Lieferungen - 92014-2021

23/02/2021    S37

Polen-Toruń: Chirurgische Implantate

2021/S 037-092014

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
Postanschrift: ul. Batorego 17/19
Ort: Toruń
NUTS-Code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Postleitzahl: 87-100
Land: Polen
E-Mail: dzp@med.torun.pl
Telefon: +48 566100319
Fax: +48 566100306/+48 566557530
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.med.torun.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa implantów neurochirurgicznych.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33184100 Chirurgische Implantate
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

— implanty,

— klin/płytka śruba blokująca klatki między trzonowe szyjne płytka szyjna płytka śruba/śruba rewizyjna,

— klatka międzytrzonowa klatka śruby stabilizacja przeznasadowa metodą przezskórną,

— śruba bloker pręt igła do nakłucia trzonu drut prowadzący stabilizacja przeznasadowa metodą na otwarto odcinka piersiowo-lędźwiowego śruba bloker pręt pręt do docięcia system do miniinwazyjnej stabilizacji trójkorówkowej odcinka lędźwiowego,

— śruba bloker pręt system stabilizacji złamań osteoporotycznych w uzupełnieniu przeskórnej stabilizacji transpedikularnej,

— śruba bloker pręt drut prowadzący kaniula do cementu zestaw: cement kostny z mieszalnikiem zestaw strzykawek do podawania cementu zestaw adapterów – standard luer system przezskórnej stabilizacji transpedikularnej, tytanowy, bezdrutowy,

— śruby do przezskórnej stabilizacji krzyżowo-biodrowej klatki do stabilizacji międzytrzonowej z dojścia plif/tlif. klatki anatomiczne umożliwiające lordotyzację segmentu ruchowego kręgosłupa cementowy

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 961 814.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33184100 Chirurgische Implantate
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Hauptort der Ausführung:

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń, Polska.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

— implanty,

— klin/płytka śruba blokująca klatki między trzonowe szyjne płytka szyjna płytka śruba/śruba rewizyjna,

— klatka międzytrzonowa klatka śruby stabilizacja przeznasadowa metodą przezskórną,

— śruba bloker pręt igła do nakłucia trzonu drut prowadzący stabilizacja przeznasadowa metodą na otwarto odcinka piersiowo-lędźwiowego śruba bloker pręt pręt do docięcia system do miniinwazyjnej stabilizacji trójkorówkowej odcinka lędźwiowego,

— śruba bloker pręt system stabilizacji złamań osteoporotycznych w uzupełnieniu przeskórnej stabilizacji transpedikularnej,

— śruba bloker pręt drut prowadzący kaniula do cementu zestaw: cement kostny z mieszalnikiem zestaw strzykawek do podawania cementu zestaw adapterów – standard luer system przezskórnej stabilizacji transpedikularnej, tytanowy, bezdrutowy,

— śruby do przezskórnej stabilizacji krzyżowo-biodrowej klatki do stabilizacji międzytrzonowej z dojścia plif/tlif. klatki anatomiczne umożliwiające lordotyzację segmentu ruchowego kręgosłupa cementowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 95
Kostenkriterium - Name: Termin ważności produktu / Gewichtung: 5
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 233-574531
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa implantów neurochirurgicznych

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/02/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Johnson & Johnson Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postanschrift: Iłżecka 24
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-135
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 961 814.00 PLN
Niedrigstes Angebot: 1 046 751.12 PLN / höchstes Angebot: 1 046 751.12 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

W celu potwierdzenia, że oferowane implanty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie zobowiązany będzie do przedłożenia następujących dokumentów:

a) opisów lub katalogów lub ulotek bądź folderów oferowanych przez Wykonawcę towarów;

b) szczegółowe dokumenty i oświadczenia o rodzaju materiałów oraz dokładnego składu (min, zawartości pierwiastków) z jakiego są wykonane poszczególne elementy oferowanych implantów – produktu

Wadium

1. Przystępując do postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 9 600,00 PLN,

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówieniach publicznych tj.:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 6. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługuje również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

8. Środki ochrony prawnej szczegółowo unormowane są w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021