Lieferungen - 91962-2021

23/02/2021    S37

România-Bucureşti: Motorină

2021/S 037-091962

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București
Număr naţional de înregistrare: 28412052
Adresă: Str. Libertății nr. 18
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050706
Țară: România
Persoană de contact: Andreea Pricu
E-mail: andreea.pricu@plmb.ro
Telefon: +40 215391414
Fax: +40 215391509
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.plmb.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100113929
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Carburant auto

Număr de referinţă: 2841205220202001051
II.1.2)Cod CPV principal
09134200 Motorină
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare carburant auto – benzină fără plumb CO 95/motorină Euro 5/GPL auto/benzină fără plumb CO superioară.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: cu 15 zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

Autoritatea/entitatea contractantă răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare: în a 10-a zi înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 770 600.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Stațiile de distribuție ale contractantului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare carburanți auto pe bază de carduri astfel:

— cantitatea minimă pentru o lună – benzină fără plumb 2 000 litri/motorină 4 000 litri/GPL auto 1 litru/benzină fără plumb CO superioară 1 litru;

— cantitatea maximă pentru o lună – benzină fără plumb 3 500 litri/motorină 5 500 litri/GPL auto 8 000 litri/benzină fără plumb CO superioară 200 litri;

— cantitatea minimă pentru cel mai mare contract subsecvent (patru luni) – benzină fără plumb 8 000 litri/motorină 16 000 litri/GPL auto 4 litri/benzină fără plumb CO superioară 4 litri;

— cantitatea maximă pentru cel mai mare contract subsecvent (patru luni) – benzină fără plumb 14 000 litri/motorină 22 000 litri/GPL auto 32 000 litri/benzină fără plumb CO superioară 800 litri;

— cantitatea minimă a acordului-cadru (24 de luni) – benzină fără plumb 48 000 litri/motorină 96 000 litri/GPL auto 24 litri/benzină fără plumb CO superioară 24 litri;

— cantitatea maximă a acordului-cadru (24 de luni) – benzină fără plumb 84 000 litri/motorină 132 000 litri/GPL auto 192 000 litri/benzină fără plumb CO superioară 4 800 litri.

Oferta financiară se elaborează și se evaluează având în vedere cantitatea și valoarea estimată maximă a acordului-cadru, respectiv pentru 24 de luni. Această valoare va fi cea criptată în SEAP la rubrica specifică propunerii financiare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Discount-ul minim acceptat este de 5 %. Ofertele care prezintă un discount mai mic sunt declarate neconforme. Clasamentul ofertelor se va stabili prin ordonarea descrescătoare a punctajelor obținute, prin însumarea punctajului obținut pentru factorul „prețul ofertei” cu punctajul obținut pentru factorul „discount”, oferta câștigătoare fiind cea clasată pe primul loc, respectiv cu cel mai mare punctaj. / Pondere: 20
Criteriu privind costul - Nume: Pretul ofertei / Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerință: ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

— alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerință: operatorii economici (ofertanți/ofertanți asociați/terți susținători/subcontractanți) au obligația completării și încărcării în SEAP a unei Declarații pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 58-59 din Legea nr. 98/2016 (Formular 6 din secțiunea „Formulare”).

În ceea ce privește organizarea, derularea, finalizarea procedurii de atribuire, persoanele cu funcție de decizie în cadrul instituției sunt:

— Daniel Rășică – director general;

— Liviu Nedelcu – director general adjunct;

— Marius Florin Legea – director executiv, Direcția economică;

— Horia Scarlat – director executiv, Direcția contencios, registratură și logistică;

— Adrian Bratu – director executiv adjunct, Direcția contencios, registratură și logistică;

— Iulia Georgiana Tudor – șef Serviciu contencios, legalitate acte și îndrumare juridică;

— Corina Dumitru – șef Serviciu financiar-contabilitate;

— Andreea Luminița Pricu – șef Serviciu achiziții, investiții, derulare contracte;

— Laurian Nicolae Taifas – șef Serviciu logistică.

Cerință:

— persoane juridice/fizice române – operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în nici una din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

— persoane juridice/fizice străine – documente echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 25/03/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 25/05/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 25/03/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Documentația de atribuire este afișată în SEAP, www.e-licitatie.ro

Documentul DUAE se configurează de autoritatea contractantă direct în secțiunea dedicată din formularul electronic de definire a documentației de atribuire si se atașează automat de către sistem la respectiva documentație. Operatorii economici participanți la procedurile de atribuire vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat de către autoritatea contractantă în secțiunea dedicată acestuia.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă și vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016.

Termenul de depunere al contestației: în conformitate cu Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul achiziții, investiții, derulare contracte
Adresă: Bulevardul Libertății nr. 18, bl. 104, sector 5
Localitate: București
Cod poștal: 050706
Țară: România
E-mail: andreea.pricu@plmb.ro
Telefon: +40 215391414
Fax: +40 215391509
Adresă internet: www.plmb.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/02/2021