спецификации; участник, който не е спазил друго изискване на възложителя поставено в обявлението или документацията; Участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДР.

2. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, представя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с критериите за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

3. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

а) относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП: 0700 18 700; Интернет адрес: www.nap.bg

б) относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg София 1051, ул. „Триадица“ № 2, Телефон: 02 8119 443.

Преди сключване на договор избраният за изпълнител следва да представи гаранция за изпълнение в размер на 4 % от общата стойност на договора. Гаранцията може да бъде представена в 1 от следните форми:

1. парична сума по сметка на Община Велико Търново в Общинска банка АД- ФЦ Велико Търново: BG97SOMB91303324758001, BIC КОД: SOMBBGSF;

2. банкова гаранция в оригинал, безусловна и неотменима, със срок на валидност задължително с 2 месеца по-дълъг от срока за изпълнение на договора. След изтичане на този срок, гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали същата е върната или не. Банковата гаранция за изпълнение трябва да съдържа неотменяем и безусловен ангажимент на банката гарант да изплати в полза на възложителя в срок от 3 раб. дни сумата в размер, представляващ ГИ, при отправено надлежно подписано и подпечатано писмено искане от възложителя, придружено с декларация, удостоверяваща, че е налице основание за задържане ГИ или за упражняване на правата по банковата гаранция, съгласно договора, подписан с изпълнителя.

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Същата трябва да отговаря на следните условия:

а) Застрахователната сума да е равна на сумата на гаранцията;

б) Да е учредена в полза на възложителя;

в) Застрахователната премия да е платима еднократно при сключване на застраховката;

г) Срокът на застраховката следва да е равен или по-дълъг от срока за изпълнение на договора;

д) Изпълнителят при необходимост се задължава да представи нова полица или да удължи срока на представената за да спази условието на буква „г“. При искане на авансово плащане, преди започване на изпълнението (не повече от 30 %), се представя гаранция за авансово плащане, съгласно чл. 111, ал. 5 ЗОП. Гаранцията се освобождава до 3 дни след връщане или усвояване на аванса.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 196, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава до КЗК с копие и до възложителя от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
07/03/2017