Služby - 92026-2019

27/02/2019    S41

Francúzsko-Paríž: Bezpečnostné strážne služby a služby recepcie/telefónnej ústredne pre Domy EÚ v Paríži a v Marseille, Francúzsko

2019/S 041-092026

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2019/S 010-017828)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Representation in France
Poštová adresa: 288 boulevard Saint-Germain
Mesto/obec: Paris
Kód NUTS: FR101 Paris
PSČ: 75007
Štát: Francúzsko
Kontaktná osoba: Head of Administration
E-mail: COMM-REP-PAR@ec.europa.eu
Telefón: +33 140633800
Fax: +33 140633846
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/france/business-funding/tenders_fr
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/representations/index_en.htm

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Bezpečnostné strážne služby a služby recepcie/telefónnej ústredne pre Domy EÚ v Paríži a v Marseille, Francúzsko

Referenčné číslo: PR/2018-20-SEC/PAR
II.1.2)Hlavný kód CPV
79710000 Bezpečnostné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Bezpečnostné strážne služby a služby recepcie/telefónnej ústredne pre Domy EÚ v Paríži a v Marseille, Francúzsko

— Časť 1: na adrese Immeuble CMCI, 2 rue Henri Barbusse, 13001 Marseille, FRANCÚZSKO,

— Časť 2: na adrese 288 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris, FRANCÚZSKO.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
22/02/2019
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 010-017828

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.3)
Miesto, kde má byť text upravený: Predpokladaný dátum odoslania výziev na predloženie ponúk alebo na účasť vybraným uchádzačom
Namiesto:
Dátum: 22/02/2019
má byť:
Dátum: 04/03/2019
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: