Lieferungen - 92004-2021

23/02/2021    S37

Nederland-Maasbracht: Zware motorvoertuigen

2021/S 037-092004

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Maasgouw
Nationaal identificatienummer: 121902319
Postadres: Markt 36
Plaats: Maasbracht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 6051 DZ|
Land: Nederland
Contactpersoon: Henk Tukker
E-mail: aanbesteden@unitedquality.nl
Telefoon: +31 306995431
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gemeentemaasgouw.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/1354baeded56b8eda0a850ad96dd46bb
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/1354baeded56b8eda0a850ad96dd46bb
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering en onderhoud van een kraan-haakarmvoertuig

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34140000 Zware motorvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdrachtgever is in het kader van onderhavige aanbesteding voornemens een overeenkomst af te sluiten voor de levering en onderhoud van een kraan–haakarmvoertuig.

Opdrachtgever heeft gekozen voor een Europese openbare aanbesteding met een indeling in één perceel. De opdracht zal worden gegund aan één inschrijver.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144000 Motorvoertuigen voor speciale doeleinden
34142000 Kranen en containerladers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL422 Midden-Limburg
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Maasgouw.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Een kraan–haakarmvoertuig.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwalitatieve gunningscriteria / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2021
Einde: 30/06/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Looptijd: periode van 1.7.2021 tot en met 30.6.2023, met optie tot eenzijdige verlenging door de opdrachtgever van tweemaal maximaal één jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Looptijd: periode van 1.7.2021 tot en met 30.6.2023, met optie tot eenzijdige verlenging door de opdrachtgever van tweemaal maximaal één jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/04/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/04/2021
Plaatselijke tijd: 14:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Arrondissement van de rechtbank Limburg, locatie Maastricht
Postadres: Sint Annadal 1
Plaats: Maastricht
Postcode: 6214 PA
Land: Nederland
E-mail: rechtbanklimburg@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883612222
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/02/2021